Kategórie
Tlačové správy

Test tepelných čerpadiel

Teploty pod nulou boli výzvou.

Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo.

Vysoké ceny energií zvyšujú medzi spotre­bi­teľmi dopyt po alter­na­tív­nych spô­so­boch vy­ku­ro­va­nia domác­ností. K obľú­be­ným rie­še­niam patria tepelné čerpadlá typu vzduch/voda. Ide o eko­no­mické a často tiež eko­lo­gické za­ria­denia, aj keď vstupná inves­tícia býva vysoká. Je teda dobré si nákup starostlivo pre­myslieť.

Pomôcť s výberom môže test spotrebiteľského časopisu dTest, ktorý pri 13 modeloch typu vzduch/voda zisťoval efektivitu pri vy­ku­ro­vaní domác­nosti, pohodlie pri obsluhe alebo napríklad dopad na ži­votné prostredie. Žiadny z vý­robkov vyslo­vene neskla­mal, ale rozdiely sú medzi nimi zre­teľné.

Tepelné čerpadlá patria k moderným zdrojom tepla. Tepelná energia je vďaka nim získa­vaná lacno a z ob­no­vi­teľ­ných zdrojov – zo vzduchu, zo zeme či z vody. Ide o trend, ktorý súznie s am­bí­ciami Európskej únie, aby v naj­bliž­ších piatich rokoch bolo v členských štátoch nainšta­lo­va­ných naj­me­nej desať miliónov tepelných čer­pa­diel.

Čerpadlá typu vzduch/voda predstavujú naj­čas­tejšiu a zvy­čajne naj­lac­nejšiu kate­góriu čer­pa­diel – vstupné náklady sa však aj tak po­hy­bujú rádovo v stovkách tisíc českých korún. Nie všetky testo­vané výrobky ale majú v ta­buľ­ke uve­denú uvá­dza­ciu cenu.

„Cena vykurovacích systémov je premenlivá a v mno­hých prí­pa­doch nie je verejne dostupná. Spotre­bi­teľ sa často musí na kon­krétne náklady pýtať sa­mot­ného do­dá­va­teľa,“ vysvetľuje šéf­re­dak­torka ča­so­pisu dTest Hana Hoffmannová a do­dáva: „Ani ceny uvedené v tabuľke nemusia presne zodpo­ve­dať sku­toč­nosti. Rozdiel medzi reálnou cenou zaria­denia a inšta­lácie môže byť oproti kata­ló­govým cenám čer­pa­diel vyšší i o 20 percent.“

Čerpadlá tohto typu pracujú na základe cyklu, kde von­kaj­šia jed­not­ka zachy­táva teplo z oko­li­tého vzduchu a pre­náša ho do vnú­tor­ného priestoru budovy. Tým sa zaisťuje vy­ku­ro­vanie počas zimných mesiacov. Naopak v letnom období môžu nie­ktoré tepelné čerpadlá vzduch/voda obrátiť cyklus a odvá­dzať teplo z inte­riéru von, čo zaisťuje chla­denie.

Nie je prekvapením, že najvyšší váhu pri hod­no­tení malo práve vy­ku­ro­va­nie.

„Čerpadlá sme umiestili do klimatickej komory, kde sme zisťovali vy­ku­ro­vací faktor pri šiestich rôznych teplotách (od −15 ºC do +12 ºC),“ vysvet­ľuje proces testo­vania Hana Hoffmannová z dTestu.

Účinnosť čerpadiel pri plusových teplotách bola, s je­di­nou výnimkou, veľmi dobrá, teploty okolo bodu mrazu a pod nulou už ukázali rozdiely. Čerpadlo Viessmann pri teplo­tách −2 ºC a +2 ºC, ktoré sú v našich pod­mien­kach vo vy­ku­ro­vacej sezóne pomerne bežné, vy­ro­bilo za dve hodiny v prvom prípade 14,3 kWh a spotre­bo­valo 4,25 kWh elektriny. Pri +2 ºC vy­pro­du­ko­valo 12,6 kWh tepla a spotre­bo­valo len 3 kWh elektriny. Oproti tomu sa modelu Daikin Altherma 3 R nedarilo ani v mrazoch, ani v teplo­tách okolo nuly. Pri 2 ºC za dve hodiny vy­pro­du­koval 14,9 kWh tepla, pričom jeho spotreba za ten čas bola 7,85 kWh. V rámci obsluhy bol naopak tento model (Daikin Altherma 3 R) vy­hod­no­tený ako ten s uží­va­teľsky naj­jed­no­duch­ším ovlá­da­ním. Veľmi dobre alebo dobre v tejto kategórii viac­menej dopadli i všetky ostatné testované výrobky.

„S výsledkami testov sme boli spokojní. Ukázalo sa, že tepelné čerpadlá vzduch/voda sú účinné a naše oča­ká­vania po stránke efektivity vy­ku­ro­vania boli až na jeden prípad naplnené. Vstupná investícia pri inšta­lácii tepelného čerpadla je síce vyššia, ale pri správne podanej žiadosti o dotáciu sa vám môže vrátiť pokojne i viac než polo­vica utra­te­ných peňazí,“ uzatvára za dTest Hana Hoffmannová.

Kompletné výsledky testov tepelných čerpadiel vzduch/voda spolu s pod­rob­ným nákupným poradcom náj­dete na stránke spotre­bi­teľskej orga­ni­zácie dTest alebo v októbrovom vydaní ča­so­pisu dTest.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *