Kategórie
Tlačové správy

AAA AUTO poskytlo zákazníkom ako prvý predajca bezplatné overenie histórie vozidiel

Vďaka novému partnerstvu medzi AAA AUTO a spo­loč­nos­ťou IRIS IDENT, majú klienti možnosť pre­ve­riť si prostred­níc­tvom ODO-Passu históriu kaž­dého vozidla.

Partnerstvo medzi AAA AUTO a spoločnosťou IRIS IDENT
Partnerstvo medzi AAA AUTO a spo­loč­nos­ťou IRIS IDENT.

Líder na trhu ojazdených vozidiel na Slo­ven­sku AAA AUTO sa ako prvý auto­bazár spojil so spo­loč­nosťou IRIS IDENT s.r.o. – správcom Registra pre­vádz­kových záznamov vozidiel (RPZV), ktorá sa venuje pre­ve­ro­vaniu áut a má vo svojom registri nie­koľko miliónov záznamov o ich his­tórii.

Odteraz budú každému zákazníkovi pred kúpou auta za­darmo posky­to­vané údaje z RPZV o prie­behu najazdených kilo­metrov, ktoré im uľahčia roz­ho­do­vanie sa pri kúpe vozidla. Záznamy sú dostupné jednak na we­bo­vej stránke spo­loč­nosti AAA AUTO, ako aj priamo vo všetk­ých po­boč­kách spo­loč­nosti po ce­lom Slo­ven­sku.

„Tento rok bol pre AAA AUTO z hľadiska pre­daj­ných výsledkov rekordný a my chceme tento trend na­ďa­lej pod­po­ro­vať. Rastúca zákaznícka základňa je spojená s ich spo­koj­nosťou, a preto sme radi, že môžeme spolu­pra­covať s Registrom pre­vádz­kových záznamov vozidiel a po­núknuť zá­kaz­níkom prístup k údajom o his­tórii auta bez toho, aby sa museli za­via­zať k jeho kúpe. V AAA AUTO sa neo­bá­vame kvality a bez­peč­nosti auto­mo­bilov, ktoré po­nú­kame na predaj, nemáme čo skrývať. Sme prvým pre­dajcom ojazdených vozidiel, ktorý posky­tuje kontrolu vozidiel od RPZV pre všetky slo­ven­ské vozidlá v po­nuke. Vnímame to aj ako ďalší krok k zvy­šo­vaniu štan­dar­dov pri nákupe a predaji na trhu s ojaz­denými vozidlami,“ hovorí Karolína Topolová, ge­ne­rálna ria­di­teľka a pred­sed­níčka pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­teľa medzi­ná­rod­nej siete auto­centier AAA AUTO.

Novú službu pre zákazníkov testovalo AAA AUTO od po­lo­vice au­gusta a už od 1. sep­tem­bra bude k dispo­zícii.

V pobočkách najväčšieho predajcu ojaz­de­ných auto­mo­bilov na Slo­ven­sku, ako aj pri inze­rá­toch na we­bo­vej stránke spo­loč­nosti www.aaaauto.sk budú bez­platne k dis­pozícii všetky historické dáta odometra, ktoré RPZV získava prostred­níctvom tzv. prispie­va­teľov. Dáta sú zaznam­ná­vané pri rôznych životných situáciách vozidla, ako sú na­príklad servisné prehliadky, emisná a tech­nická kontrola, vstup do fi­nan­co­vania, uzatvo­renie poistenia alebo pri ško­do­vých uda­lostiach auto­mo­bilu registro­va­ného na Slo­ven­sku.

„Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) ako vnútro­štátny re­gis­ter zria­de­ný Minis­ters­tvom do­pra­vy Slo­ven­skej re­pub­liky dispo­nuje miliónmi le­gál­nych a re­le­van­tných záznamov z rô­znych uda­lostí prie­bežne zazna­me­na­ných 2 500 ‚prispie­va­teľmi‘ počas ži­vot­ného cyklu vo­zi­diel. Je pre­po­jený s medzi­ná­rod­nou infor­mač­nou sieťou EUCARIS a dostupný pre člen­ské štáty EÚ. Údaje z RPZV prispie­vajú ku kulti­vácii trhu s ojaz­denými vo­zidlami na Slo­ven­sku a zni­žujú riziko pod­vodov a kúpy problé­mo­vého vo­zidla pre bež­ných spotre­bi­teľov a pre­dajcov vozidiel. Sme preto radi, že sa v spo­lu­práci s AAA AUTO môžeme po­die­ľať na vý­znam­nom kroku k ďal­šiemu zlep­šeniu pod­mienok pre spotre­bi­te­ľov a prispieť k zvý­šeniu trans­paren­tnosti trhu s ojaz­denými vo­zidlami,“ hovorí Ing. Róbert Zrubák, ko­na­teľ spo­loč­nosti IRIS IDENT s.r.o., ktorá je tech­nickou službou kon­troly ori­gi­nality   správcom RPZV.

Spoločnosť AAA AUTO neustále upo­zor­ňuje na ri­zi­ká pri kúpe ojaz­den­ého auto­mo­bilu, medzi ktoré patrí aj mani­pu­lácia s odo­metrom, čiže sto­če­né kilo­metre na vo­zidle, ďalej skryté vady vozidla pri jeho predaji, ako sú napríklad poško­denia po ško­dovej udalosti, výskyt auto­mobilu v pátraní alebo auto v exe­kúcii. Týmto hrozbám sa teraz zá­kaz­níci môžu jed­no­ducho vyhnúť, keďže okrem bez­plat­ných infor­má­cií o históri na­jaz­dených kilo­metrov získa­ných formou ODO-Passu majú mož­nosť získať úplný prehľad o kon­krét­nom vo­zidle prostred­níctvom AUTO-Passu s 50% zľavou.

„Našou prioritnou témou je bez­peč­nosť nákupu ojaz­de­ného auta. Pri vý­kupe auto­mo­bilov sme veľmi dôslední, o čom svedčí aj to, že viac ako 65 % vozi­diel pri  výkupe odmieta­me. Trh je síce už v lep­šom stave než pred piatimi alebo de­sia­timi rokmi, hlavne čo sa týka stáčania kilo­metrov na odometri alebo od­cudze­nia, ale pod­vody sú mo­me­ntálne viac so­fisti­ko­va­nejšie a vy­ža­dujú si väčšie úsilie, skúsenosti a vy­ba­ve­nie pri  ich odha­lení. Pre­ve­ro­vaniu auto­mo­bilov preto venujeme významné úsilie, ako po perso­nál­nej stránke, tak z hľadiska pou­ží­va­ných tech­no­lógií a zdrojov infor­mácií. Do ove­ro­vania histórie vo­zi­diel tak inves­tu­jeme stá­ti­síce eur ročne,“ do­dá­va Karolína Topolová.

Viac informácií nájdete na webovej stránke spo­loč­nosti AAA AUTO.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

3 odpovede na “AAA AUTO poskytlo zákazníkom ako prvý predajca bezplatné overenie histórie vozidiel”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *