Kategórie
Zošity humanistov

Dialóg vedy a viery je bolestivý

Na tému „vzťah vedy a viery“ sa možno dočítať všeličo, napríklad aj konšta­to­va­nie už v nad­pise článku, že je „bolestivý“ – pozri denník SME, príloha Veda z 12. 2. 2003. Darmo však hľadám v článku vysvet­lenie tohto bôľu, iba sa opa­ku­je, že „vzťah teo­ló­gie a vedy je v sú­čas­nosti neraz bolestivý, napriek tomu túto oblasť čaká veľká bu­dúc­nosť“.

A tak si sám kladiem otázku, koho môže čo bolieť. Pán farár Peter Pavlovič hovorí, že vedecký trium­fa­lizmus je jeden zo základných pred­pokladov vzniku konfliktu medzi vedou a teo­ló­giou. Ak pod trium­fa­lizmom rozumie niečie mylné presvedčenie, že veda dokáže rozriešiť všetky problémy sveta, môžem ho ubezpečiť, že takým rojkom nepatrí titul vedcov; vedci sú neskonale skromnejší; pre nich je každá pravda dočasná; samozrejme si myslia, že meter je meter v celom vesmíre a nikde nemeria 99 alebo 101 centimetrov.

Nemali však astronómovia všetky dôvody triumfovať, keď cirkev uznala, že Zem sa krúti okolo Slnka a podľa toho upravila nie síce znenie, ale vysvet­ľo­vanie Svätého písma? Nemali lekári dôvody triumfovať, keď cirkev pripustila pitvu mŕtvoly, aby anató­movia položili základy medicíny? Nemali bio­ló­govia dôvody triumfovať, keď Darwin vysvetlil evolúciu druhov na základe náhody a selekcie, čo položilo na lopatky pekné historky o existencii raja a o stvo­rení Adama a Evy v Písme? Je mi ľúto, že len anglikánski kresťania nemusia veriť na základe rozhodnutia britskej Tajnej rady vo večný pekelný oheň; arci­biskupi z Canterbury a Yorku hlasovali proti; kedy od tohto nechutného nezmyslu (pekla) upustia aj ostatné kresťanské cirkvi?

Neviem, čo iné by mohlo teológii spô­so­bo­vať bolesť – a ne­chá­pem, prečo by to mala byť bolesť. Uznávam, že je to od­my­to­lo­gi­zo­va­nie neba a sveta, ale deje sa to v rámci pokroku od pra­pô­vod­nej spo­loč­nosti pastierov a roľ­níkov k dnešnej dobe techniky a budúcej kyber­ne­tiky. Ako sme sa učili používať nástroje, okuliare, lieky, vakcíny, žiť s trans­plan­to­va­ným srdcom, tvoriť už aj ľudské embryá v Petriho miske, prestávali sme veriť na zázračnú moc relikvií a svä­tenej vody. Tomu všetkému treba prispô­so­biť Písmo (a tzv. dogmy, t. j. predpisy, čomu treba veriť a čo treba robiť) a uznať, že mýty sú raz mýty a sku­toč­nosť je niečo iné. Ne­po­va­žu­jem za dobrých vy­cho­vá­va­te­ľov tých rodičov, ktorí si myslia, že spô­so­bujú deťom bolesť, keď im vysvet­ľujú, že nielen ježi­baby a rozpráv­koví princovia, ale ani strážni anjeli a večné peklo – neexistujú.

Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Dr. Igor Kišš sa tamže dovoláva názoru niektorých vedcov, že v dôsledku moderných vedeckých objavov musí za týmto naším svetom stáť nejaká vyššia inteli­gentná bytosť, ktorú síce nepoznáme, ale jej šľapaje sú vo svete badateľné.

Ak mám v tejto súvislosti pripustiť prívlastok „špičkoví (vedci)“, musím dodať, že ešte „špičkovejší (vedci)“ sú opačného názoru: Steven Weinberg, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, aktívny americký ateista, v početných článkoch dokazuje, že v prí­rod­ných zákonoch nena­chádza ani stopu po ru­ko­pise dizajnéra (pozri napríklad Zošity humanistov, č. 29, január 2002).

Vážne, pán doktor Kišš, súhlasíte s objavom nášho profesora Krempaského, že vesmír nesie vo svojej anorganickej, chemickej, biologickej i humánnej úrovni zreteľné stopy kresťansky chápaného pôvodcu, t. j. boha, ktorý má aj svoje tri „subštruktúry“? Iste ste čítali jeho článok „Model Trinity (trojice) a jeho odraz v reálnom svete“ v zborníku Kresťanstvo a fyzika – poprední slovenskí prírodovedci o vesmíre, Bohu a večnosti (SSV, Trnava 2001, s. 201). Teda nielen že Boh je, ale že existuje v po­do­be katolíckej trojice dvoch osôb (otca a syna) a jed­ného ducha (spo­dob­ňo­va­ného ako holubica alebo ohnivý jazyk)? Dôkazy? Prosím, pozrime si ich.

Dôkazy

  1. Hoci „na začiatku svojej existencie mohol byť náš svet viac­roz­merný (prav­de­po­dobne desať­roz­merný), vývojom sa počet priestorových dimenzií sta­bi­li­zo­val na tri“ na seba kolmé osi. Ostáva otázka, ktoré dimenzie sú priestorové a ak napríklad po­va­žu­jeme za di­men­ziu aj čas, o čom som už čosi počul, mohlo by týmto dôkazom pre existenciu Trojice zakývať.
  2. Sú tri dvojice kvarkov a tri dvojice leptónov a dajú sa z nich skonštruovať tri druhy látky (nášho reálneho sveta) – z nich však len jedna sa bežne vyskytuje v reálnom svete“ (prosím, je bežný výskyt niečo iné ako výskyt?). To si musím zopakovať: tri druhy látky nášho skutočného sveta, z ktorých len jedna sa vyskytuje v sku­toč­nom svete (prosím, je rozdiel medzi skutočným svetom a naším skutočným svetom?) …To si protirečí, mali by sme to zmazať. Ale nech. Bežný Bertelsmannov lexikón píše, že „je 6 kvarkov a 6 antikvarkov. Protóny a neutróny sa skladajú každý z 3 kvarkov, mezóny napríklad pióny) z 1 kvarku a 1 antikvarku“. Ako leptóny uvádza ľahké elementárne častice neutrína, elektróny, pozitróny a mióny, ako aj ich anti­častice. Všetko spolu je to o dosť viac ako tri. Ak však všeličo vynecháme, ostane nám tri. Bolo treba vynechať veľa bohov, ich manželiek (Hera či Juno bola manželka a sestra Dia či Jupitera), božích synov (Mars bol syn Dia a Hery), dcér (Demeter či Ceres, bola dcéra Kronosa a Rey) a polobohov (Romulus a Remus boli synovia Marsa), aby sa cirkevní otcovia ustálili na exis­tencii len Trojice, čo bolo súčasne zavrhnutím aj čínskych „len dvoch“ podstát  jing a jang, aj marxistickej bi­po­lárnej filo­zofie… „aj spo­chyb­ňo­vania božskej podstaty Krista ako Božskej Osoby“. Akú cenu majú 3 kvarky a 3 leptóny, ak ostanú po vy­ne­chaní toľkých?
  3. Zo skutočnosti, že t. č. existujú tri základné silové interakcie, a to silná, elektro­slabá a gra­vi­tačná, prípadne zo zjed­no­tenia slabej a elektro­mag­ne­tickej do elektro­slabej, robí prof. Krempaský ďale­ko­siahly záver, že na úsvite našej vesmírnej éry bola len jedna „prainterakcia“, z ktorej sa postupne prejavili (prosím, dalo by sa povedať vyvinuli?) tri, čo vraj hovorí v prospech modelu Trojice, podľa ktorého z „Božskej entity“ až neskôr prišli na scénu jed­not­livé Božské Osoby. To je však dogma. No keď si autor nerobí starosť s tým, že to proti­rečí kate­chizmu (tri božské osoby božskú jednotu nedelia, ich odlišnosť spočíva len v ich vzťahoch!), nebudem si ju robiť ani ja.
  4. „…ale jedno vieme presne: musia existovať presne tri druhy gluónov“ (s. 205). Nejdem hľadať v cudzej literatúre: na s. 56 tejže knihy uvádza M. Blažek „osem druhov zafarbených gluónov“. Tejto nezrov­na­losti si mohol všimnúť už redaktor zborníka.
  5. A nakoniec na zasmiatie: „vstúpme do ríše živých systémov, upúta nás ďalší funda­men­tálny triplet“ – nosičmi genetických informácií sú kodóny, pozostávajúce vždy z troch zložiek, kombinácií štyroch základných báz; každá trojica kóduje jednu ami­no­ky­se­linu, stavebný kameň bielkovín. Keby som bol kacír, tvrdil by som, že existencia štyroch základných báz dokazuje, potvrdzuje, alebo čo len naznačuje, že v bohu sú štyri božské osoby; že do spolku treba kooptovať pannu Máriu ako matku boha-syna, samo­zrejme od večnosti. Ale na to sa nedám.

Máte pravdu, páni teológovia a miništranti, dialóg vedy a viery je bolestivý, ak sa vedie takto – bolestivý pre vás. Sú takí, čo berú vážne tzv. nume­ro­lógiu, vraj vedu o číslach. Nepochybujem o tom, že ju aj oficiálna náuka vašej viery označuje za po­veru (zvrátené preháňanie náboženstva, úchylka úcty vzdávanej pravému Bohu, § 2110, 2111 a 2138 Katechismu katolické církve, Zvon, Praha 1995). Cirkev by nemala pripustiť ani túto slabomyseľnú hru s číslom tri!

Sklamania sú bolestivé. Idete na trh s tovarom, ktorý je nepredajný a vraciate sa s ním do svojich kostolov a rezidencií, kde sa navzájom utešujete a čakáte, že raz príde ten slávny bohatier-vedec, čo zožne Templetonovu cenu milión US dolárov za vedecký dôkaz existencie plánovača-dizajnéra vesmíru aj našej existencie. Po prelistovaní knižky „Kresťanstvo a fyzika – poprední slovenskí prírodovedci o Bohu“ to na to nevyzerá.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 38 v utorok 8. júla 2003.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *