Kategórie
Tlačové správy

Reakcia na odporúčania MŠVVaŠ SR v závere funkčného obdobia vlády

Ministerstvo školstva v piatok 6. októbra 2023, predstavilo návrhy riešení nedostatku učiteľov a nízkej atraktivity ich povolania. Namiesto jasne pod­lo­že­ných a pre­pra­co­va­ných návrhov však minister prezentoval burzu nápadov, o ktorých školská verejnosť diskutuje desať­ročia. Naposledy napr. v Správe o stave školstva (2012) alebo dokumente Učiace sa Slovensko (2018).

Uvedené opatrenia sú spájané s potrebou mapovať, analyzovať a vy­hod­no­co­vať kroky. Napriek nepochybne dobrým úmyslom ministra, ak je to výsledok jeho štvor­me­sač­ného pôsobenia alebo takmer štvor­roč­ného pôsobenia odborníkov z ministerstva školstva, tak to nie je naj­lepšia vizitka. Ministerstvo ne­pred­sta­vilo žiadne konkrétne kroky, neposkytlo ani odpočet doterajších opatrení v tejto oblasti. Komora učiteľov dlho­dobo upozorňuje napr. na nízku kvalitu vzde­lá­vania učiteľov, opa­ko­vane pred­sta­vila aj návrhy riešení, začiatkom júla aj aktuálnemu ministrovi. Netušíme o žiadnom kroku ministra smerom k náprave stavu, ľudia na ministerstve, zodpovední za túto oblasť, viac ako rok ne­od­po­ve­dajú na naše e-maily a po­žia­davky.

K samotným opatreniam môžeme konštatovať, že rozumieme vyjadreniam ministra a jeho snahe riešiť najväčší problém s ne­dostat­kom kva­li­fi­ko­vaných peda­gógov v Bra­tis­lav­skom kraji a za­bez­pečiť tak žiakom základných a stredných škôl potrebnú kvalitu, komora však už dávnejšie vyzývala ministrov školstva na zavedenie platového auto­matu. Najprv sa malo zabezpečiť navýšenie platov učiteľov na úroveň 1,2 násobku priemernej mzdy v ná­rod­nom hospo­dár­stve a postupné vyrov­ná­vanie podielu učiteľských platov ku mzde vyso­ko­školsky vzde­la­ných ľudí na úroveň priemeru krajín OECD.

Na vzdelávanie učiteľov ministerstvo minulo cez MPC a aktuálne NIVAM stovky miliónov eur, v učiteľskej verejnosti však nepre­vláda názor, že by za vynaložené peniaze dostávali očakávanú kvalitu.

Overovanie pozície supervízora, zavedeného v máji 2023 v novele školského zákona, ani nemá zmysel, ministerstvo zaviedlo túto pozíciu v rozpore s me­dzi­ná­rod­nými štan­dar­dmi super­vízie, ktoré napr. ministerstvo práce a zdra­vot­níctva dlho­dobo akceptujú vo svojich rezortoch. V školstve nie je, napriek výzve odborníkov, pre túto pozíciu žiadna podmienka vzdelania. Merať kvalitu práce super­ví­zorov, ktorí pôsobia v rozpore s me­dzi­ná­rod­nými štan­dar­dmi, by boli stra­tené financie a čas.

Je chvályhodné, že ministerstvo chce sledovať efektivitu regionálnych centier podpory učiteľov, ktoré sú financované z Plánu obnovy. Treba však pozna­me­nať, že štátny rozpočet a euro­fondy súbežne platia NIVAM (bývalé regionálne MPC) za veľmi obdobnú činnosť. Hrozí, že štát tak premrhá ďalšie milióny eur neefektívne.

Vytvorenie portálu vzdelávaní a ich hodnotenia bolo domácou úlohou terajšieho vedenia MŠVVaŠ SR, tento portál mal byť v prevádzke už v sep­tem­bri 2023. Na poslednú chvíľu tento termín v par­la­mente posunuli o rok, na sep­tem­ber 2024, a tak za to zod­po­vedné osoby nebudú niesť zod­po­ved­nosť.

Komora učiteľov v blízkom čase v analýze predstaví, koľko miliónov eur ministerstvo školstva bezbreho a ne­systé­movo roz­dalo len za posledné dva roky. Neefektívne minuté financie potom chýbajú v teréne, napríklad na do­fi­nan­co­vanie niektorých pod­por­ných opatrení či odme­ňo­vanie učiteľov.

Slovenská komora učiteľov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *