Kategórie
Zošity humanistov

Diabol a detaily

Prečo si kreacionisti mladej Zeme plne neu­ve­do­mujú, v čo vlastne veria.

V najnovších desaťročiach sa mnohé odnože židovsko-kres­ťan­ského teizmu adap­to­vali na ras­túci objem vedeckých dôkazov evo­lúcie prí­rod­ným výberom. Teisti spra­vidla do­sa­hujú svoj pre­myslený kom­pro­mis medzi vedou a ná­bo­žen­stvom tak, že pri­pustia iné ako doslovné inter­pre­tácie biblického opisu stvorenia, podaného v Genezis. Tento pomerne moderný prístup nakoniec komentovali mnohí známi ateisti a skep­tici. Až na pár výnimiek sa však vyhýbali priamej kon­fron­tácii s fun­da­men­ta­lis­tickou perspek­tívou krea­cio­nizmu mladej Zeme.

Prečo by to nemali robiť? Isté je, že priemerná nechuť púšťať sa do se­ri­óznych debát s kre­a­cio­nistami mladej Zeme – mla­do­zemcami – ne­pra­mení z ne­do­statku dôkazov v prospech veľmi starej Zeme. Početné od seba ne­zá­vislé línie dôkazov v roz­ličných vedeckých odboroch jedno­značne svedčia, že náš vesmír aj naša planéta sú veľmi staré.

Rádioizotopové datovanie vzoriek najstarších nerastov Zeme vedie k pla­ne­tár­nemu veku okolo štyroch alebo o niečo viac miliárd rokov (Dalrymple 2001). Milióny rokov staré tektonické presuny a posuny i odsuny ľadovcov trvajúce desiatky tisícov rokov poskytujú ďalšie dôkazy o veku našej planéty, ktorý je mno­ho­krát väčší, ako vyplýva z biblického podania (Zhao a i. 2002; Royden a i. 2008).

Fyzikálne pozorovania hviezd, ktoré sú tak ďaleko od Zeme, že ich svetlo potre­bo­valo miliardy rokov na do­siahnutie Zeme, tiež svedčia pre dáv­no­vekosť vesmíru (Ohyama a Hota 2013). V bio­ló­gii je to takmer para­doxná jedi­neč­nosť a roz­lič­nosť prírody, potvrdená nespo­čet­nými geno­mic­kými ana­lý­zami, ktorá svedčí pre postupný proces evo­lúcie prírodným výberom, vyžadujúcim, aby naša planéta bola ďaleko staršia ako tých len okolo 10 000 rokov, vyrátaných podľa doslovného čítania Genezis (Wall a i. 2005). Evolučnú perspek­tívu pod­po­ruje existencia rozsiahlych a mi­mo­riadne konzistentných fosílnych nálezov (Benton a Ayala 2003), ako aj veľký počet morfo­lo­gických stopových znakov zachovaných aj u ana­to­micky moderných ľudí ako pozostatky dávnej evolučnej minulosti (Dubrow a i. 1988).

Čo potom vedie k nechuti nútiť zástancov mladej Zeme zaoberať sa týmto problémom? Sú na to dve odpovede. Po prvé, mnohí skeptici a se­ku­la­risti sú toho názoru, že debata o veku Zeme – o jednom z dnešných naj­pev­nejších vedeckých faktov – by slúžila len okra­jo­vému učebnému záujmu a diala by sa cestou poskyt­nutia mikro­fónu skupine teistov, rozhod­nu­tých ponechať veriacich vo veku temna moderných dní. Druhým dôvodom, ešte pádnejším, ale často nepriznaným, je, že mnohí vedci a skep­tici si myslia, že proti početným stratégiám zástancov mladej Zeme sa neoplatí bojovať. Jeden z hlavných argumentov mlado­zemcov je, že príroda sa nedá, a ani nemá, brať za bernú mincu. Ktosi vymyslel aj to, že základné prírodné zákony, riadiace náš vesmír, sa od jeho stvorenia zmenili, takže každý pokus o extra­po­láciu počia­toč­ného stavu na pod­klade vedeckých po­zo­ro­vaní dnešného stavu, je márny.

V tomto duchu uvažujú mladozemci o dvoch scenároch. Podľa prvého nastavil všetky znaky svedčiace pre starú Zem diabol s úmyslom oklamať ľudstvo. Podľa druhého postupovalo stvorenie bez sa­ta­novej prítomnosti a boh sám rozhodol o nasta­vení znakov pre starú Zem – z dôvodov, ktoré pozná len on. Pre­šetríme každý z týchto názorov a uká­žeme, že obidve cesty nevyhnutne vedú k záveru, ktorý je nezlu­či­teľný so ži­dovsko-kres­ťan­ským sve­to­ná­zo­rom.

Satanova riadiaca ruka

Začneme sporným názorom mladozemcov, že za existenciu znakov proti­via­cich sa časovému sledu v Genezis je zod­po­vedný satan. Takáto perspektíva nevyhnutne stavia diabla do po­zície vládcu nad prí­rodou. Vyžaduje, aby satan mal aspoň dočasne úplnú kontrolu nad všetkými fyzikálnymi zákonmi, ktoré riadia vesmír. Nakoniec iba mani­pu­lácia s rýchlosťou svetla a s mierou rozpínania vesmíru presvedčí moderného astronóma o existencii hviezd, vzdialených miliardy svetelných rokov. Aj gravitačná konštanta by musela byť stanovená pozorne a presne, aby vznikli hviezdy a galaxie, ako ich dnes môžeme pozorovať, a to v čase, ktorý im prisúdila Genezis (Adams 2008). Aj miery jadrového rozpadu všetkých vede známych rádio­izo­to­pov by museli byť správne nastavené.

A tu sa kladie samozrejmá otázka: Ak mal či ešte má satan ruky na toľ­kých naj­základ­nej­ších tlačidlách vesmíru, aký priestor tu ostáva pre boha?

Je tu ešte aj iný, praktickejší problém. Pred­poklad, že satan ovplyvnil toľké základné znaky vesmíru, je taký zásadný, že sa dá igno­ro­vať každý dôkaz niečoho, čo sa nezho­duje s bib­lickým výkladom stvorenia, jedno­ducho z toho dôvodu, že sa nezhodujeGenezis. Takáto perspektíva redukuje všetko na číru tau­to­lógiu (dôkaz do­ka­zo­va­ným). Ak síce vysvetľuje každý jav, ktorý sa dá uviesť v prospech starého vesmíru, v rámci teistického sve­to­ná­zoru, nerobí žiadne pred­po­vede a je teda už z de­fi­nície ne­testo­va­teľná a má hod­notu každej inej povery.

Obrancovia mladej Zeme často adresujú vedeckej pozícii pochybnosť o tom, že ľudským vedeckým poznatkom možno dôverovať, keďže ľudská intuícia vznikla, na­tu­ra­lis­ticky videné, slepým vývojovým procesom. Hoci táto námietka nie je celkom bez opory, teistická perspektíva je tu oslabená ešte zá­važ­nejšou námietkou. Ak existuje predstava satana – a ak sa mu pripisuje podstatný vplyv na náš prírodný svet – potom niet nijakej záruky, že autorom biblie nie je diabol. Nebola by to oveľa jedno­duchšia úloha ako starostlivo jemne naladiť fyzikálne konštanty vesmíru za je­di­ným cieľom presvedčiť naivných ľudí o ne­pres­nosti samotnej biblie?

Konečný problém so zameraním sa na satana vo veci sily dôkazu starej Zeme má do činenia aj s biológiou. Existujú génové sekvencie, o ktoré sa delia rozličné druhy a ktoré sa pomaly vyvíjali v priebehu vývoja mierou, ktorá sa dá odhadnúť empiricky, na základe skúseností. Porovnaním týchto špeciálnych sekvencií sa dá odhadnúť dĺžka evolučného času, deliaceho tieto dva druhy; dá sa určiť približné dátum, kedy mali tieto dva druhy spoločného predka. Pomocou tejto techniky sa stanovilo dátum diver­gencie, rozchodu medzi človekom a šim­panzom, na pred asi 6 miliónmi rokov (Staufler 2001). A tak je aj ľudský genóm jedným z početných dôkazov starej Zeme. Záver: Ak sa dá satanovi pripísať nejaká úloha pri vzniku starej Zeme, prislúcha mu podiel aj na stvo­rení ľudského druhu. Netreba vravieť, že táto možnosť sa nedá elegantne vpracovať do širšej ži­dovsko-kres­ťan­skej perspektívy.

Neveľmi konštantné konštanty

Druhá skupina argumentov uvádzaných mladozemcami na vysvet­lenie existencie zdan­li­vých dôkazov mno­ho­mi­liar­do­vého veku Zeme tvrdí, že fyzikálne dôkazy riadiace vesmír, neplatili v dnešnej forme po celý čas existencie vesmíru. Mlado­zemci vysvetľujú izo­to­pické hod­noty zistené rádio­aktívnym datovaním staro­vekých nerastových vzoriek tvrdením, že miery rádio­aktívneho rozpadu boli kedysi dávno preukazne vyššie, ako sú dnes. Tvrdia, že Zem „starla“ pred prí­cho­dom ľudstva na scénu rýchlejšie. Tvrdia, že svetlo z ohromne vzdia­le­ných hviezd mohlo prísť k nám za len nie­koľko tisíc rokov, ak bola rýchlosť svetla preukazne vyššia, ako je dnes. Zastávajú názor, že proces stvorenia je dielom výlučne boha; že dnešná kon­fi­gu­rácia vesmíru, jasne svedčiaca pre dávne dátum stvorenia, je jedno­ducho výsledkom božieho plánu.

Takáto perspektíva je však spojená s veľkým problémom. Naj­úspeš­nejšie a naj­vplyv­nejšie civi­li­zácie našej planéty prijali za základ fungovania vesmíru konštantnosť fyzikálnych zákonov. Civi­li­zácie, ktoré si osvojili tento názor – a na jeho pod­klade robili pred­po­vede – dosiahli stupeň súperiacej výhody oproti tým, ktoré tak neurobili. Aj v ob­chod­nom svete sú naj­úspeš­nejšie tie podniky, ktoré stavajú svoje roz­hod­nutia na pred­po­klade, že dnešné fyzikálne zákony budú platiť aj zajtra; napríklad iPad je zostrojený za pred­po­kladu, že zákony elektriny a mag­ne­tizmu, riadiace jeho operácie, budú platiť do ne­ko­nečna (alebo aspoň do vypršania záruky).

Boh teda odmeňuje ľudské bytosti za to, že uznávajú konštantnosť fyzikálnych zákonov do ne­ko­neč­nej budúcnosti. Názor zástancov mladej Zeme by mal byť, že boh potrestá ľudí, ktorí budú hlásať platnosť tohto pravidla aj v mi­nu­losti. Takéto stano­visko nakoniec vyžaduje, aby mlado­zemci verili, že boh stvoril ľudský druh na svoj obraz – ako primátov s roz­hod­ným sklonom k extra­po­lácii – a poskytol ľudstvu infor­mácie, z ktorých sa dá extra­po­lovať len veľmi starý vek vesmíru, hoci je to v priamom rozpore s jeho vlastným Písmom. V každom prípade je boh zod­po­vedný za to, že predložil ľudstvu skutočnosti, ktoré zrejme poukazujú na nesprávnosť biblických príbehov, ak sa pre­ve­rujú s pou­ži­tím inte­lek­tu­ál­nych schop­ností, ktorými nás obdaril.

Obraz boha, nechtiac namaľovaný mladozemcami podľa uvedených vlastností, je vyslovene sadistický. Tým, že boh dal nášmu druhu túžbu učiť sa a roz­mýš­ľať, ako aj extra­po­lo­vať, úmy­selne vedie ľudstvo k záveru, že výklad stvorenia, ako ho podáva Genezis, je falošný. Konšpiračne zamerané božstvo, nutne vyplý­va­júce z tohto obrazu, sa dá ťažko zmieriť s dobro­srdeč­ným bohom Abra­háma. Naozaj sa ukazuje, že boh tohto argu­mentu a satan tých predošlých argu­men­tov, sa líšia len menom.

Ak berieme veci doslovne

Ako sme videli, doslovné čítania biblie mlado­zem­cami sa nedá zmieriť so širším teistickým obrazom biblického boha ako dobro­srdeč­ného a mi­lu­jú­ceho priateľa ľudstva. Toto nesmie prek­va­piť ani naj­za­nie­te­nej­ších teistov, keďže abso­lútne doslovné čítanie biblie jedno­ducho nemôže byť pravda.

Dá sa položiť otázka, ako by svet musel vyzerať, keby bolo doslovné čítanie Genezis pravdivé. Isté je, že celá história ostatných 500 rokov by neexis­to­vala. Objav stopových mor­fo­lo­gic­kých znakov a spo­loč­ných gene­tic­kých sek­ven­cií medzi v sku­toč­nosti všetkými druhmi orga­nizmov by sa nebol konal. Kresby v nean­der­tálskych jasky­niach po Eu­rópe by neboli vyšli na povrch. Ani fosílne nálezy, rádio­aktívne dato­vanie a iné priame vedecké dôkazy staro­dáv­nosti Zeme by neexis­to­vali.

Namiesto toho by tu bolo množstvo presvedčivých dôkazov alebo aspoň náznakov, že sa stali udalosti ako Exodus (odchod Židov z Egypta), a to tak, ako sa to opisuje vo Svätom písme. Dá sa očakávať zjavná ne­prí­tom­nosť čo­ho­koľ­vek, čo by svedčilo pre prí­tom­nosť ľudí na Zemi pred viac ako okolo 10 000 uply­nutých rokov. Zemepisné rozšírenie druhov by malo byť oveľa homo­gén­nejšie, ako je dnes. Keďže v čase veľkej potopy sveta sa skon­cen­tro­vali všetky zvieratá Zeme na jedno malé miesto, malo by mať každé miesto Zeme s rovnakou klímou približne konštantný pomer počtu, napríklad, diviakov a tiav. Všetky druhy rastlín by mali byť imúnne voči dlho­do­bému namočeniu do vody, keďže bez úhony prežili potopu sveta. Ani jedna z týchto pred­po­vedí sa na Zemi do dnešných dní neusku­toč­nila, a tak doslovné chápanie biblických udalostí sa neznáša s po­zo­ro­vanou sku­toč­nosťou.

Jediný spôsob, ako preklenúť priepasti biblických textov, je za­po­chy­bo­vať o platnosti prírodných zákonov, alebo zapnúť našu výnimočnú schopnosť rozmýšľať a podávať platné závery o svete okolo nás.

Zisťujeme, že toto je stratégia mladozemcov, ale že zriedka používajú tento super­skep­ti­cizmus v oblastiach mimo obrany ná­bo­žen­stva. Ako často má priemerný mlado­zemec nápad skočiť zo strechy budovy vo viere, že zákon príťaž­li­vosti môže na božský príkaz neplatiť – čo aj len chvíľu?

Vo veci konečného pôvodu existuje medzi teistami a se­ku­la­ris­tami kritický dvo­jitý štan­dard. Kým krea­cio­nizmus mladej Zeme sa primárne zame­riava na dôkaz, že scenár Genezis je možný, ak pripustíme rozumné na­tu­ra­lis­tické za­po­chy­bo­vanie, neplatí to pre se­ku­lár­nejšiu perspek­tívu. Očakáva sa, že scenáre pôvodu sveta, ktoré ne­pred­po­kla­dajú existenciu boha (bohov), podajú dôkaz svojej správnosti a tento bude zod­po­vedať vyšším štandardom dôkaznosti, ako vy­ža­dujú ná­bo­žen­ské vysvet­ľo­vania stvo­renia – se­ku­la­risti to už dávno uro­bili a majú to pri­pí­sané k dobru.


Autori: Jérémie Harris a Edouard Harris.

Prameň: Harris J. a Harris E., The Devil and the Details, Skeptical Inquirer 39.6, s. 50 – 52, No­vem­ber/De­cem­ber 2015.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 106 v pondelok 2. novembra 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *