Kategórie
Tlačové správy

Pomáhame sirotám a polosirotám po dopravných nehodách

Na slovenských cestách za prvých osem mesiacov tohto roku prišlo o život už 165 osôb a 539 ľudí bolo ťažko zranených. Takéto fatálne nehody často ovplyvnia aj život detí. Tie si so sebou buď nesú vážne následky na zdraví, prípadne prídu o jedného alebo oboch rodičov.

Detská dopravná nadácia

Preto bola na Slovensku v roku 2022 založená Detská dopravná nadácia (DDN), ktorá týmto deťom pomáha. V Česku táto nadácia funguje už 25 rokov a za dobu svojej existencie vyhovela 900 žiadostiam a rozdala vyše 15 mi­lió­nov českých korún (612-tisíc eur). Poznáte niekoho, kto potrebuje takúto pomoc?

Podľa oficiálnych štatistík riešila Polícia SR za prvých osem mesiacov tohto roku 7 491 dopravných nehôd. Pri týchto nehodách bolo 165 osôb usmrtených a 539 ťažko zranených.

„Počet ľudí, ktorí prídu o život pri dopravných nehodách, žiaľ, neklesá. Naj­horšie je, že na ne často doplácajú tí najmenší – deti, ktoré v dôsledku dopravnej nehody utrpia vážne zranenia, vy­ža­du­júce si dlho­dobú liečbu, alebo pri nehode prídu o rodičov. V oboch prípadoch potre­bujú tieto deti pomoc, a to nielen psychickú, ale aj finančnú. Stre­tá­vam sa ale s tým, že rodiny často nevedia, na koho sa môžu obrátiť,“ opisuje Karolína Topolová, gene­rálna ria­di­teľka a pred­sed­níčka pred­sta­ven­stva skupiny AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­teľa siete auto­centier AAA AUTO a Moto­techna, a už jede­násť rokov aj pred­sed­níčka správnej rady Detskej dopravnej nadácie.

„Chcela by som touto cestou vyzvať všetkých, ktorí poznajú dieťa či dospie­va­jú­ceho, ktorý prišiel o jedného alebo oboch rodičov pri ne­hode alebo potre­buje reha­bi­li­tačnú sta­rostli­vosť, aby ich o mož­nosti podpory od Detskej dopravnej nadácie infor­mo­vali. Radi pomôžeme!“ vyzýva Karolína Topolová.

Cieľom Detskej dopravnej nadácie je finančne pomáhať deťom, ktorých rodičia zahynuli pri dopravných nehodách a tiež tým, ktoré majú v dôsledku dopravnej nehody trvalé zdra­votné následky. Od za­lo­ženia Detskej dopravnej nadácie na Slo­ven­sku pod­po­rila už niekoľko detí. Pomohla napríklad chlapcom, ktorí prišli o otca pri ne­hode v deň na­ro­denia jedného z nich. Nadácia pomohla aj dievčatku, ktoré o ro­di­čov prišlo v de­sia­tich rokoch. Pod­pora DDN pomohla jej starým rodičom, ktorí sa o ňu starajú, a to s vý­dav­kami na jedlo, uby­to­vanie, dro­gériu a s po­môc­kami do školy.

Výška ročného príspevku od DDN je 1 200 eur pre vy­so­ko­ško­lákov siroty, 600 eur pre vy­so­ko­ško­lákov polo­siroty, 1 000 eur pre ostatné siroty od ma­ter­ských škôl až po štu­du­jú­cich vyššie odborné školy a 500 eur pre po­lo­si­roty v rov­na­kých vzde­lá­va­cích za­ria­de­niach.

Poznáte dieťa, ktoré potrebuje pomoc Detskej dopravnej nadácie?

Napíšte nám na info@detska­dopravna­nadacia.sk, alebo nás kontaktujte prostred­níctvom webovej stránky www.detska­dopravna­nadacia.sk či cez našu face­bookovú stránku.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings. Správu dodal Michal Račko, PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *