Kategórie
Tlačové správy

Hrozí, že ceny za telefonovanie a mobilný internet budú vyššie

Hrozí, že ľudia môžu platiť viac peňazí za te­le­fo­no­vanie aj mo­bilný inter­net.

K internetu

Upozornila na to Rada pre eko­no­mický rast strany Slo­bo­da a So­li­da­rita (SASKA), podľa ktorej môže prísť k ob­me­dze­niu vstupu nového hráča na te­le­ko­mu­ni­kačný trh, čím sa zníži kon­ku­ren­cia. Ide o aukciu zostá­va­júcich frekvencií pre mo­bil­ných ope­rá­torov, ktorú by mala podľa SASKY riešiť až novo­zvo­lená vláda.

Podľa predsedu Rady pre eko­no­mický rast Jána Oravca rozdá táto aukcia karty na te­le­ko­mu­ni­kač­nom trhu na dlhé roky dopredu.

„Je dostatok času na to, aby bola aukcia usku­toč­nená až v roku 2024, keďže súčasné po­vo­lenia pre frek­ven­cie exspirujú až v rokoch 2025 a 2026. Ne­ro­zu­mieme preto rých­losti a snahe vyhlásiť aukciu čo najskôr. Máme za to, že aukciu by mala riešiť až nová vláda, pre­tože je to otázka významného ná­ro­do­hos­po­dár­skeho záujmu. Dôvodom je to, že ak ostanú na te­le­ko­mu­ni­kač­nom trhu len traja súčasní ope­rá­tori, ceny sa ne­zní­žia, nebude väčšia kon­ku­ren­cia, a tak bude hroziť, že ľudia v ko­neč­nom dôsledku budú platiť vyššie ceny za služby. Ak by prišiel ďalší hráč, ceny by sa, po­cho­pi­teľne, zni­žo­vali,“ vysvetlil Ján Oravec.

„Táto plánovaná aukcia môže mať vážny dopad na trhové kon­ku­ren­čné prostredie. Je robená veľmi na­rýchlo, a preto opráv­nene vy­vo­láva množstvo otáznikov. V prí­pade, že príde k za­me­dze­niu vstupu nového te­le­ko­mu­ni­kač­ného ope­rá­tora na trh, významne to ovplyvní ceny a pop­latky posky­to­va­ných služieb. Nebudú klesať, ako by pod tlakom kon­ku­ren­cie mohli, ale do­konca môžu aj rásť. Ak budeme súčasťou budúcej vlády, urobíme všetko pre to, aby sa kon­ku­ren­cia medzi mobil­nými ope­rá­tormi taký­mito admi­nis­tra­tív­nymi úkonmi zo strany štátu ne­ob­me­dzo­vala,“ po­ve­dal pred­seda SASKY Richard Sulík.

Podľa člena Rady pre ekonomický rast Mariána Viskupiča sa ďalšia aukcia frekvencií ne­usku­toční mini­málne ďalších 20 rokov, a tak ide o roz­hod­nutie mimo­riad­neho významu.

„Môže to negatívne ovplyvniť kvalitu kon­ku­ren­čného prostredia na trhu mo­bil­ných ope­rá­torov a spô­sobiť opätovné zvy­šo­vanie cien tak, ako sme to zažili pred pár rokmi. Snahou regulátora by pritom malo byť otvo­renie dvier kon­ku­ren­cii a nie presne opačné konanie. Po­va­žu­jeme za naj­lepšie riešenie, aby roz­hod­nutie spustiť výberové konanie pre aukciu frek­vencií bolo po­ne­chané až na novú vládu. Správne nasta­venie aukcie bude mať totiž vplyv nielen na ceny volaní a dát, ale aj na di­gi­ta­li­záciu, ino­vácie a eko­no­mický rast Slovenska,“ uzavrel Marián Viskupič.

Odkaz na tlačovú besedu.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *