Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP venuje 100-tisíc eur na podporu vzdelávania detí

Nadácia SPP vyhlasuje 11. 9. 2023 nový ročník gran­to­vého programu SPPravmeTo 2023, v ktorom pre­roz­delí až 100-tisíc eur na pod­poru vzde­lá­vania detí na Slo­ven­sku.

Grantový program SPPravmeTo

Cieľom programu je povzbudiť aktívne školské za­ria­denia a orga­ni­zácie, ktoré sa venujú for­mál­nemu i ne­for­mál­nemu vzde­lá­vaniu detí a mlá­deže, a tak skva­litniť proces výučby na školách a v mimo­školských krúžkoch. Orga­ni­zácie môžu pri­hla­so­vať svoje projekty do pol­noci 8. ok­tóbra 2023. Maxi­málna výška pod­pory na jeden projekt je 1 500 eur.

Grantový program SPPravmeTo je tradičným programom Nadácie SPP, vďaka ktorému už po šiesty raz dáva prí­le­žitosť aktívnym orga­ni­zá­ciám získať finančnú pod­poru na ino­va­tívne vzde­lá­vacie projekty. Pod­porí aktivity za­me­rané na rozvoj životných zručností detí a mla­dých ľudí počas vyu­čo­va­cieho procesu a mimo neho, ako aj na roz­ví­janie efek­tív­nych spôsobov spolu­práce detí, rodičov, učiteľov a ko­mu­nity.

„Naša nadácia dlhodobo podáva pomocnú ruku orga­ni­zá­ciám, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a schop­nosť ko­mu­ni­ko­vať u mladých ľudí. Grantový program SPPravmeTo je výborná príležitosť získať finančnú pod­poru na bu­do­vanie po­zi­tív­neho vzťahu detí a mlá­deže k prostrediu, v ktorom žijú a dať im možnosť podieľať sa na jeho zlep­šo­vaní. Zároveň chceme, aby sa deti rady vzde­lá­vali a aby učenie pre ne sa­mot­né bolo niečím, čo môže byť aj zábavné a fajn,“ uviedla správkyňa Nadácie SPP Eva Guliková.

Žiadatelia – materské, základné a stredné školy, základné ume­lecké školy, obce a mestá, ro­di­čovské zdru­ženia alebo občianske zdru­ženia, za­lo­žené primárne na pod­poru vzde­lá­vania, sa môžu zapojiť aj s pro­jektmi, ktoré pod­po­rujú zdravý životný štýl, mo­ti­vujú deti a mlá­dež k po­hy­bovým akti­vitám, umožnia tvorbu a za­bez­pe­čenie učebných pomôcok alebo pripravia pro­jekty zážitkového vzde­lá­vania.

„Jeden subjekt môže predložiť maxi­málne jeden projekt, ktorý bude zre­a­li­zo­vaný v rámci Slo­venska a bude ukon­čený do 15. júna 2024,“ dodáva Eva Guliková.

Žiadosti treba predložiť prostredníctvom online registrač­ného for­mu­lára. Uzávierka pred­kla­dania žiadostí je 8. ok­tóbra 2023 o 23.59. Výsledky a pod­po­rené projekty uve­rejní Nadácia SPP 13. no­vembra 2023.

Presné podmienky grantového programu SPPravmeTo a bližšie infor­mácie nájdete na stránke SPPravme To – Nadácia SPP.


Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *