Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku chýbajú tisíce IT odborníkov

Situácii by pomohlo, ak by IT zručnosti získali aj absol­venti eko­no­mických odborov či ma­naž­mentu.

Enehano Solutions s.r.o.

Slovensko na poli informačných tech­no­lógií dlho­dobo zápasí s ne­dostat­kom kva­li­fi­ko­va­ných odbor­níkov. Len spo­loč­nosť Profesia zazna­me­nala v prvom pol­roku tohto roka vyše 17 200 pra­cov­ných ponúk z IT sektora, pričom na inze­ráty z tejto oblasti reaguje podstatne menej ľudí ako pri iných profesiách.

Špičkoví IT špecialisti totiž tvoria v súčas­nosti len niečo vyše 4 % z cel­kovej pra­cov­nej sily firiem, hoci slo­ven­ský trh by v oblasti IT dokázal zamestnať tisíce ďalších ľudí. Keďže však existujú low-code a no-code plat­formy, pri kto­rých nie je nevyhnutné zamestnávať softvérových inžinierov či progra­má­torov, nedostatok kva­li­fi­ko­vanej pracovnej sily by podľa spoločnosti Enehano dokázala vyriešiť úprava vy­so­ko­škol­ských syláb. Firmám by podľa odbor­níkov z Enehano pomohlo, ak by študenti eko­no­mických či bizni­sových odborov získali základné zručnosti aj z oblasti infor­matiky a naopak, ak by budúci infor­matici boli vyškolení aj v oblasti manaž­mentu a biznisu s cieľom vyvíjať pre firmy uží­va­teľsky ne­ná­ročné a custo­mi­zo­va­teľné systémy.

Pomohla by úprava vysoko­škol­ských osnov

Zavádzanie digitálnych riešení a digitálna trans­for­mácia je vo svete aj na Slovensku prioritou a splniť ciele možno len s dostatkom kva­li­fi­ko­vaných odbor­níkov. V Európe v súčas­nosti chýba približne milión IT zamestnancov, pričom tomuto problému čelí aj Slovensko, kde sa hovorí o 15-tisícoch chýbajúcich odborníkov. Dôkazom toho sú aj údaje zo spoločnosti Profesia. Tá v prvom pol­roku tohto roka zazna­me­nala 17 226 pra­cov­ných ponúk z IT sektora, pričom je pri­me­rané, ak na jednu pracovnú ponuku reaguje aspoň 10 záujemcov. IT sektor podľa naj­väč­šieho pracovného portálu tieto čísla v prípade mnohých pozícií ne­do­sa­huje a me­diá­nová hod­nota v tejto oblasti je tento rok 4. Podľa spoločnosti Enehano je riešenie aj v úprave vy­so­ko­škol­ských syláb. Ak by totiž absolventi napríklad ekonomických či manažérskych odborov získali počas štúdia aj základné zručnosti v IT oblasti, dokázali by niektoré IT pozície suplovať a digitálnu transformáciu by nebrzdil nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

„Ak chce firma digitalizovať a čelí nedostatku IT špecialistov, vyvinuté boli tzv. low-code a no-code platformy. Tie sprístupňujú programovanie širšiemu okruhu používateľov než sú len IT profesionáli a dávajú firmám nádej, že sa ľahšie vyrovnajú s rastúcim tlakom na digitalizáciu procesov. Na to, aby vedeli ľudia programovať, stačí im ovládať nejaký základný rámec a priestor na to im môže poskytnúť práve vysoká škola. Človek si vďaka low-code a no-code platformám dokáže bez toho, aby roky študoval nejaké programovacie jazyky, vytvoriť vlastné riešenie, ktoré mu uľahčí prácu a zjednoduší tak fungovanie firmy. Analytici z Gartneru predikujú, že do roku 2025 bude 70 percent nových enterprise aplikácií využívať low-code či no-code technológie. Medzi tie naj­zná­mejšie patria napríklad Microsoft Power Apps alebo Salesforce Platform,“ kon­šta­tuje Eduard Gers, odborník na di­gi­ta­li­záciu zo spo­loč­nosti Enehano Solutions.

Podotýka však, že low-code a no-code platformy aj napriek svojej efektivite zostávajú stále len doplnkom vo svete podnikania a prácu progra­má­torov či softvérových inži­nie­rov firmy týmto plne ne­na­hra­dia.

Rozšíriť pole pôsobnosti si musia aj IT špecialisti

Hoci softvéry postavené na používaní šablón a platforiem bez potreby kódovania dokážu firmám vyriešiť základný problém, dostupnosť skúsených programátorov a inžinierov, ktorí budú vyvíjať pokrokové riešenia, je nevyhnutná. Obzvlášť, keď IT špecialisti tvoria na Slovensku len 4 % celkovej pracovnej sily. Informatiku v nejakej jej forme možno u nás študovať na 34 fa­kul­tách [1], pričom veľký počet študentov si vyberá radšej školy v zahraničí. Tam si neraz nájdu aj uplatnenie a Slovensko tak aj v tejto oblasti musí čeliť odlevu mozgov. Na druhej strane tí, ktorí sa rozhodnú študovať doma, neraz doplácajú na to, že školy stále nedokážu promptne reagovať na aktuálne trendy a potreby praxe. Rozšíriť vy­so­ko­škol­ské osnovy by tak podľa spoločnosti Enehano bolo potrebné aj v IT oblasti a viac previazať informatiku s manažmentom.

„Školy by mali aj budúcich IT odborníkov lepšie pripraviť na prax. A prihliadnuc na ich ďalšie uplatnenie im dať napríklad základy obchodu, podnikania či manažmentu, ktorý je s IT úzko prepojený a previazaný. Aby progra­má­tori alebo softvéroví inžinieri len striktne nečakali na zadanie, ktoré dostanú, ale rozumeli aj biznisovej proble­ma­tike a do­ká­zali v rámci IT riešení zvoliť alebo navrhnúť vhodné prostriedky, prípadne vyvinúť uží­va­teľsky ne­ná­ročné a custo­mi­zo­va­teľné systémy,“ dopĺňa Gers.

Po IT zamestnancoch, ktorí okrem profesionálnych zručností dokážu uvažovať aj „biznisovo“, bude totiž podľa spoločnosti Enehano na pracovnom trhu už čoskoro obrovský dopyt.

„Trh sa bleskovo mení a IT technológie jeho napre­do­vanie pod­po­rujú. Dnes už ne­stačí, aby sa ľudia vzde­lá­vali len v kla­sickom IT, ale vy­ža­duje sa, aby sa ve­no­vali aj takzva­nému domé­no­vému IT. Vďaka nemu budú vedieť riešiť problémy v kontexte, mať biznisový potenciál a u zákazníkov tak aj vyššiu cenu,“ uzatvára Gers.


[1] Vysoké školy.

Autor: Enehano.

Článok dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *