Kategórie
Zošity humanistov

Boh je fikcia, ale nevravme to nahlas

Organizácia Ateistická republika predáva v USA nálepky na zadný nárazník auta nielen s textom „Vezieme si bábätko“, ale aj s vyzývavým „Boh je fikcia“. Hoci v ná­bo­žen­ských textoch a najmä v kres­ťan­skej teo­ló­gii je naozaj len veľmi málo potvr­de­ných rozho­du­jú­cich faktov, aktuálne po­žia­davky vzá­jom­nej to­le­ran­cie vy­ra­ďujú výraz fikcia v sú­vis­losti s ná­bo­žen­stvom z bežného po­u­ží­vania; mnohí kres­ťania ho po­va­žujú za ne­prí­pustne uráž­livý.

V internetovom slovníku azet.sk/synonyma sa uvá­dzajú tieto sy­no­ny­má výrazu fikcia: halu­ci­nácia, klam zmyslov: sluchové halu­ci­nácie • vidina: bola to iba vidina • zdanie: pokladal zdanie za sku­toč­nosť • prelud: pre­nasle­do­vali ju preludy • mámenie • kniž. mam: mam a klam • kniž. mámor (Vajanský) • videnie: mať videnie • kniž. vízia: básnické vízie • fikcia • ilúzia (klamný obraz o sku­toč­nosti): stratil všetky ilúzie • fata­mor­gána (svetelný úkaz na púšti, pren. klamná predstava): fata­mor­gána bohatstva • fantóm: fantóm slávy • kniž.: chiméra • fan­taz­ma­gória • fan­tazma (Vajanský) • kniž.: omam (Pod­ja­vo­rinská) • omar (Figuli) – to všetko môže byť myslené ako Boh či boh.

Ak veriaceho kresťana pohorší odsunutie biblického mýtu o stvo­rení sveta na ved­ľaj­šiu koľaj, hrozí aj mojej vý­vo­jo­vej teórii nálepka fikcie, čo aj ne­po­merne menej opráv­nená – z môjho hľa­diska. Naša spo­loč­nosť dosiahla dnes stav takého hradného mieru, že pápež akceptuje existenciu a určité po­žia­davky homo­se­xu­álov a objíma sa v rámci „plod­ných dia­ló­gov“ s hla­vami iných cirkví vo svojich aj ich chrámoch. Ani na ateistov ne­za­bu­dol a mal pre nás dobré slovo.

Sú aj jednoduchí veriaci, ktorí rešpektujú našu nevieru v boha. Zato majú nárok na to, aby sme ich ne­po­ni­žo­vali, vysmie­vajúc sa z ich viery.

Čo chceme viac? Samozrejme by som si prial, aby aj ne­od­borná ve­rej­nosť vedela o existencii občianskej spo­loč­nosti Prometheus, a najmä aj o jej inej blaho­darnej čin­nosti, ako je kaž­do­ročná oslava Dňa humanistov okolo 21. júna. Súčasnosť nepraje spolkovej činnosti, všade chýbajú mladí aktívni členovia a sťa­žujú si na to najmä po­li­tické strany. Rov­nako ako teo­lo­gickým se­mi­nárom, aj im chýba dorast, ktorý sa ťažšie na­hra­dzuje ako nálepky. Ako ateisti môžeme byť spo­kojní s ústupom cirkví a ná­bo­žen­stva z in­di­vi­du­ál­neho i spo­lo­čen­ského života a na­ko­niec úspechu po­pie­rania nad­pri­ro­dzena aj s večným posmrtným životom, čo je vrcholom se­ku­la­ri­zácie. Môžem chcieť viac, ako že to nikoho nezaujíma?!

Rastislav Škoda, biológ, Bratislava

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 114 v pondelok 27. novembra 2017.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *