Kategórie
Tlačové správy

Dovoz jazdených áut zatiaľ nerastie

Čaká sa, či stúpne po prázdninách.

Skupina AURES Holdings

Predpokladaný nárast importu jazdených osobných áut na Slo­ven­sko spoza hraníc sa zatiaľ nekoná. Prav­de­po­dobne to súvisí aj s útlmom dovozu vozidiel počas letných prázdnin. Trh s jaz­de­nými autami je teda v tomto ohľade v uply­nu­lých mesiacoch bez vý­raz­nej­ších zmien, a to aj po prijatí novej legislatívy, ktorá od júla tohto roku priniesla zmeny poplatkov za pri­hlá­senie a prepis áut.

Uvidí sa, či sa situácia výraznejšie nezmení už o mesiac, keďže sa do­vo­len­kové obdobie práve skončilo. Podľa oficiálnych štatistík Ministerstva vnútra SR sa v auguste 2023 doviezlo z cudziny 5 166 jazdených osobných auto­mo­bilov. Pre po­rov­nanie – v júli to bolo 5 215 a v júni 5 240 vozidiel.

„Dovoz jazdených osobných áut spoza hraníc na Slovensko počas uplynulých týždňov zrejme ešte ovplyvnili dovolenky a letné prázdniny. Očakávaný nárast importu na Slovensko – po zmene poplatkov za pri­hlá­senie a prepis áut od júla, zatiaľ teda neprišiel. Ako a či nejako zásadnejšie tento nový cenník ovplyvní dovoz jazdeniek zo zahraničia uvidíme už o mesiac. Môžem však povedať, že trh s jaz­de­nými autami je už síce v lepšom stave než pred piatimi alebo desiatimi rokmi, hlavne čo sa týka stáčania kilo­metrov či pochybného pôvodu dovezených áut, no na druhej strane podvody sú v dnešnej dobe so­fisti­ko­va­nejšie a vy­ža­dujú si väčšie úsilie a dostatočné vy­ba­venie pri ich od­ha­ľo­vaní. Veľké auto­ba­záre pre­ve­ro­vaniu áut venujú preto neustále veľkú pozornosť, a to s vy­u­žitím naj­mo­der­nej­ších tech­no­lógií a veľkej data­bázy infor­mácií o autách na trhu. V sieti AAA AUTO na Slovensku sme aktuálne začali spo­lu­pra­co­vať s Registrom prevádzkových záznamov vozidiel, ktorého údaje majú teraz návštevníci nášho webu pri každom aute zadarmo,“ komentuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť auto­centier AAA AUTO a Moto­techna.

Podrobné údaje od MV SR k dovozu jazdených vozidiel na Slovensko nájdete na odkaze Počet individuálne dovezených vozidiel.

Od 1. júla 2023 platí novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá priniesla zmeny pri zápise áut. Maxi­málna výška registrač­ného poplatku sa znížila z 3 900 na 1 000 eur.

Pomer jazdených a nových áut na Slovensku

Počas roku 2022 bolo v SR celkovo zare­gistro­va­ných 78 841 nových osobných vozidiel. Na druhej strane, podľa odhadov siete auto­centier AAA AUTO sa na Slo­ven­sku ročne predá cel­kovo pri­bližne 350 000 ojaz­de­ných osobných auto­mo­bilov. Dovezené jazdené osobné vozidlá, ktorých sa za mi­nulý rok podľa šta­tistík MV SR na Slo­ven­sko priviezlo spolu až 61 016, tak pred­sta­vo­vali pri­bližne 17,5 % tohto objemu. Prie­merný vek áut sa tu totiž blíži k hra­nici 15 rokov.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *