Kategórie
Zošity humanistov

Bežné mýty o ateistoch

V písomnom aj osobnom styku nás teisti veľmi rýchlo obžalúvajú, že „nemáme morálku“, že sa „hne­vá­me na boha“ alebo že „ateizmus je vlastne len iné ná­bo­žen­stvo“ ako všetky iné. Samo­zrejme majú ateisti morálku. Uznávajú predsa vrodenú ľudskú slušnosť a poznajú zlo­žité morálne systémy, prispô­so­bené jed­not­livým ľudským spo­loč­nos­tiam.

Why do atheists hate God?
Why do atheists hate God?

Keďže však ateisti nemajú sústavu božieho schválenia svojich presved­čení a názorov, pre­be­rajú osobnú zod­po­ved­nosť za svoje činy, spo­lie­hajúc sa na lo­giku, rozum a sluš­nosť.

Nedá sa povedať, že ateisti sa hne­va­jú s bo­hom. Môže ich hne­vať sprá­va­nie nie­kto­rých ná­bo­žen­ských sku­pín alebo jed­not­liv­cov, ale ne­možno sa hne­vať s nie­kým, v kto­rého exis­tenciu ne­ve­rím.

Ateizmus nie je náboženstvo, teda ani iné. Nie­kto­rí teisti zastá­vajú názor, že ateisti sú rovnako ná­božní ako oni, ibaže ich viera je v opačné ná­bo­žen­stvo.

Aj rýchly pohľad do slovníka nám však ukáže, že ateizmus neplní žiadnu štan­dardnú de­fi­ní­ciu ne­ja­kého „ná­bo­žen­stva“. Naj­lepšie to po­ve­dal James G. Hu­ne­ker:

„Bez dogmy je náboženstvo ako telo bez kostry. Ne­ob­stojí.“

Náboženstvo vyžaduje dogmy a dogmy vy­ža­dujú abso­lútnu auto­ritu. Ateizmus ne­uz­náva abso­lútnu auto­ritu, nemá dogmy a teda ne­môže byť ná­bo­žen­stvom.

Niektoré obžaloby, ako napríklad „ateisti veria, že niečo môže vznik­núť z ni­čo­ho“, sú po­mer­ne ne­škodné, a nie­kedy ide skôr o ko­mické tvrdenie.

Iné tvrdenia typu „ateisti nemajú morálku“ sú veľmi obľú­be­né a časté; do­tý­kajú sa ateistov v ich každo­den­nom živote. V nie­kto­rých štátoch sú zdrojom le­gis­la­tívy proti ateistom. Ako také si zaslúžia pre­mys­lené odmiet­nutie.

Spolu­pra­cov­ník Ateistickej re­pub­liky Lee Myers na­pí­sal po­pu­lár­nu od­po­veď na na­jbež­nej­šie z týchto obža­lôb v eseji „Desať bežných mýtov o ateistoch“.

Máte vlastný zoznam zau­jí­ma­vých, faloš­ných, absur­dných alebo žar­tov­ných údajov, ktoré ste počuli o ate­istoch alebo ateizme? Radi by sme mali na našej webovej strane takýto zoznam. Po­deľ­me sa o historky tohto druhu. Odpo­vedzte nám, ak chcete, aj ano­ny­mne.

1. Ateisti veria, že všetko, čo tu je, vzniklo z ni­čo­ho

Mnohí teisti veria, že kedysi nebolo nič a po­tom ich boh stvoril celý vesmír a kladú naivnú otázku:

„Ak neexistuje boh, ako mohlo niečo vzniknúť z ni­čo­ho?“

Táto otázka sa kládla počas tisíc­ročí a až teraz kvan­to­vá fy­zi­ka dáva základ pre ná­zor, že vesmír mohol vznik­núť z „ni­čo­ho“; uznáva to na­príklad koz­mo­lóg-ate­ista Lawrence Krauss.

Krauss však nehovorí za všet­kých ateistov a v jeho po­ní­ma­ní je „nič“ niečo celkom iného ako máme v pred­sta­vách; teo­re­tické virtu­álne čas­tice vzni­ka­jú z energie po­ži­ča­nej v su­sed­nom vákuu.

Keď príde reč na vesmír, väčšina ateistov jedno­ducho zastane dô­vo­diť kdesi okolo údaja, že vesmír sa začal roz­pí­nať pred asi 13,77 miliar­dami rokov. V ďalšej diskusii vystačím s kon­šta­to­va­ním „Neviem“. Ne­po­tre­bu­jem vedieť. Ne­verím, že vesmír vzni­kol z „ni­čo­ho“, ako chápu význam tohto pojmu veriaci alebo Krauss. Ne­myslím si, že sa už nazbie­ralo dosť dôkazov na ro­be­nie zá­ve­rov a stačí mi to. Nikdy som nestretol ateistu, ktorý by bol veril, že všetko vzniklo z „ničoho“ v takom zmysle, ako pou­ží­va­jú toto slovo teisti; podľa mojej skú­se­nosti len men­šina ľudí ak­cep­tuje teóriu čo aj veľ­kého Kraussa.

Teisti si môžu veriť, že vesmír bol stvo­rený z ni­čo­ho, ale potom im pri­padá bre­me­no dôkazu, že pred­tým nebolo „nič“ a že vznik „nie­čo­ho“ vy­ža­du­je ne­ja­kého boha.

2. Ateisti nemajú morálku

Ľudia sú sociálne bytosti a ako takí máme mo­rálku. Nie­ktorí teisti vravia, že ateisti nemajú dôvod byť mo­rál­nymi, keďže ne­veria v boha, ktorý by ich poučil alebo potrestal. Štúdie uká­zali, že naša mo­rálka je pro­duk­tom mno­hých či­ni­te­ľov. Milgramov expe­ri­ment pou­ka­zuje na dô­le­ži­tosť auto­rity v našom živote. Na to isté pou­ka­zuje expe­ri­ment stan­ford­skej väznice, pri­dá­va­júci rolu aj so­ciál­nej hie­rar­chii. Bábkový test (len možnosti „dobré alebo zlé“) svedčí, že už jedno­ročné bábätká majú základný zmysel pre sluš­nosť, spra­vod­li­vosť a, žiaľ, aj bi­got­nosť či fana­tizmus. Ľudská mo­rál­nosť je príliš zlo­žitý pojem na to, aby sa dal vysvetliť ná­bo­žen­stvom alebo jeho ne­dostatkom.

Na svete žijú milióny ateistov svoj každo­denný mo­rál­ny život. Nie­ktorí to ne­ro­bia, tak ako aj nie­ktorí veriaci. Existuje ate­is­tická dobro­čin­nosť a sú ate­is­tickí zlo­činci. Existuje však ná­bo­žen­ská dobro­čin­nosť ako aj ná­bo­žen­skí ne­ná­vistníci.

Nábožní ľudia aj ateisti sa môžu správať morálne alebo ne­mo­rálne na základe svojej ná­bo­žen­skej viery – alebo cel­kom ne­zá­visle od nej. Jedna možnosť ne­ve­die auto­ma­ticky do druhej. Štúdie opa­ko­vane potvrdili, že základy ľudskej mo­rálky boli prítomné prv, než bol jedinec vysta­vený pô­so­beniu ná­bo­žen­stva.

3. Ateisti nepoznajú zmysel života

Aj ak ľudstvo prežije naj­bliž­ších päť miliárd rokov na tejto planéte, Slnko sa potom nafúkne na čer­ve­ného obra, zovrie a možno pohltí našu Zem, než vy­buchne a rozptýli sa po vesmíre. Vesmír sa bude ďalej a čoraz rýchlejšie roz­ťa­ho­vať, až prí­ťaž­li­vosť ne­bude dosť veľká na tvorbu nových hviezd alebo planét. Raz vesmír vezme svoj koniec a umrie.

Niektorí teisti neveria na posmrtný život a uzatvá­rajú, že v tomto živote sku­točne ne­zá­leží na ničom.

Viera v posmrtný život môže ovplyvniť niečiu mienku o ži­vote, ale ne­vy­ža­duje sa pre bežný život. Niektorí teisti sa od­vo­lá­vajú na Nietzscheho ni­hi­lizmus, ako keby Nietzsche bol alfou a omegou fi­lo­zofie existen­cia­lizmu. Ako ľudia de­fi­nu­jeme svoj zmysel života zvy­čajne vo chvíľach šťastia a pri kla­dení si cieľov. Naj­lep­šie to asi opísal Albert Camus v no­ve­le o Si­zy­fo­vom mýte.

Osobne si cením každú chvíľu, ktorú strávim so svojou dcérou. Jedným z mojich životných cieľov je byť dobrým otcom. Mi­lu­jem umenie a jed­ným z mojich cieľov je čítať, počuť a vidieť z neho čím viac. Mám rád veľkú šálku horúcej kávy po­zo­ru­júc miznutie ranného oparu tesne pred briež­dením. Mi­lu­jem po­koj­nosť kano­istiky za slneč­ného dňa a hlasný vrzgot čerstvého snehu pod no­hami. Mám po­te­šenie z pria­teľov a ro­diny.

Ateizmus dáva zmysel môjmu životu. Ako ateista som ľahko pochopil, že toto je jediný život, ktorý som dostal a ten raz skončí.

4. V zákopoch niet ateistov

Ba sú. Majú dokonca aj svoje webové stránky.

Ale niektorí veria, že ateisti sú ne­úprimní a ne­prizná­vajú, že v ťažkej chvíli každý volá o pomoc svojho alebo ne­ja­kého iného boha.

A tak sa tu vytvára konfliktná situácia: teista zakladá svoju vieru na strachu a potrebe, ateista na faktoch a dôkazoch. Ich domnienka zna­mená, že keď teista kričí „Ó, bože!“, doslovne sa po­kúša ho­vo­riť so svojím bohom.

Poznám viaceré nábožné rodiny a mám priateľov, ktorí vyslovia „Ó, bože!“ pri všet­kých možných sce­ná­roch, ale len zriedka sa po­kú­šajú o sku­točný rozho­vor so svojím vše­mo­húcim. Ani teista, kričiaci v zákope „Ó, bože!“, neo­ča­káva boží zásah. Výraz sa bežne pou­žíva v tom istom zmysle slova ako „Do r…!“ alebo „H…“, hoci nijako ne­sú­visí s pravým význa­mom toho slova. Aj tak existujú milióny ľudí, ktorí sa neraz ocitli v ohro­zení a ne­vo­lali na boha, h… ani nič iné.

5. Ateisti iba nenávidia boha

Iba natoľko, ako nenávidíme jed­no­rožca.

Teisti robia tieto žalobné vyhlá­senia, keď ateisti vy­slo­vujú svoje mo­rálne názory o pred­po­kla­daných činoch teis­tických božstiev.

„Ako môžete mať názor o niečom, na exis­tenciu čoho neveríte?“

Takisto, ako si tvoríme mienku o hercovi z Hviezdnych vojen alebo iných filmov – podľa ich roly v historke. Ne­zá­leží na tom, či Sith povraždí všetky jedské deti alebo či nejaký boh vyvraždí prvo­ro­de­ných synov nejakého národa. Oby­čajne sa situácia vyjasní až pri opa­ko­vaní vy­hlá­senia. „Ne­ná­vidia“ kres­ťania Alaha? „Ne­ná­vidia“ mosli­movia Ježiša? „Ne­ná­vidia“ židia FSM (Lie­ta­júcu Špa­ge­tovú obludu)?

Neveriť v nejaké osobitné náboženstvo nezávisí od ne­ga­tívnej mienky o jeho božstve alebo postave mesiáša. Je to jed­no­ducho výsledok ne­pres­ved­čenia; ťarcha dôkazu ne­bola splnená.

Osobne si myslím, že Budha a Lao-c’ hovoria veľké veci, ale nie som bud­hista ani taoista.

6. Ateisti sa nechcú poddať bohu

Nuž, to by bolo treba najprv povedať príčinu, prečo treba veriť, že existuje niečo, čomu sa treba poddať. Chýbanie viery v božstvá ne­zna­mená, že človek sa nechce poddať tomu, v čo neverí. Tak ako v 5. bode, otázka sa dá teistovi vrátiť:

Neverí kresťanka na Alaha len preto, že nechce nosiť hidžáb či burku? Chýba ne­ka­to­lí­kom viera v ka­to­li­cizmus preto, lebo sa nechcú poddať pápežovi? Chýba moslimom viera v Ježiša Krista preto, lebo chcú ďalej ospra­ve­dl­ňo­vať detské man­žel­stvá činmi svojho tzv. pro­roka?

7. Ateisti sú rozhnevaní

Boli časy, keď útok na náboženstvo sa po­va­žo­val za tabu. Niektorí veriaci by radi ostali pri tomto štan­darde, aby zachránili svoje ná­bo­žen­stvo pred pre­vierkou. Tieto časy prešli, ale to ne­zna­mená, že byť skep­tický v otázkach viery sa pre­ja­vuje hnevom. Byť kon­fron­tačný sa nerovná byť hnevlivý. Ak vám niekto povie, že Elvisovi sa ľudia vysmie­vali, že kupuje lacné tričká v K-Marte, táto správa bola ana­ly­zo­vaná, pre­ve­rená, od­ha­lená a vo väčšine prí­padov vysmiata. Ne­vi­dím prí­činu, prečo by to malo byť inakšie pre ná­bo­žen­ské otázky.

8. Ateisti sú zod­po­vední za naj­horšie hrôzy v de­ji­nách

Stalin, Pol Pot a Mao boli ateisti, a tak ateizmus musí byť zod­po­vedný za hro­madné popravy za ich vlády – tak asi znie obža­loba. Spra­vidla je obranou za ob­vi­nenie kres­ťanstva z kri­žiac­kych ťažení a islamu z te­ro­rizmu.

Je pravda, že v priebehu dejín ľudstva sa kresťania, ateisti, mosli­movia a mnohí iní ľudia mnohých iných vier dopustili početných úžasných zverských ukrutností. Ale títo ľudia naj­roz­lič­nej­ších vier a nevier vy­ko­nali v tom istom čase aj tie naj­ušľach­ti­lejšie činy lásky k blížnemu. Stalin, Pol Pot a Mao ne­po­pra­vo­vali ľudí v mene ateizmu, ale skôr preto, že sa im nechceli poddať ako bohom. Existuje dlhý zoznam ateistických po­li­tikov, ktorí sa nikdy ne­do­pus­tili ukrutnosti.

Hlásať, že ateizmus vedie k hrozným zverstvám ako v prvých rokoch So­viet­skeho zväzu, je unáhlená ge­ne­ra­li­zácia, ktorá neberie do úvahy dobré činy slušných ateistických politikov.

9. Ateisti sú vinní za „scientizmus“

Musí byť nepríjemné držať sa viery, ktorá sa nedá ospra­ve­dl­niť dôkazmi. To vedie nie­kto­rých teistov k záveru, že všetci ateisti sa hlásia ku „scien­tizmu“.

Tento výraz sa mieni ako urážka skeptikov zato, že sa opo­va­žujú žiadať dôkazy pri kon­fron­tácii s ne­o­by­čaj­nými javmi. „Scien­tizmus“ je fi­lo­zofia, tvrdiaca, že poslednou pravdou je veda, ktorá je súčasne je­di­nou cestou k pravde.

Ale dávať vede prednosť pred po­ve­rou ne­zna­mená, že veda má vždy pravdu. Vedci sú ľudia a môžu sa mýliť ako kto­koľ­vek druhý. Ani to ne­zna­mená, že veda je jediná cesta k pravde. Zna­me­ná to len to, že veda je účinná metóda hľa­da­nia prí­rod­ných právd.

Niektorí ateisti sú rovnako skeptickí ohľadom vedy ako ná­bo­žen­stva. Moja prvá šta­tis­tická práca na uni­ver­zite mala za úlohu nájsť tri príklady zne­u­žitia údajov mas­mé­diami. Tá istá úloha sa dávala každý rok už desať­ročie, ale nestalo sa, žeby dvaja štu­denti uviedli tie isté tri príklady.

Študoval som aj filozofiu, vrátane filozofie vedy, takže viem, že veda sa môže mýliť. Ešte len čakám, že stretnem ateistu, ktorý verí, že scientisti sú neomylní.

10. Ateisti sú racionálni a lo­gickí

Toto počúvam najmä od ateistov.

Niektorí ateisti sa radi považujú za ra­cio­nál­nej­ších ako teisti a navrhujú, aby sme sa nazývali skôr ra­cio­na­listami alebo nejako podobne. Ale všetci ateisti nie sú ra­cio­nálni. Ateizmus je len chýbanie viery v božstvá. Sú aj takí ateisti, ktorí veria na ho­me­o­patiu, mimo­zem­šťanov, kon­špi­račné teórie a rad iných, úplne ira­cio­nál­nych ideí ne­pod­po­ro­va­ných nijakou logikou.

Ak niekto došiel v racionálnej neviere až po ne­exis­tenciu božstiev, ne­zna­mená to, že je ra­cio­nálny aj pre všetko ostatné v bežnom živote.


Autor: Lee Myers.

Prameň: Lee Myers, Ten Common Myths About Atheists, Atheist Republic, 16. 3. 2013.

Preložil: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 113 vo štvrtok 3. augusta 2017.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *