Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády zavíta do Bratislavy

INESS už tento týždeň organizuje vôbec po prvý­krát na Slo­ven­sku medzi­ná­rodné kolo Eko­no­mickej olym­piády.

Ekonomická olympiáda

5. – 6. sep­tembra 2023 sa v priestoroch Eko­no­mickej uni­ver­zity v Bra­tis­lave usku­toční 5. ročník medzi­ná­rod­ného kola Eko­no­mickej olym­piády pre stre­do­ško­lákov. Do hlav­ného mesta zavítajú súťažiaci z 13 krajín, aby po­rov­nali svoje ve­do­mosti z eko­nó­mie a fi­nan­cií. Po­du­jatie na Slo­ven­sku orga­ni­zuje INESS – Inštitút eko­no­mických a spo­lo­čen­ských analýz v spo­lu­práci s českým Inšti­tútom eko­no­mického vzde­lá­vania (INEV).

Ekonomická olympiáda vznikla v roku 2016 v Česku, o rok neskôr súťaž na Slo­ven­sko pri­nie­sol inštitút INESS. Odvtedy sa olym­piáda rozrástla do ďalších európskych a ázijských krajín, v kto­rých sa v uply­nu­lom školskom roku spolu za­po­jilo vyše 70 000 súťa­žia­cich. Len na Slo­ven­sku sa každý rok zapoja tisícky študentov, v školskom roku 2022/2023 až 14 400 sú­ťa­žiacich.

Hoci iné predmetové olympiády z ma­te­ma­tiky či geo­gra­fie sa tešia na Slo­ven­sku dlhej tra­dícii, Eko­no­mická olym­piáda funguje len šesť rokov. Veľký záujem zo strany súťažiacich a uči­teľov však svedčí o tom, že eko­no­mické témy si zaslúžia po­zor­nosť v škol­ských osnovách. Cieľom súťaže je povzbudiť mladých ľudí k záujmu o eko­no­mické problémy a ich hlbšiemu po­ro­zu­meniu. Nejde pritom len o osobné financie, ale aj širšie chápanie sveta medzi­ná­rod­ného obchodu, menovej politiky, pod­ni­kania či trhového sprá­vania. Vďaka tomu dokážu lepšie ro­zu­mieť inflácii či roz­hod­nu­tiam v hospo­dárskej politike. Nezlep­šujú len svoje zruč­nosti, ale stávajú sa infor­mo­va­nými občanmi.

„Ekonomická olympiáda je skvelá prí­le­ži­tosť ako sa nielen zdo­ko­naliť v eko­nómii, ale zároveň spoznať skvelých ľudí, či už sú to orga­ni­zátori, sú­ťa­žiaci, partneri. A to isté platí ešte o to viac v medzi­ná­rod­nom kole, kde sú ľudia z celého sveta, ktorí sa zau­jí­majú o niečo po­dobné ako ja,“ odkázal David Guľaš, fi­na­lista v medzi­ná­rod­nom kole EO v školskom roku 2021/2022.

Účastníci a organizátori medzinárodného kola Ekonomickej olympiády v roku 2022
Účastníci a organizátori medzinárodného kola Ekonomickej olympiády v roku 2022.

Minulý rok sa medzinárodné kolo olym­piády konalo v Bu­da­pešti. Súťažiaci zo siedmich krajín mali v písomných úlohách ana­ly­zo­vať výhodnosť rôznych investícií, dopady zákazu importu ropy na vybrané krajiny či uva­lenie ce­no­vého stropu.

Tohoročné finále sa bude niesť v po­dob­nom duchu a sú­ťa­žia­cich čaká okrem testo­vania aj sprie­vodný program v po­dobe pred­nášok či exkurzií. Medzi pred­ná­ša­jú­cimi bude napríklad aj eko­nóm a bý­valý minister financií Ivan Mikloš.

Študenti sa môžu tešiť aj na atrak­tívne ceny. Odmena za 1. miesto je 1 000 eur, 2. miesto získa 300 eur a 3. miesto si odnesie 200 eur. Delegácie partnerských krajín pozostávajú z piatich repre­zen­tantov, ktorí prešli výberovým procesom v danej krajine a dvoch spre­vá­dza­júcich osôb zo strany orga­ni­zá­torov. Do Bra­tis­lavy tak zavítajú delegácie z Česka, Maďarska, Poľska, Grécka, Bosny a Her­ce­go­viny, Arménska, Azer­baj­džanu, Gru­zínska, Kazachstanu, Kirgizska, Severného Ma­ce­dónska, Ukrajiny a Kosova.

Súbežne s medzinárodným finále v sep­tembri otvára Eko­no­mická olym­piáda aj brány nového ročníka. Školy sa môžu za­re­gis­tro­vať zadarmo a veľmi jed­no­ducho online na webe národných orga­ni­zá­torov. Prvou métou je online školské kolo, ktoré orga­ni­zujú jed­not­livé školy so zdrojmi a pod­po­rou orga­ni­zá­torov Eko­no­mickej olym­piády. Následne postupujú úspešní súťažiaci do krajského, národného a me­dzi­ná­rod­ného kola. Slovenské školy sa môžu prihlásiť do 7. ročníka súťaže na stránke Eko­no­mická olym­piáda.

Za podporu medzinárodného kola Eko­no­mickej olym­piády srdečne ďa­ku­jeme našim partnerom: Economics Fun­da­men­tals Initiative, Uni­ver­sity of New York in Prague, Eko­no­mická uni­ver­zita v Bra­tis­lave, Fakulta ma­nage­mentu Uni­ver­zity Ko­men­ského.

Harmonogram podujatia


Autorka: Monika Budzák, ria­di­teľka Eko­no­mickej olym­piády na Slo­ven­sku.

Jedna odpoveď na “Medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády zavíta do Bratislavy”

[…] Ekonomická olympiáda je jedným z najlepších podujatí na podporu vzdelávania a spolupráce medzi mladými ľuďmi z celého sveta. Cieľom súťaže je povzbudiť študentov k záujmu o ekonomické problémy a ich hlbšiemu porozumeniu. Veríme, že v budúcnosti prinesie ešte väčší úspech a inšpiráciu pre budúce generácie ekonómov. […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *