Kategórie
Tlačové správy

Skupina AURES Holdings v lete predala rekordných 17 787 automobilov

Predaje zvyšujú aj transparentné informácie o stave po­nú­ka­ných auto­mo­bilov z od­bor­ných data­báz.

Skupina AURES Holdings

Tohoročná letná sezóna bola pre sku­pinu AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­teľa medzi­ná­rodnej siete auto­centier AAA AUTO a Moto­techna, jednou z vôbec naj­sil­nej­ších v 31-ročnej histórii spo­loč­nosti. Skupina za dva mesiace predala 17 787 auto­mo­bilov a pokra­čuje tak v ataku na vôbec naj­sil­nejší predajný rok. Tieto výsledky pod­po­ril aj fakt, že poskytla slo­ven­ským zákaz­ní­kom pre­ve­renie všetkých vozidiel vďaka novej spo­lu­práci so spo­loč­nosťou IRIS IDENT, pre­vádz­ko­va­te­ľom Registra pre­vádz­ko­vých záznamov vo­zi­diel.

„Tento rok je doposiaľ pre našu spoločnosť z hľa­diska predajných výsledkov rekordný a letné predaje tomu výrazne do­po­mohli. Rastúca zákaznícka základňa je spojená s ich spo­koj­nosťou a tomu pomáha aj otvorená ko­mu­ni­kácia. Už na konci leta sme našim klientom na Slo­ven­sku poskytli pre­ve­renie všetkých po­nú­ka­ných vozidiel vďaka spo­lu­práci s Registrom prevádzkových záznamov vozidiel. V AAA AUTO dbáme na kva­litu a bez­peč­nosť nákupu auto­mo­bilov, ktoré po­nú­kame na predaj, preto nemáme čo skrývať. Sme prvým predajcom ojaz­de­ných vozidiel, ktorý začal posky­tovať takéto pre­ve­renie pre všetky po­nú­kané slovenské autá. Vnímame to ako ďalší krok k zvý­šeniu štan­dar­dov pri ná­kupe a pre­daji na trhu ojaz­de­ných áut,“ hovorí Karolína Topolová, ge­ne­rálna ria­di­teľka a pred­sed­níčka pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­teľa medzi­ná­rodnej siete auto­centier AAA AUTO a Moto­techna.

Za uplynulé dva mesiace skupina predala na Slo­ven­sku, v Česku a v Poľsku spolu 17 787 auto­mo­bilov, čím sa táto letná sezóna zaradila medzi naj­sil­nejšie v jej 31-ročnej histórii. August bol historicky vôbec naj­sil­nejším, júl potom druhým naj­sil­nej­ším v po­rov­naní s rov­na­kými mesiacmi v mi­nu­lých rokoch. Naj­väčší záujem je stále o ben­zí­nové auto­mo­bily, ktoré tvoria 57 % z cel­ko­vých predajov. Naďalej ale rástol aj záujem o alter­na­tívne palivá. Hybridov sa v sku­pine predalo medzi­ročne jeden a pol krát viac, vozidiel s elektro­mo­tormi dokonca vyše šesť­ná­so­bok.

„Je len málo predajcov elektromobilov, najmä na se­kun­dár­nom trhu, ktorí sa o túto oblasť zau­jí­majú viac, ako len čo naj­lepšie kúpiť a predať. My chceme svojim klientom ukázať, že tejto oblasti skutočne rozumieme a pri výkupe využívame naj­pokro­či­lejšie a naj­vyspe­lejšie tech­no­lógie. Ako jediní na se­kun­dár­nom trhu v prí­pade vy­ku­po­vaných ojazdených elektro­mo­bilov robíme sofisti­ko­vanú pro­fe­sio­nálnu diagnostiku aku­mu­lá­torov všetkých modelov, ktoré ponúkame. Každý zákazník nájde infor­máciu o stave batérie už pri prvom vyhľa­dá­vaní vozidla na webe. Je to náš ďalší krok, ako od začiatku obcho­dovať s elektro­mo­bilmi na se­kun­dár­nom trhu čo naj­trans­pa­ren­tnejšie,“ dopĺňa Karolína Topolová.

Najpredávanejšími automobilmi na Slovensku a v Česku boli počas posledných dvoch mesiacov Škodovky s modelmi Octavia a Fabia a v Poľsku zase Opel Astra. S ohľadom na rastúce životné náklady sa v lete zvýšil záujem o hatch­backy, v tesnom závese zaostali kombíky, tretie sú už tradične veľmi obľúbené SUV. Ďalšie dáta ukázali, že 36 % predaných áut v tuzemsku malo auto­ma­tickú pre­vo­dovku, 29 % bolo v strie­borno-sivej farbe a 22 % auto­mo­bilov malo náhon na všetky štyri kolesá.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *