Kategórie
Zošity humanistov

Bezbožnosť nie je amorálna

Článok docenta F. Kočiša v Učiteľ­ských no­vi­nách č. 28 z 28. 8. 2004 (Môže byť škola amo­rálna?) sa hemží vetami, pri čí­ta­ní kto­rých „každému triezvo uva­žu­jú­cemu človeku behá mráz po chrbte“.

No sú to jeho vety a nie vety pro­fe­sorky Renáty Lukačkovej, ktorej názor, že „šesť­ročné deti ešte nie sú na­toľko vyspelé, aby samy vedeli po­ve­dať, či chcú alebo nechcú veriť v boha“, ve­he­men­tne odmieta. Mohol by ich vysloviť kňaz, ale vôbec nesvedčia pe­da­gó­govi Trnavskej uni­ver­zity.

Vraj mravný základ „v rozumčeku detí“ môže za­bez­pe­čiť iba ná­bo­žen­ská vý­cho­va, píše v zá­vere, hoci v pre­došlom odstavci pri­pustil, že ná­le­žitá rodinná mravná výchova nemusí byť „hneď ná­bo­žen­ská“. Tak ako je to, pán docent? Naozaj ste sa ešte nestretli so slušným dieťaťom slušného hu­ma­nistu? Aké sú vaše ruko­lapné dôkazy, že všetci dnešní kri­mi­nál­nici, ktorých vy­ra­tú­vate, ne­cho­dili na ho­diny ná­bo­žen­skej výchovy?

Neodbočme však na ska­zo­nosné dôsledky vy­rastania v zlom so­ciál­nom prostredí. To je o inom. Vraj naj­vyššia mravná autorita je boh. To má právo, ba povin­nosť, povedať kňaz na ka­za­teľ­nici alebo kate­chéta. Inakšie je to fi­lo­zo­fická téma. Názory sa tu veľmi rôznia a ústava našej republiky mi dáva právo ho­vo­riť (tvrdiť) aj pravý opak – a všte­po­vať ho od útlej mla­dosti svojim deťom. Aj deťom rodičov, ktorí v tomto zmysle svoje deti zveria do uči­teľ­skej opatery. To je zá­le­ži­tosť prak­tickej to­le­ran­cie a plu­ra­lity, ktorá, ako vidíme, nie­kto­rým re­li­gio­nis­tom chýba.

Vraj sa „na začiatku školskej výchovy“ ne­mu­síme detí pýtať, aké ná­bo­žen­stvo chcú vyznávať – dô­le­žité je čím skôr začať robiť ich posluš­nými bohu. Pri ta­kejto pred­časnej ini­cia­tíve sa za­bú­da na veľ­mi dô­le­žitú inštanciu: na ro­di­čov, prí­padne ich zástupcov. Neviem, aké budú ko­nečné počty žiakov za­pí­sa­ných na ná­bo­žen­skú a na etickú výchovu, ale dô­ve­ru­jem prie­mer­nému Slo­vá­kovi a Slo­venke, že dajú za pravdu pro­fe­sorke Lukačkovej, že ná­bo­žen­stvo ne­patrí na štátnu školu. Keď však tam už raz je, nech je tam aj jeho alter­na­tíva – hu­ma­nis­tická etická výchova.

Ak sa na Desatoro božích pri­ká­zaní od­vo­láva parla­men­tný „diskutér“ alebo po­bož­ná veriaca, akcep­tu­jem to ako ne­ve­do­mosť. Prekvapil ma tým jeden pro­mi­nent pri noč­ných po­ho­vo­roch v roz­hlase a teraz docent TU. Koľko percent oby­va­te­ľov Zeme vie vôbec o ich exis­ten­cii, či „ne­vy­hnut­nosti“? Ani štvrtina. Pre ostat­ných platia základné príkazy sluš­nosti, a k tým sa vývoj človeka do­pra­co­val dávno pred his­tor­kou o ka­men­ných ta­bu­liach.

Odtiaľto redakciou Uči­teľ­ských novín krá­tené:

Desatoro je prirodzeným zákonom, a preto je také staré ako samo ľudstvo… Ha­mu­ra­piho kódex je aspoň o päť­sto rokov starší ako vy­hlá­senie De­sa­tora na Si­naji,“ píše sa v Biblii SSV (1996). Dodržujú ho a svoje deti v jeho duchu vy­cho­vá­vajú miliardy prísluš­ní­kov iných ako kres­ťan­ských ná­bo­žen­stiev a mi­lióny ne­ver­cov na svete. Niet medzi nimi po­merne viac kri­mi­nál­ni­kov ako na kres­ťan­skom Slo­ven­sku. Naopak, na bud­his­tic­kom Bali vraj žijú ne­o­by­čaj­ne milí a prí­ve­tiví ľudia. Milión Slovákov bez ná­bo­žen­skej prísluš­nosti vrátane hu­ma­nis­tov sa ne­do­vo­láva De­sa­tora ani kres­ťan­ského boha a žiada, aby sa ich deti vy­cho­vá­vali v ich poňatí etickej výchovy. O amo­rál­nosti by pritom nemala byť reč. A ak áno, tak jedine v sú­vis­losti s tým, že ro­di­čom-hu­ma­nis­tom a ich deťom sa za­ve­de­ním povin­nej ná­bo­žen­skej výchovy ne­po­nú­ka sku­točná alter­na­tívna – hu­ma­nis­tická etická výchova.


Uverejnili: Učiteľské noviny, 44/31, s. 4, 2004.

Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 46 v piatok 5. no­vem­bra 2004.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *