Kategórie
Zošity humanistov

Až 71 % britskej mládeže sa zaobíde bez náboženstva

Výsledky prieskumu britských sociálnych postojov, uve­rej­ne­né 4. sep­tem­bra 2017, uká­za­li, že až 71 % mla­dých ľudí vo veku 18 – 24 rokov sa ne­hlási k ni­ja­kému ná­bo­žen­stvu.

Do You Have a Religion (4. 9. 2017)
Do You Have a Religion (4. 9. 2017).

Iba 3 % sa priznali k angli­kán­stvu a 5 % ku ka­to­li­cizmu. Dve posledné čísla na­rástli na 5, prí­padne 9 % u 25 – 34-ročných mla­dis­tvých.

Z celej populácie priznáva 53 %, že ne­patria k žiadnej cirkvi; 15 % sú angli­káni, 9 % ka­to­líci, 17 % iní kres­ťania a 6 % je iného ná­bo­žen­stva.

Združenie Humanists UK ko­men­tuje tento výsledok po­žia­dav­kou o pre­hod­no­tenie posta­venia cirkvi v spo­loč­nosti. Kon­krétne ide o úlohy cirkvi v štátnych školách a iné pri­vi­légiá pla­tené štátom.

Andrew Copson, predseda tohto združenia, kladie otázku, či je správne, ak 97 % mlá­deže nie sú angli­káni, ale 20 % štátnych škôl, do ktorých budú chodiť ich deti, patrí angli­kán­skej cirkvi?

Celkom všeobecne: Ako môže anglikánska cirkev ostať štátnou cirkvou, ak sa stará o takú malú časť národa?

Copson pokračuje:

„Je zrejmé, že anglikánska cirkev prežíva prav­de­po­dobne ire­ver­zi­bilný kolaps počtu svojich veriacich. To by mala byť jej súkromná zá­le­ži­tosť. Ale fakt, že na me­niacu sa situáciu od­po­vedá po­žia­dav­kou ešte viac moci a ve­rej­ných peňazí, hoci dô­vody pre ne za­ni­kajú, robí to všetko zá­le­ži­tos­ťou ve­rej­ného záujmu.

Už dávno prešiel čas, keď sa vláda mala pre­bu­diť do de­mo­gra­fickej sku­toč­nosti dnešnej Británie a uznať, že trvalé zvy­šo­vanie štátnej pod­pory pre ná­bo­žen­stvá a ve­rejné vyzdvi­ho­vanie aktivít ná­bo­žen­ských skupín je pravý opak toho, čo si ve­rej­nosť praje.“

Poznámka:

V združení Humanisti Spojeného krá­ľov­stva zdô­raz­ňu­jeme slo­bodné myslenie a pod­po­ru­jeme hu­ma­nizmus, aby sme vytvorili spo­loč­nosť, v ktorej vládne ra­cio­nálne myslenie, sluš­nosť a vzá­jomná láska­vosť. Sna­ží­me sa dať dohro­mady ľudí bez ná­bo­žen­ského vyznania, aby prehl­bo­vali svoje vlastné názory, žili šťastnejšie a naplnili svoj jediný život, ktorý máme. Našimi obradmi, výchovou, ko­mu­nál­nymi služ­bami a kam­pa­ňami chceme vytvoriť čestnú spo­loč­nosť rov­ných občanov.


Prameň: Humanists UK, Latest British Social Attitudes reveals 71% of young adults are non-religious, just 3% are Church of England, 4. 9. 2017.

Autor: Humanists UK.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 114 v piatok 3. no­vem­bra 2017.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *