Kategórie
Tlačové správy

Najkrajšie zvuky Slovenska

Nový projekt Škody láka objavovať a pri­bli­žuje bu­dúc­nosť značky.

  • Škoda Auto Slovensko predstavuje uni­kát­ny pro­jekt, ktorý spája obja­vo­vanie našej kra­jiny s vý­ho­dami elek­tro­mo­bilu
  • Reprezentuje novú filozofiu značky a pohľad na bu­dúc­nosť mobility
  • Odborník na zvuky Jureš Líška, takmer dve desiatky uni­kát­nych lo­ka­lít a beze­misná Škoda Enyaq Coupé po­zý­vajú k ohľa­du­plnému ob­ja­vo­vaniu Slovenska

Značka Škoda ako líder elektro­mo­bi­lity na Slo­ven­sku predstavuje uni­kát­ny projekt „Najkrajšie zvuky Slovenska“. Ten zosob­ňuje novú esenciu značky, ktorá kladie dôraz na ži­vot­né prostredie, pre­po­jenie s prí­rodou a ob­ja­vo­vanie nového.

Stelesnenie budúcnosti značky Škoda

Projekt Najkrajšie zvuky Slovenska zachy­táva esenciu pô­so­bi­vých miest našej krajiny ne­tra­dič­ným spô­so­bom – po­mo­cou zvukových nahrávok. Jeho hlavným pro­ta­go­nistom sa stal mu­zi­kant a pro­du­cent kapely Fallgrap, Jureš Líška, ktorý prebrázdil Slo­ven­sko a lovil tie naj­zau­jí­ma­vej­šie zvuky našej kra­jiny. Z jeho roadtripu vznikol krátky dokument s je­di­neč­ným zvu­ko­vým dizajnom, ktorý od­ha­ľuje skryté zvuky rastlín, zvierat, ale aj stavieb či pod­zemia.

Jureš sa za lovením zvukov Slovenska vybral na se­da­dle 100 % elektrického SUV Škoda Enyaq Coupé, ktoré okrem beze­misnej jazdy vy­ni­ká aj mi­mo­riadne tichou pre­vádz­kou. Sám to po­ve­dal:

„Kto chce počuť svet, musí ostať ticho.“

Originálna marketingová kampaň ukazuje cestu, ktorou sa vydáva Škoda. V centre po­zor­nosti stojí beze­misná bu­dúc­nosť a dôraz na zod­po­ved­ný prístup.

„Neustále objavovanie je neoddeliteľnou súčasťou života. Naším novým projektom chceme ukázať, že do­bro­druž­stvo môžete zažiť aj bez ru­šenia okolia hlukom a emi­siami. Zá­ro­veň v súlade s našou novou brand iden­ti­tou pri­bli­žu­jeme značku Škoda mo­der­nému, mladému publiku, ktorému záleží na bu­dúc­nosti planéty. Naj­lep­ším spo­loč­níkom na šetrný presun k miestam, kde objavíte tie naj­krajšie zvuky, je náš naj­novší elektrický model Enyaq Coupé – jedna z hlavných hviezd projektu,“ približuje Roman Rajtár, vedúci marke­tingu Škoda Auto Slovensko.

Komfortný a tichý presun na cestách

Počas roadtripu navštívil Jureš Líška takmer dve desiatky uni­kát­nych miest po ce­lom Slo­ven­sku. Pri hľa­daní a na­hrá­vaní naj­kraj­ších zvukov Slo­ven­ska čelil nástrahám počasia aj divokej prírody.

Elektromobil Škoda Enyaq Coupé, ktorý mu pri pre­prave asistoval, do­ko­nale spĺňa po­žia­davky moderných ob­ja­vi­teľov. Je štýlový, kom­fortný a jeho elektrický motor o sile 299 koní ponúka vždy dostatok výkonu, avšak bez toho, aby rušil okolie hlukom či lokálnymi emisiami.

Okrem tichého a čistého pohonu prináša tiež množstvo tech­no­lo­gic­kých no­vi­niek, ktoré sa postarajú o po­hodlnú jazdu za kaž­dým dobro­druž­stvom. Jureš sa na svojom roadtripe mohol okrem naj­mo­der­nej­šieho vozidla Enyaq Coupé spo­ľahnúť aj na ob­le­čenie od ro­din­nej slo­ven­skej značky Buffet, ktorá na vý­robu používa zvyškové ma­te­riály z naj­kva­lit­nej­ších látok, aby ne­pro­du­ko­vali žiadny odpad a pri­tom do­cie­lili dlhú ži­vot­nosť.

Najkrajšie zvuky Slovenska na vlastnej koži

Vypočuť si najkrajšie zvuky Slovenska si môžete aj vy, a to na ofi­ciál­nej stránke projektu. Ak by ste ich chceli radšej počuť osobne, nájdete tu aj da­ta­bázu lo­ka­lít, kde boli nahrané – od Čí­čov­ského mŕtveho ramena, pre­zý­va­ného aj perla Žitného ostrova, cez ma­jes­tátnu Čertovu bránu vo Veľkej Fatre až po za­to­pený lom v zem­plín­skej dedinke Skrabské. Na stránke si môžete pozrieť aj ori­gi­nálny do­ku­ment z tohto neo­pa­ko­va­teľ­ného roadtripu z pohľadu Jureša Líšku, ako experta na zvuky.

Na stránke je k dispozícii aj plánovač cesty s mapou na­bí­ja­čiek a pri kaž­dej lo­ka­lite aj mapka, ktorá vás k nej do­ve­die.

Viac informácií nájdete na odkaze Naj­krajšie zvuky Slo­ven­ska.

Kto je Jureš Líška?

Juraj Líška, známy tiež pod pseudonymom Jureš, je jeho hlavným tvorcom a pro­du­cen­tom kapely Fallgrapp, ktorá kom­bi­nuje elektro­nickú hudbu s tra­dič­nými nástrojmi a orga­nic­kými zvukmi. Pro­dukcia hudby ho ab­so­lútne pohltila už v časoch, keď dostal svoj prvý počítač. Juraja odjakživa fas­ci­no­valo spojenie kla­sic­kých nástrojov a elektro­niky a je toho názoru, že v hudbe je do­vo­lené všetko. Ako mu­zi­kant fas­ci­no­vaný zvukom sa rozhodol zma­povať naj­krajšie zvuky Slovenska a objaviť našu krajinu z prekva­pi­vého uhla.


Autorka: Zuzana Kubíková, PR manažérka Škoda Auto Slovensko s.r.o.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *