Kategórie
Humanistická pomoc

Pomôžte Marcele v jej neľahkom osude

Darujte nielen úsmev pre dru­hých.

Marcela Priadková
Marcela Priadková.

Volám sa Marcela, narodila som sa v apríli 1976 vo Zvo­lene a mám dve dcéry – Si­mo­nu a Máriu. Mladšia dcéra Mária ešte stále býva so mnou. Aktu­álne bý­va­me v pod­nájme. V roku 2011 som v práci počas nočnej zmeny od­padla a spô­so­bila si otras mozgu, čo mi spô­so­bilo nesku­točné bolesti. Tie sa mesiac čo mesiac stup­ňo­vali a bý­valo mi stále častejšie zle.

Na vlastnú žiadosť som sa približne po dvoch týždňoch dostala na CT vy­šetre­nie, kde mi lekárka ozná­mila moju diag­nózu – aneu­ryzma mozgu na Willi­so­vom okruhu. Okam­žite objed­na­nie na hospi­ta­li­záciu a ope­rá­ciu. Zrútil sa mi celý svet. Naj­väč­ším rizikom bola možnosť prasknutia cievy, čo vo mne vy­vo­lalo obrovský stres a strach, že možno už ne­u­vi­dím svoje deti.

Operácia v januári 2011 sa podarila a ja som sa časom mohla opäť vrátiť do práce. V roku 2015, keď mala staršia dcéra šestnásť rokov som si našla pria­te­ľa, ča­ka­li sme spolu dieťa, teda mladšiu dcéru. V tom čase sa opäť začal kolotoč vyšetrí, nakoľko som bola sle­do­vaná počas te­ho­ten­stva a lekári zisťovali či vôbec alebo ako porodiť. V ter­míne pôrodu zasadla lekárska komisia s cieľom zhod­no­tenia spô­sobu pôrodu, keďže bol ním ohro­zený môj život. Znovu boj o život a pôrod som sta­točne zvládla sekciou. Na­ro­dila sa mi krásna zdravá dcéra.

V januári 2023 sa môj zdravotný stav opäť zhoršil. Na mozgu mi lekári našli ďalšie dve aneu­ryz­my, ktoré bolo potrebné zo­pe­ro­vať. Je to štvrtý mesiac, čo sa zo­ta­vu­jem po ope­rácií. Kvôli zdra­vot­ným ob­me­dze­niam sa už ne­mô­žem vrátiť do práce. Mo­men­tálne je môj príjem len ne­mo­cen­ská dávka (t. č. v sume 350 eur) na­koľ­ko mi inva­lidný dôchodok zamietli. Na­vyše s otcom druhej dcéry ne­ži­jem, nejaví ani záujem a vlastne ani nevieme, kde je. Preto touto cestou prosím o akú­koľ­vek pomoc – fi­nan­čnú či ma­te­riál­nu, pre mňa a moju dcéru.

Ďakujeme.

Daruj úsmev druhým

IBAN: SK2902000000004767816951

Úsmev pre druhých

Odkaz na jej prosbu dodal Peter Dobiaš.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *