Kategórie
Tlačové správy

Nový samec leoparda cejlónskeho pricestoval zo Španielska

Vytvorí pár so samicou?

ZOO Bratislava

Na základe odporúčania koor­di­ná­tora chovu pre leo­pardy cej­lónske, pri­viezla bra­tis­lav­ská zoo 21. júla samca tohto ohro­ze­ného ži­vo­číš­neho druhu z Bioparc Fuengirola. V sú­čas­nej dobe ho v do­o­bed­ňaj­ších hodinách môžu náv­štev­níci vidieť vo vnú­tor­ných priestoroch pa­vi­lónu še­liem.

Samec Tissa sa narodil v roku 2006 v Banham ZOO (UK) a ako ročný našiel nový domov v Bioparc Fuengirola v Špa­niel­sku. Aj napriek svojmu pokro­či­lému veku, je zdravým a plodným jedincom. Zo záznamov od špa­niel­skych kolegov vieme, že samec je pokojný a pri spá­janí so sa­mi­cou sa zvykne správať to­le­ran­tne a hravo.

Chov veľkých mačkovitých šeliem pre­bieha bez­kon­tak­tne. Zviera preto musí mať osvo­jené určité ste­reo­typné sprá­vanie, aby napríklad prišlo na pod­net do vnú­tor­nej časti výbehu. Nové jedince si musia zvyknúť nie­len na nový priestor a cho­va­te­ľov, ale aj na denný režim, čo pri star­ších je­din­coch môže trvať dlhšie.

„Po príchode potreboval samec leoparda dlhší čas na adap­táciu na nové prostredie. Od­mie­tal pri­jí­mať potravu, čo na­šťas­tie po pár dňoch po­mi­nulo. Nebolo možné pustiť ho hneď do von­kaj­šieho výbehu, pre­tože sme ne­mali istotu, že sa vráti dnu. Trvalo nie­koľko dní, kým sme mu mohli sprístupniť vnú­tornú časť pa­vi­lónu. Aby sme samcovi poskytli čo naj­väčší pokoj pri zozna­mo­vaní sa s ďalším novým priestorom, bol interiér pavilónu leopardov a jaguárov dočasne uzatvorený. Práve tu zaevidoval aj prítomnosť našej samice, s ktorou sa na seba pozerajú cez sklo. Leopardy sa v jednom výbehu môžu stretnúť len v čase ruje a čo bude v prípade týchto dvoch jedincoch ešte určite nejaký čas trvať,“ vysvetľuje chovateľka Janka.

Aktuálne môžu nového leoparda návštevníci vidieť v do­o­bed­ňaj­ších ho­di­nách vo vnútri pa­vi­lónu. Samec má zá­ro­veň prístup do zá­zemia, v kto­rom sa môže skryť.

Príbeh leopardov cejlónskych v ZOO Bratislava

Prvý chovný pár leopardov cejlónskych sa do zoo do­vie­zol v roku 1983 zo ZOO Ostrava a bol ob­no­vený v roku 2006. V jed­nom období sme v našom chovnom za­ria­dení chovali až 4 jedince – 2 samice a 2 samcov. Naj­star­šieho samca z tejto skupiny sme museli v roku 2014 euta­na­zovať kvôli vážnym ne­lie­či­teľ­ným ge­riat­rickým prob­lémom po­hy­bo­vého aparátu. Na jeho miesto nastúpil chovný samec Wanja. Na základe ge­ne­tic­kých analýz a od­po­rú­čaní EEP koor­di­ná­tora pre tento druh, bola matka našej súčasnej chovnej samice v roku 2015 pre­su­nutá do ZOO Banham (Anglicko) ku ge­ne­ticky vhod­nej­šiemu samcovi.

Posledným mláďaťom, narodeným v bratislavskej zoo, bola samica Eliya. Narodila sa v roku 2018 chovnému páru – samcovi Wanjovi a samici Nimali. Začiatkom roka 2021 bola mladá samica umiestnená do zoo­lo­gickej záhrady Terra Natura Murcia v Špa­niel­sku, kde žije aj v sú­čas­nosti. V tom istom roku zá­ro­veň v našej zoo ne­ča­kane uhy­nul chovný samec Wanja a v bra­tis­lav­skej zoo ostal jediný leopard cejlónsky.

Leopard zo Srí Lanky

Leopard cejlónsky sa vyskytuje len na ostrove Srí Lanka a patrí medzi naj­menšie veľké mač­ko­vité šelmy. Sú to sa­mo­társky žijúce ži­vo­číchy a samec so samicou sa stre­táva len v ob­do­bí párenia. Leo­pardy sa výborne šplhajú, čo vy­u­ží­vajú aj pri ukrý­vaní koristi, ktorú zvyknú vy­ťa­ho­vať na strom. U leo­pardov cej­lón­skych sa však toto sprá­vanie až do takej veľkej miery ne­roz­vi­nulo. V oblasti ich pô­vod­ného výskytu sa ne­na­chádza toľko kon­ku­ren­cie, aby boli nútení si korisť skrývať. Podobne ako u jaguárov, aj u leo­pardov sa môže vysky­tovať me­la­nis­tická forma „čierny panter“. V sku­toč­nosti tieto jedince nie sú čierno sfarbené, len sú tak tmavé, že je ná­roč­né iden­ti­fi­kovať na srsti typickú kresbu. V sú­čas­nej dobe sú vo voľnej prírode leo­pardy ohrozené lovom, ne­le­gál­nym ob­cho­do­vaním, ale i úbytkom životného priestoru.

Foto:

Nový samec leopard cejlónsky v ZOO Bratislava
Nový samec leopard cejlónsky v ZOO Bratislava.
Nový samec leopard cejlónsky v ZOO Bratislava
Nový samec leopard cejlónsky v ZOO Bratislava.

Návštevou zoologickej záhrady podporujete starostlivosť a ochranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prírody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi. Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *