Kategórie
Tlačové správy

Počet prípadov nebezpečnej baktérie šíriacej sa z vody stúpa

Legionella sa môže skrývať aj v bojleri.

Počet ochorení spôsobených baktériou ­le­gio­nella v ostat­ných rokoch na Slo­ven­sku pri­bú­da. Kým pred pia­timi rokmi evi­do­val Úrad ve­rej­ného zdra­vot­níc­tva SR niečo vyše 50 pa­cien­tov s potvr­de­nou „le­gio­nár­skou“ cho­ro­bou, v roku 2021 ich bolo o troj­ná­so­bok viac a v mi­nu­lom roku zazna­me­nali 138 prí­pa­dov.

Legionella je vodná baktéria, ktorá môže spô­so­bo­vať zá­važ­né zá­paly pľúc, ba do­kon­ca aj smrť. Darí sa jej v sto­ja­tej teplej­šej vode a izo­lo­va­ná bola aj z mno­hých za­ria­dení v do­mác­nosti, napríklad zá­sob­ní­kov vody či boj­le­rov. Prob­lé­mom s touto bak­té­riou sa však mô­žete v do­mác­nosti vyhnúť. Od­bor­níci zo Stiebel Eltron od­po­rú­čajú v tejto sú­vis­losti ohrievať vodu v zá­sob­ní­koch pri teplo­te viac ako 55 °C. A dlhšie stag­nu­júcu vodu v boj­leri vy­me­niť aj po prí­chode z do­vo­lenky, a pra­vi­delne kon­tro­lovať stav boj­lera a to, či sa z neho ne­šíri zvláštny zápach.

Počet prípadov nákazy rastie vo svete aj na Slo­ven­sku

Počet ohlásených prípadov legionelly každo­ročne narastá. Práve táto bak­té­ria spô­so­buje aj „le­gio­nár­sku“ chorobu, ktorou sa podľa šta­tis­tík každý rok v EÚ nakazí viac ako 6 000 ľudí a zomrie viac ako 250 z nich. Na Slo­ven­sku bol dlho­dobo hlásený nízky výskyt tohto ocho­re­nia, avšak v ostat­ných rokoch aj u nás počet prípadov kon­ti­nu­ál­ne pri­búda. Kým v roku 2018 bolo potvr­dených 54 pacientov s „le­gio­nár­skou“ chorobou, v roku 2019 to bolo 87 pacientov a v roku 2020 už 104 pacientov. Počas roka 2021 bolo hlásených 148 ochorení. Vyplýva to z uve­rej­ne­ných dát Úradu ve­rej­ného zdra­vot­níc­tva SR.

„Legionella je jeden zo štyroch naj­čas­tej­ších vy­vo­lá­va­te­ľov pneu­mónií. „Le­gio­nár­ska“ choroba zvy­čajne posti­huje ľudí vo veku nad 50 rokov a pa­cien­tov s osla­be­nou imunitou. Prejavuje sa zápalom pľúc, vysokou teplotou, kašľom, poruchami vedomia. Infekcia môže v nie­kto­rých prípadoch prerásť aj do sepsy a multi­orgá­no­vého zly­há­vania a v de­sa­tine prípadov môže končiť smrťou. Nevyhnutná je preto včasná liečba. U mladších ľudí môže legionella spôsobiť takzvanú pontiacku horúčku. Ide o mier­nejší prejav ochorenia, ktorý nespô­so­buje totiž zápal pľúc. Má podobné prejavy ako chrípka, s ktorou sa zamieňa a úmrtnosť je prakticky nulová. Ochorenie zvyčajne odíde samo bez toho, aby sa rozpoznalo,“ vysvetľuje infek­to­lóg Peter Sabaka.

Nástrahy číhajú aj v domácnosti

Legionella je vodná baktéria. Darí sa jej rozmno­žo­vať ako bio­film a se­di­ment vo vnútri potrubí a ohrie­va­čov vody zvy­čajne pri teplo­tách vody 25 až 50 °C; a najmä v dlhšie stagnu­júcej vode. Človek sa môže nakaziť aj vdýchnutím kon­ta­mi­no­va­ného aero­sólu napríklad pri sprchovaní. Lekári, ale aj odborníci na tech­no­lógie preto odpo­rú­čajú ohrievať vodu teplotou nad touto hranicou, lebo pri nej baktéria pomerne rýchlo zomiera.

Hydraulický regulovaný nástenný ohrievač vody (výrobca Stiebel Eltron)
Hydra­u­lický re­gu­lo­va­ný nástenný oh­rie­vač vody (vý­rob­ca Stiebel Eltron).

„Veľa domácností využíva pre prípravu teplej vody zásobníkové ohrievače vody. Hoci sú technológie a materiály, ktoré sa používajú na ich výrobu, opti­ma­li­zo­vané, je potrebné, aby sa o niektoré správne nastavenia bojlera starali aj sami užívatelia. Aby sme zamedzili výskytu legionelly, teplota studenej vody nemá byť vyššia ako 25 °C. 30 sekúnd po úplnom otvorení výtokovej armatúry musí vytekať teplá voda s teplotou 50 °C. Práve aspoň takúto teplotu by mala dosahovať teplá voda v potrubí, pričom v ohrievači by mala mať minimálne 55 °C. Sedimenty v zásobníkoch by mali byť odstraňované aspoň 1× za rok. Voda v potrubí by sa mala vymeniť minimálne raz za týždeň, napríklad v prípade, ak nie ste dlhší čas doma. Po návrate odporúčam vykonať termickú dezinfekciu. Preventívne môžete vykonávať termickú dezinfekciu tak, že zvýšite teplotu vody na 60 °C po dobu 20 minút alebo na 65 °C po dobu 10 minút alebo na 70 °C po dobu 5 minút. Termická dezinfekcia je vysoko vhodná najmä pri dlhšej absencii ohrevu, napríklad po návrate z dovolenky,“ hovorí Alžbeta Jendrichovská z technického oddelenia spoločnosti Stiebel Eltron.

Dôležitá je údržba

V umelom prostredí sa môže legionella rozmnožovať aj pri ne­správnej údržbe vodo­vod­ných rozvodných systémov či zásobníkových ohrievačov. To, či sa napríklad v zásobníku na ohrev vody môže nachádzať legionella, možno zistiť aj čuchom. Baktérie, vrátane tej spomínanej, prezradí totiž aj zvláštny zápach v miestnosti s bojlerom. Nevyhnutné je preto zariadenia na ohrev vody nielen nastavovať na potrebnú teplotu, ale aj pravidelne kontrolovať. Dôležité je to tak z hľadiska zdravia, ako aj z hľadiska nákladov na energie a pred­chá­dzania škodám na majetku.

„Jedným z dôvodov, kedy je potrebné bojler skontrolovať, je napríklad dlhá doba ohrevu na požadovanú teplotu. Tá nám jasne napovedá, že ohrievacie teleso alebo iný zdroj ohrevu nie je v úplnom poriadku. Chyba tak môže byť na viacerých miestach naraz a za zvá­ženie stojí servisná kontrola a oprava. Navyše, ak sa problém s neštandardne dlhou dobou ohrevu nerieši, môže vyústiť aj do ďalších komplikácií. Ak má však bojler už za sebou desiatky rokov, treba zvážiť jeho výmenu – z bez­peč­nos­tného, eko­no­mic­kého, zdra­vot­ného aj eko­lo­gic­kého hľadiska,“ uzatvára Alžbeta Jendrichovská z tech­nic­kého od­de­lenia spo­loč­nosti Stiebel Eltron.


Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Jedna odpoveď na “Počet prípadov nebezpečnej baktérie šíriacej sa z vody stúpa”

O Petrovi Sabakovi viem, že vyhral súd nad fašistami z hnutia Republika (Uhrík, Mazurek a spol.) za to, že o ňom klamali počas pandémie COVID-19. Vyhral len 15-tisíc eur za nenávistné útoky (výroky o ňom), aj keď pôvodne žiadal odškodné 100-tisíc eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *