Kategórie
Tlačové správy

Prioritou musí byť ochrana strategického vodárenského zdroja a nie záujmy developerov

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k si­tu­ácii v sú­vis­losti so stra­te­gic­kým vo­dá­ren­ským zdrojom pod Ša­mo­rí­nom.

Zachráňme pitnú vodu pre celé Slovensko

Pod Šamorínom sa nachádza mi­mo­riadne vzácny a stra­te­gický zdroj pitnej vody, ktorý vie zá­so­bo­vať prak­ticky každú do­mác­nosť na Slo­ven­sku.

Štát však robí všetko pre to, aby ho ohrozil. Prednosť dáva totiž iným záujmom. Upo­zor­nila na to SASKA, ktorá sa pre si­tu­áciu okolo vo­dá­ren­ského zdroja obrátila s pod­ne­tom aj na Kraj­skú pro­ku­ra­túru v Bra­tis­lave.

„Územie, na ktorom sa nachádza takýto stra­te­gický vo­dá­ren­ský zdroj, musí mať jasne vy­me­dze­né ochranné pásma. V roku 2021 bolo Okresným úradom Bra­tis­lava vyhlá­sené ochranné pásmo, no od­vo­lali sa proti nemu de­ve­lo­pe­ri. Tým vy­ho­velo mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného prostredia, ktoré rozhod­nutie o vyhlá­sení ochran­ného pásma zru­šilo. Cieľom de­ve­lo­pe­rov je výstavba roz­siah­lych obyt­ných zón na plo­che 48 hek­tá­rov v tesnej blíz­kosti vo­dá­ren­ských vrtov. Stavby by vy­rástli v ochran­nom pásme druhého stupňa,“ vysvetlila tím­lí­derka SASKY pre ži­vot­né prostredie Anna Zemanová.

Ako dodala, výstavba je extrémne riskantná, pretože hrozí masívne zne­čis­te­nie a zne­hod­no­te­nie kva­lit­nej pit­nej vody.

Situáciu vie aktuálne aspoň čiastočne zvrátiť Okresný úrad Bratislava, ktorý má právo vydať pred­bežné opatrenie a po­zasta­viť ním čin­nosti ohro­zu­júce vo­dá­ren­ský zdroj.

„Neviem, prečo okresný úrad nekoná, keďže envi­ro­rezort rozhod­nutie zrušil ešte koncom júla. Podala som preto podnet na bra­tis­lav­skú krajskú pro­ku­ra­túru pre ne­čin­nosť okresného úradu,“ povedala Anna Zemanová.

Problém vidí aj vo výstavbe v obci Hamuliakovo z roku 2006, pri ktorej nie je jasné, akým spô­so­bom boli schvá­lené zmeny územ­ného plánu. Tieto infor­má­cie si SASKA vy­žia­dala od okres­ného úradu cez „info­zákon“.

„Nesmieme dovoliť, aby bol zdroj pitnej vody ako­koľ­vek ohro­zený. Zá­ro­veň sa ne­mô­žeme spo­lie­hať na to, že vody bude vždy dostatok. Vo­dá­ren­ský zdroj Šamorín je svojím umiest­nením v blízkosti toku Dunaja je­di­neč­ný,“ do­dala s tým, že v tejto veci konajú Bra­tis­lavský samo­správny kraj aj Bra­tis­lavská vo­dá­ren­ská spo­loč­nosť.

SASKA zároveň spustila aj petíciu s názvom: „Stop de­ve­lo­pe­rom. Zachráňme pitnú vodu pre celé Slo­ven­sko.“ Podľa tím­lí­derky SASKY pre ži­vot­né prostredie Anny Zemanovej je ur­če­ná pre všet­kých, kto­rým zá­le­ží na tom, aby bol tento vzácny a významný zdroj pitnej vody aj naďalej dosta­točne chrá­ne­ný. Petíciu je možné pod­pí­sať na stránke Petície.com.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *