Kategórie
Tlačové správy

Vanity Club – modelový príklad pre hromadnú žalobu

Česká vláda v stredu 16. augusta pre­ro­ko­va­la návrhy zá­ko­nov, ktoré by mali v právnom po­riad­ku za­kot­viť hro­mad­né ža­lo­by.

dTest je jednou z ne­mno­hých spotre­bi­teľ­ských or­ga­ni­zácií, ktoré by sa podľa návrhov zákonov mohli za­re­gis­tro­vať k mož­nosti podávať hro­mad­né žaloby. Zo sťaž­ností spotre­bi­te­ľov, ktoré dTest rieši, je možné už teraz označiť pod­ni­ka­te­ľov, ktorí by mohli byť ža­lo­vanou stranou. Jedným z váž­nych kan­di­dátov je spo­loč­nosť Vanity Club, s.r.o., ktorá stovkám spotre­bi­te­ľov ne­vrá­tila peniaze za zru­šený kon­cert.

dTest je známy svojím rovno­men­ným ča­so­pi­som s ne­zá­vis­lými spotre­bi­teľ­skými testmi tovarov a služieb. Testy sú však len jednou z oblastí ochrany spotre­bi­teľa, ktorou sa dTest zaoberá. dTest spotre­bi­te­ľom za rok bez­platne poskytne viac než 50-tisíc rád vo svojej te­le­fo­nic­kej a elek­tro­nic­kej poradni a v službe VašeStížnosti.cz.

„Z dopytu a sťažností spotrebiteľov si mô­že­me spra­viť veľmi dobrý obraz o otázkach, ktoré spotre­bi­te­ľov pália,“ uvádza Petr Šmelhaus, vedúci práv­neho od­de­le­nia spotre­bi­teľ­skej or­ga­ni­zácie dTest, a doplňuje: „Vidíme skôr než iní, kde spotre­bi­telia na­ra­zili na pro­ti­právne ko­na­nie. Pokiaľ ide o problém jed­ného pod­ni­ka­teľa, môže sa taký pod­ni­ka­teľ stať kan­di­dá­tom na ža­lo­va­ného v bu­dú­cej hro­mad­nej ža­lobe.“

Za predpokladu, že bude systém hro­mad­ného konania a jeho fi­nan­co­va­nie nasta­vené správne, dTest môže využiť svoje schop­nosti a infor­mácie k po­da­niu hro­mad­nej ža­lo­by.

Kandidáti na pozíciu žalovaného roz­hodne existujú.

dTest napríklad od apríla re­gis­truje veľký počet sťaž­ností na spo­loč­nosť Vanity Club, s.r.o., ktorá bola uspo­ria­da­teľom ne­usku­toč­ne­ného kon­certu gi­ta­ristu Joa Satrianiho,“ kon­šta­tuje Petr Šmelhaus.

A pokračuje: „Spotrebitelia si za ne­malé peniaze za­kú­pili vstu­penky na kon­cert, ktorý sa ne­usku­toč­nil. Uspo­ria­da­teľ, spo­loč­nosť Vanity Club, s.r.o., mala a má povin­nosť im vrátiť za­pla­tené vstupné, čo sa dosiaľ nestalo. Spotre­bi­telia tak majú voči spo­loč­nosti nárok, ktorý si môžu uplatniť ža­lo­bou na súde. Pou­žitie hro­mad­nej žaloby by sa v tomto prípade priam núkalo, pre­tože nároky spotre­bi­te­ľov sú rov­na­kého druhu a majú to­tož­ný právny dôvod.“

Na príklade nárokov spotrebiteľov voči spo­loč­nosti Vanity Club, s.r.o. je možné vy­svet­liť výhody opt-out systému.

dTest registruje viac než sto sťaž­ností spotre­bi­te­ľov na toto kon­krétne sprá­va­nie spo­loč­nosti Vanity Club, s.r.o.,“ opi­suje Petr Šmelhaus.

A dodáva: „To je však len špička ľadovca. Poško­de­ných spotre­bi­teľov bude viac ako stovky, možno i tisícka. Pokiaľ by sme mohli ža­lo­vať v režime opt-out, ža­lo­vali by sme priamo za všetkých poško­de­ných spotre­bi­teľov. V systéme opt-in bu­deme naj­skôr zhro­maž­ďo­vať nároky každého jed­not­li­vého spotre­bi­teľa, pričom žaloba sa môže zao­be­rať iba ich nárokmi. Nároky ostat­ných spotre­bi­teľov ostanú vo vzduchu. Systém opt-in tak vy­ža­duje viac práce, a teda i náklady spotre­bi­teľ­skej orga­ni­zácie, pred sa­mot­ným hro­mad­ným konaním, pričom ža­lo­vaný nárok je vždy len časťou cel­ko­vej povin­nosti pod­ni­ka­teľa. To je zle, pre­tože pod­ni­ka­teľovi sa jeho po­ru­šo­vanie práva spotre­bi­teľov môže aj napriek pre­hra­nému súdu stále oplatiť.“

Opt-out (odhlasovací) systém je spra­vod­li­vejší, rýchlejší a lacnejší pre spotre­bi­teľov a spotre­bi­teľ­ské orga­ni­zácie v po­zícii ža­lob­cov.

Pre laickú verejnosť je diskusia o budúcej podobe zákonov umož­ňu­jú­cich podávať hro­mad­né žaloby oby­čaj­nou teóriiou. Opt-out alebo opt-in, fi­nan­co­vanie čin­nosti žalobcov, po­vin­né zastú­penie advo­ká­tom, to sú témy, ktoré spotre­bi­teľ možno letmo za­re­gis­tro­val, ale ktoré pre neho ne­zna­me­najú žiadnu pod­statnú infor­máciu.

„Spotrebiteľov by však malo zaujímať, že konečná podoba hro­mad­ného konania a systém jeho fi­nan­co­vania roz­hodne o tom, či sa nájde spotre­bi­teľ­ská orga­ni­zácia ochotná vstúpiť do celého pro­cesu ako žalobca,“ hovorí Petr Šmelhaus z dTestu.

Uzatvára: „Žiadna hromadná žaloba sa neo­bíde bez eko­no­mic­kej roz­vahy. Všetky čin­nosti žalobcu v rámci prípravy a ve­de­nia hro­mad­ného konania majú svoje ne­za­ned­ba­teľné náklady. Náklady na udr­žia­va­nie systému v po­ho­to­vosti, náklady na po­vin­ných advo­ká­tov, náklady na po­vinné infor­mo­va­nie ve­rej­nosti, o ktorých bude rozho­do­vať súd. Navyše, sú tu i riziká ne­ús­pechu v spore, pre­tože výsledok súd­neho sporu ne­môže nikto pred­vídať. Riziká hro­mad­nej žaloby nesie výhradne spotre­bi­teľ­ská orga­ni­zácia, na spotre­bi­te­ľov tieto riziká ne­možno pre­niesť.“

Nastavenie systému a jeho financovanie je úloha pre politikov. Spotre­bi­teľ­ské orga­ni­zácie sa potom budú musieť rozhodnúť, či sú schopné do tohto systému vstúpiť.

dTest v článku „Za hro­madné žaloby, bráňme sa spo­ločne“ ko­men­tuje do­te­rajší vývoj na ceste k za­ve­deniu hro­mad­ných žalôb.

Pokiaľ spotrebitelia majú otázky k tejto téme alebo majú názor, že ich problém by mohol byť rie­šený hro­mad­nou žalobou, môžu sa pre radu a kon­zul­táciu obrátiť na bez­platnú spotre­bi­teľ­skú po­rad­ňu dTestu elek­tro­nicky alebo te­le­fo­nicky na číslo 299 149 009 (Česko).


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *