Kategórie
Tlačové správy

Využívanie cloudu bude rásť

Firmy však často nevedia, na čo všetko im môže poslúžiť.

Enehano Solutions s.r.o.

Využívanie cloudu bude v eu­róp­skom re­gió­ne v na­sle­du­júcich rokoch rásť. Prog­nózy medzi­ná­rod­ných pries­kum­ných spo­loč­ností ho­vo­ria o 9% raste počas naj­bliž­ších piatich rokov a trh s cloud com­pu­tin­gom by mal do roku 2028 do­siahnuť hod­notu vyše 81 miliárd do­lá­rov.

Cloudové riešenia sa však v slo­ven­ských firmách dosiaľ udo­mác­ňo­vali po­mal­šie než je prie­mer v EÚ. Podľa spo­loč­nosti Enehano to môže byť spô­so­bené aj tým, že firmy si stále ne­u­ve­do­mujú vý­ho­dy, ktoré im táto tech­no­lógia pri­náša. Cloud totiž nie je len o zá­lo­ho­vaní dát na vzdia­le­nom serveri, ale tiež pri­náša ak­tu­a­li­zácie soft­véru a hard­véru, uľahčuje správu a udržia­va­nie IT infra­štruk­túry, šetrí náklady či po­má­ha za­vá­dzať ino­vácie.

Cloud nie je len úložisko dát

Do roku 2030 by malo 75 % európskych podnikov vy­u­ží­vať pri svojej čin­nosti tech­no­lógie cloud-edge. Taký je zámer Európskej ko­mi­sie a vy­u­ží­vanie cloudových riešení je aj súčasťou Stra­tégie di­gi­tál­nej trans­for­mácie Slo­ven­ska 2030. Podľa naj­novších dostupných údajov z Euro­statu vy­u­ží­valo na Slo­ven­sku cloudové služby do­te­raz len 36 % pod­nikov, pri­čom európsky priemer bol na úrovni 41 %. Hoci aj na Slo­ven­sku firmy postupne čoraz viac sia­hajú po clou­dových rie­še­niach, podľa spo­loč­nosti Enehano si často ne­u­ve­do­mujú kľú­čové výhody cloudu.

„Väčšina užívateľov cloudu má povedomie predo­všet­kým o jeho pri­már­nej fun­kcii – a to je vzdia­lené ukla­da­nie a zá­lo­ho­vanie dát a prístup k nim odkiaľ­koľ­vek – prí­padne majú firmy s cloudom spo­jené šetrenie nákladov na správu a údržbu vlastného serveru. Cloud je však do veľ­kej miery najmä ak­ce­le­rá­to­rom ino­vácií, na­koľko všetky nové a mo­derné tech­no­ló­gie bývajú dnes dostupné predo­všetkým v cloude,“ konštatuje od­bor­ník na di­gi­ta­li­záciu Eduard Gers zo spo­loč­nosti Enehano.

Po cloude bude dopyt kvôli softvérom

Jednou z najväčších výhod cloud computing sú soft­véry na báze Soft­ware-As-A-Ser­vice (SaaS). Vy­u­ží­vajú sa naj­čas­tejšie v oblastiach ria­de­nia vzťahov so zá­kaz­níkmi, pri pre­daji tovarov a slu­žieb, ako nástroje na pod­poru marke­tingu, ale vy­u­žitie nájdu aj pri ria­dení ľudských zdrojov. Programy SaaS distri­bu­ujú soft­vér spotre­bi­teľom cez inter­net prostred­níctvom pre­hlia­dača. Cloud následne prináša ich pra­vi­delné aktu­a­li­zácie a dopĺňa ich o nové funk­cio­nality. Zá­roveň pri nich uží­va­teľom od­pa­dajú prob­lémy so šká­lo­va­teľ­nosťou a spo­ľahli­vos­ťou pre­vádzky. Aj toto je pri­tom jeden z dô­vo­dov, pre ktorý sa oča­káva, že firmy budú v nasle­du­júcich rokoch siahať po cloude čoraz viac.

„Už teraz rôzne prieskumy a analýzy do­ka­zujú, že eu­róp­sky trh s cloud com­pu­tingom je po­há­ňaný ras­túcim za­vá­dza­ním seg­mentu SaaS a do­py­tom spotre­bi­teľov po týchto rie­še­niach. Prognózy Expert Market Research na základe toho pre­di­kujú, že aj kvôli SaaS bude trh s cloudom v ob­do­bí 2023 až 2028 rásť tempom 9 % a do roku 2028 do­siahne hod­notu 81,74 miliardy dolárov,“ hovorí od­bor­ník na di­gi­ta­li­záciu Eduard Gers zo spo­loč­nosti Enehano.

Šetrenie nákladov

Cloud dokáže firmám ušetriť nemalé prostriedky. Európska komisia uviedla, že 80 % spo­loč­ností, ktoré prešli na cloudové služby, ušetrilo 10 – 20 % IT nákladov. Pri tra­dič­ných IT štruk­tú­rach je potrebné in­ves­to­vať veľké množstvo fi­nan­čných prostriedkov do hard­véru a soft­véru. Cloudové služby sa bežne platia na me­sač­nej báze, čo umož­ňuje lepšiu pred­ví­da­teľ­nosť nákladov a soft­véry bežiace na cloude v ko­neč­nom dôsledku tiež zni­žujú náklady na vlastníctvo v po­rov­naní so štan­dar­dným prístupom pre­vádz­ko­vania soft­véru na vlastných ser­veroch. Cloudoví posky­to­va­telia pra­vi­delne pri­dá­vajú nové funkcie a tech­no­lógie, čo umož­ňuje firmám rýchlo im­ple­men­tovať nové rie­šenia a ino­vácie; a v dôsledku toho aj získať kon­ku­ren­čnú výhodu na trhu. Za­ve­denie cloudových rie­šení má v ne­posled­nom rade aj eko­lo­gický dopad. Tieto služby totiž môžu eli­mi­no­vať potrebu vlastniť a pre­vádz­kovať vlastný hard­vér, čo môže pomôcť znížiť uh­lí­kovú stopu a prispieť k udrža­teľ­nosti.


Autor: Enehano.

Článok dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *