Kategórie
Tlačové správy

Špičkové pivo v príjemnom prostredí

Interiérové riešenie na mieru Slo­vá­kom ľudí láka.

Plzeňský Prazdroj

Aj keď mnohé slovenské pre­vádzky zá­pa­sia s pokle­som návštev­níkov, záujem pi­vá­rov o prí­jem­ný inte­riér a ser­vis na úrovni na Slo­ven­sku rastie. V pod­ni­koch pýšiacich sa prvo­tried­nym pivom a sviežim vzhľadom do­konca podľa šta­tis­tík Plzeň­ského Prazdroja Slo­ven­sko môžu mi­lov­níci zlatého moku vypiť až tri­krát viac piva ako v iných po­rov­na­teľ­ných [1] pre­vádz­kach. K do­te­raj­ším 15 pod­ni­kom po ce­lom Slo­ven­sku, ktoré spája je­di­nečný inte­riér, postupne pri­budnú ďalšie.

Prémiový dizajn, navrhnutý na mieru Slovákom, predstavil pivný líder v lete 2020, keď pri­nie­sol inte­rié­rové rie­šenie pod ozna­če­ním tzv. Heart­Core pub. Okrem dôrazu na inte­riér sú v tomto type pre­vádzky samo­zrej­mosťou aj do­ko­nalá sta­rost­li­vosť o pivo a per­fek­tné ča­po­vanie. O tom, že pivári sku­točne upred­nost­ňujú popri pré­mio­vých značkách aj rovnako pré­mio­vé prostredie, svedčia dáta Prazdroja, podľa ktorých môžu byť objemy vy­pi­tého piva v takýchto pod­ni­koch až tri­krát väčšie ako u iných po­rov­na­teľ­ných pre­vádz­kach.

„Podarilo sa nám vytvoriť jedinečné riešenie, ktoré sa osvedčilo a Slo­váci si ho obľú­bili. Potvrdilo sa, že okrem spo­koj­ných zá­kaz­níkov pri­náša rozvoj v rámci pivnej kul­túry, a preto doň chceme in­ves­to­vať aj na­ďalej. Po úspechu na Slo­ven­sku toto rie­še­nie do­konca pri­pra­vu­jeme aj pre český trh,“ vysvet­ľuje Branislav Kubiš, obchodný ria­di­teľ pre seg­ment pod­ni­kov a reštau­rácií, Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Dodal, že aktuálny počet 15 prevádzok by sa mal už čo­skoro na Slo­ven­sku roz­rásť o ďalšie. Cel­kovo sa tento rok pri­tom do nich plá­nuje in­ves­to­vať viac ako 150-tisíc eur.

„Ak dnes ľudia majú vyraziť von na jedno, príjemný interiér, kva­litné pivo a ser­vis na úrovni ich vedia pri­lá­kať. Pre nás je dô­le­žité, aby sa u nás cítili dobre a rie­še­nie od Prazdroja to všetko v sebe pre­pája. Teší nás, keď sú naši zá­kaz­níci spo­kojní, a keď sa jed­no­ducho opäť vrátia,“ hovorí Pavol Mrázik, ma­jiteľ pre­vádz­ky Piváreň Máj v Žiline.

O tom, že interiérové riešenie je úspešné, je presved­čený aj Libor Jordán, ktorý má v Prazdroji tento projekt na sta­rosti:

„Veľkou výhodou tohto riešenia je jeho va­ria­bi­lita. Je možné ho prispô­sobiť do rôzne veľkých priestorov. Pre pre­vádz­ky je to na­vyše po­merne rýchly krok, ako zlepšiť cel­kový dojem a pri­lá­kať nových zá­kaz­níkov.“

Dominantou unikátnej prevádzky je exkluzívny be­tó­nový vý­čapný pult, ktorý vznikol v spo­lu­práci so špič­ko­vými dizaj­nérmi. Je doladený dreveným obložením a jeho ústredným motívom sú samo­statne stojace zlaté výčapné hlavy, ktoré svetelnou guľou na vrchu sig­na­li­zujú, odkiaľ sa práve čapuje. Pult váži vyše pol tony a jeho výroba trvá 6 až 8 týždňov. Interiér dopĺňa logo hlavnej pivnej značky a jej vizuálne prvky, špe­ciálna grafika na stenách a ručne maľované de­ko­rácie, o ktoré sa posta­rali grafici z Prazdroja.

Pozrite si virtuálnu prehliadku inte­rié­rového rie­še­nia, ktoré vzniklo na Slo­ven­sku:

Foto:

Warano Pub & Restaurant vo Vranove nad Topľou
Okrem dôrazu na interiér sú v tomto type prevádzky samozrejmosťou aj dokonalá starostlivosť o pivo a perfektné čapovanie (Warano Pub & Restaurant vo Vranove nad Topľou).
Plzenská brána v Bratislave
O špeciálnu grafiku na stenách a ručne maľované dekorácie sa postarali grafici z Prazdroja (Plzenská brána v Bratislave).
Piváreň Máj v Žiline
Dominantou unikátnej prevádzky je exkluzívny betónový výčapný pult, ktorý vznikol v spolupráci so špičkovými dizajnérmi (Piváreň Máj v Žiline).
Šariš Pub v Liptovskom Hrádku
K doterajším 15 prevádzkam po celom Slovensku, ktoré spája jedinečný interiér, postupne pribudnú ďalšie (Šariš Pub v Liptovskom Hrádku).
Duplex Beer Pub & Restaurant v Trenčíne
Záujem pivárov o príjemný interiér a servis na úrovni na Slovensku rastie (Duplex Beer Pub & Restaurant v Trenčíne).

[1] Prevádzky s kuchyňou a mi­ni­mál­nym počtom 80 miest na se­de­nie v inte­riéri.

Autorka: Zdenka Huňady, tlačová hovorkyňa Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *