Kategórie
Tlačové správy

Posun v digitalizácii životných situácií

MIRRI SR podpísalo kľúčové zmluvy s mi­nis­ter­stvom práce a so So­ciál­nou pois­ťov­ňou.

Slovensko je opäť bližšie k lepším elek­tro­nic­kým službám pre svo­jich občanov.

Ministerstvo investícií, regio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) pod­pí­salo s Mi­nis­ter­stvom práce, so­ciál­nych vecí a ro­di­ny SR a so So­ciál­nou pois­ťov­ňou zmluvy o fi­nan­co­vaní za­vá­dza­nia ži­vot­ných si­tu­á­cií. Cie­ľom je lepšie pre­po­jiť pro­cesy a spo­lu­prácu medzi jed­not­li­vými re­zor­tmi a in­šti­tú­ciami.

„V programovom vyhlásení vlády sme sa okrem iného zaviazali zvýšiť kvalitu elektronických služieb pre občanov. Robíme dôležité kroky, aby sme urýchlili zavádzanie di­gi­ta­li­zácie životných situácií a prinášali našim občanom moderné elek­tro­nické služby štátu. Nebolo by to možné bez kooperácie s ostat­nými rezortmi a inštitúciami. Podpis zmlúv s našimi partnermi otvára kľúčovú spoluprácu pri zavádzaní životných situácií a zefektívnení už existujúcich služieb. Sme teda opäť o kúsok bližšie k tomu, aby služby štátu fungovali na úrovni zodpovedajúcej 21. storočiu,“ povedal minister informatizácie Peter Balík.

„Každý z nás sa stretáva s rôznymi životnými situáciami a v dnešnej hektickej dobe je lepšie, aby občan nemusel chodiť po úradoch osobne. Ušetrený čas tak môže využiť plno­hod­not­nejšie a venovať ho napríklad svojej rodine či osobným záujmom,“ podotkla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Prvým míľnikom spolupráce bude prepojenie služieb na úrovni životnej situácie pomocou interak­tív­neho návodu. Súvisiace služby budú mať spo­ločný návod, v rámci ktorého budú logicky zoradené na ústrednom portáli verejnej správy a na vlastných portáloch organizácií.

„Podpis zmlúv nás dostáva do štádia, ktoré umožňuje našim partnerom čerpať prostriedky na potrebné úpravy – či už ad­mi­nis­tra­tív­ne, procesné, ale najmä úpravy v infor­mač­ných systé­moch a ich vzá­jom­né in­teg­rácie. Našej spo­lu­práci pred­chá­dzali stret­nutia, na ktorých sme ana­ly­zo­vali kon­krétnu ži­vot­nú si­tu­á­ciu z pohľadu občana – v tomto prípade to bola Strata a hľadanie zamestnania – a v spolupráci s partnermi sme hľadali riešenia,“ dodal minister Balík.

Spolupráca MIRRI SR s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a ro­di­ny SR a so So­ciál­nou pois­ťov­ňou sa týka napríklad týchto životných situácií:

  • Strata a hľadanie zamest­na­nia
  • Uzavretie manželstva
  • Odchod do dôchodku
  • Presťahovanie
  • Som chorý, mám chorého člena rodiny
  • Úmrtie a dedičské konanie

Ide o prvé dve inštitúcie z cel­ko­vého počtu 14, s ktorými bude MIRRI SR postupne uzatvárať zmluvy.

„Sme presvedčení, že peniaze z Plánu obnovy prispejú k ďalšiemu rozvoju elektronizácie služieb Sociálnej poisťovne a uľahčia občanovi riešenie jeho životných situácií. Po zavedení Elektronickej PN v rámci ‚Som chorý, mám chorého člena rodiny‘ je tou naj­dô­le­ži­tej­šou, na ktorej spo­lu­pra­cu­jeme, ‚Odchod do dôchodku‘, ako aj ‚Strata a hľa­danie zamestnania‘ a ‚Ad­mi­nis­tra­tívny chod pod­niku‘. Naším cieľom je dosiahnuť spo­koj­nosť občanov kvalitnými di­gi­tál­nymi rie­še­niami pre jeho kon­krétne životné situácie,“ uviedol ge­ne­rálny ria­di­teľ So­ciál­nej pois­ťov­ne Michal Ilko.

MIRRI SR v rámci Plánu obnovy a odol­nosti SR pripravuje a postupne spustí spolu 16 di­gi­ta­li­zo­va­ných ži­vot­ných si­tu­á­cií.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *