Kategórie
Tlačové správy

Pečeňové paštéty pod drobnohľadom

Ako sa im darilo v testoch?

Paštéty

Čo iné môže byť pre spotrebiteľa sym­bo­lom letného cesto­vania než paštéta. Málo­kto s ňou nemal aspoň raz za život tú česť – či už v po­dobe desiaty do batoha alebo ako súčasť studenej večere.

Spotrebiteľský časopis dTest si v aktu­ál­nom čísle 8/2023 pre testo­vanie vybral ten naj­ty­pic­kejší druh paštéty, teda pečeňovú.

Čerstvá pečeňová paštéta patrila medzi popredné de­li­ka­tesy pri krá­ľov­ských dvoroch. S prí­cho­dom kon­zer­vo­vania sa z nej stala obľú­bená potravina na cesty i na doma. Dnes si môžu spotre­bitelia v obchodoch kúpiť chladené i konzervované pečeňové paštéty. Redakcia časopisu dTest sa zamerala na výrobky z oboch kate­górií, pri ktorých zisťovala ich sen­zo­rickú kvalitu, koľko obsa­hujú tuku a soli; a čo všetko prezrádzajú na etiketách.

„Pri nákupe pečeňovej paštéty je dobré sa orientovať podľa názvu výrobku,“ hovorí Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

A vysvetľuje prečo: „Vyhláška o mäse a mäsových výrobkoch definuje len dve z nich, a to pečeňovú paštétu a pečeňový syr. Oba výrobky majú byť vyrobené z krá­ja­teľ­ného va­re­ného mä­so­vého výrobku [1] a musia obsahovať aspoň 25 % mäsa a 26 % bravčovej pečene. Zároveň nesmie mať viac než 40 % tuku a 70 % vody.“

Pokiaľ v obchode narazíte na výrobky označené ako pečeňový krém, paštéta s pečeňou, pečeňovka a mnoho ďalších podobných, dajte si pozor. Na tieto výrobky sa vyhláška nevzťahuje, a výrobcovia sa tak nemusia riadiť požiadavkami na obsah tuku, pečene alebo mäsa.

Základom testu celkom 22 vzoriek boli senzorické skúšky, pri ktorých panel odborníkov hodnotil chuť, vôňu, vzhľad a konzistenciu pečeňových paštét. Šesť výrobkov získalo súhrnnú dobrú známku (štyri z kate­górie chladených a dve konzervy), zvyšok dostal uspo­ko­jivé známky. Konzerva Hamé Játrovka si za sen­zo­riku odniesla dosta­točné hod­no­tenie, odborníci jej vytkli napríklad mäkkú až mazľavú kon­zis­tenciu a výraznejšiu slanosť. Oproti tomu podobný výrobok od Hamé, zabalený v mäkkej vaničke, dopadol v sen­zo­rickom testovaní celkovo lepšie. „Játrovka ve vaničce“ mala zároveň zhruba dvakrát viac tuku (20,1 g/100 g) než tá v ple­chovke (8,59 g/100 g).

Množstvo tuku sa u väčšiny testovaných výrobkov pohybovalo medzi 20 až 30 g/100 g výrobku. Výsledky namerané v la­bo­ra­tóriu, žiaľ, ne­zod­po­ve­dali infor­má­ciám na etiketách. Väčšina paštét totiž obsa­ho­vala menej tuku, než bolo uvedené na obaloch. Pri dvoch potom bola zistená tučnosť vyššia než dekla­ro­vaná. Paštéta Váhala avizovala 24,9 g/100 g, ale la­bo­ra­tórium nameralo 37,8 g/100 g.

„Prekročenie deklarovaného obsahu tuku presahujúci úradne to­le­ro­va­ných 20 % z udá­vanej hodn­oty je v tomto prípade klamaním spotre­biteľa. Z tohto dôvodu dostala ‚Váhala Farmářská paštika‘ ne­dosta­točnú známku, pre­tože ne­presná dekla­rácia li­mi­to­vala cel­kové hod­no­tenie,“ uvádza šéf­re­dak­torka Hoffmannová.

A ako si paštéty viedli z hľadiska obsahu mäsa a pečene?

„Táto zásadná otázka ostáva nezodpovedaná. Obsah mäsa sa pri testovaní zisťuje nepriamou metódou na základe obsahu biel­kovín, tuku a ďalších pa­ra­met­rov. Táto metóda však nedokáže rozlíšiť, koľko z toho pochádza z mäsa a koľko z pečene. Pri hodnotení sme preto porovnávali iba údaje na etiketách,“ hovorí za dTest Hana Hoffmannová.

A doplňuje: „Všetky pravé pečeňové paštéty a syry v dekla­rácii splnili nároky vyhlášky na aspoň 26% podiel pečene. Neraz bol uvádzaný obsah i výrazne vyšší.“

Naopak pri podielu mäsa upozornil dTest kontrolný orgán na možné porušenie predpisov. „Játrová paštika Uzeniny Příbram“ na etikete uvádza 20% podiel masa, pritom by podľa vyhlášky malo byť najmenej 25 % mäsa.

Kompletné výsledky testu pečeňových paštét s nákupným radcom nájdete na stránkach spotre­bi­teľ­skej or­ga­ni­zácie dTest.


[1] Paštétou sa rozumie krájateľný varený mäsový výrobok, mä­sová polo­kon­zerva alebo mä­sová kon­zerva. Pe­če­ňová paš­téta musí ob­sa­hovať brav­čové mäso, brav­čovú pečeň alebo ho­vä­dziu pečeň. Množ­stvo pečene v mä­so­vom diele musí byť naj­me­nej 15 % hmot­nosti.

Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *