Kategórie
Tlačové správy

Novela zákona o dani z príjmov má množstvo dier a nejasností

Výmena kryptomien sa bude musieť napokon zdaňovať .

Highgate Law & Tax

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá mala od nového roka znížiť da­ňo­vo-od­vo­dové za­ťa­že­nie a pri­niesť re­vo­lučné zmeny v zda­ňo­vaní krypta, má množstvo dier a ne­dostatkov.

Hoci zámer zákonodarcov bol oslobodiť výmenu krypto­mien od daní, pri pod­robnom preštu­do­vaní sa uká­zalo, že výmena virtuálnej meny za inú bude na­ďalej mini­málne u fy­zic­kých osôb pod­liehať dani. A následne je pri zisťo­vaní, kedy a akou sadzbou, potrebná veľmi hĺbková ana­lýza. Upo­zor­ňujú na to daňoví advo­káti z High­gate Law & Tax, ktorí sú sú­časťou via­cerých pra­covných tímov štátnych orgánov pre prí­pravu le­gis­la­tívy upra­vu­júcej aj oblasť fi­nan­čnej re­gu­lácie. Rov­nako sú podľa High­gate Law & Tax ne­do­tiahnuté aj ďalšie zmeny zákona, ktoré sa týkajú zda­ňo­vania za­mestna­nec­kých po­dielov a pre­daja po­dielov v ob­chod­ných spo­loč­nos­tiach. Podľa práv­nikov bude potrebné po voľ­bách novely opäť otvoriť a tech­nicky upraviť.

Výmena kryptomien sa napokon bude v nie­kto­rých prí­pa­doch zda­ňovať

Nedávno prijatá novela zákona o dani z príjmov priniesla re­vo­lučné zmeny nie­len do zda­ňo­vania nie­kto­rých krypto aktív, ale tiež upravila oblasť malých in­ves­tič­ných fondov a roz­ví­rila vody da­ňo­vých a re­gu­lač­ných pod­mie­nok na ka­pi­tá­lo­vom trhu. Po no­vom sa budú krypto­meny po roku držania zda­ňo­vať pri 7 % sadzbe a zdra­votné odvody sa platiť ne­budú. Vý­mena virtuálnej meny za inú nemala dani pod­lie­hať vôbec, avšak pri pod­robnom pre­štu­do­vaní zákona sa ukázal opak.

„Zo zákona jasne vyplýva len to, že dani ne­bude pod­lie­hať vý­mena krypto­meny za službu alebo tovar do sumy 2 400 eur. Ostatné formy výmeny, a teda aj vý­menu vir­tu­ál­nej meny za inú, budú musieť fy­zické osoby zdaniť. V prí­pade práv­nických osôb to nie je úplne jedno­značné. Na­koľko však má zákon medzery, nie je v ňom auto­ma­ticky do­rie­šené ani to, za akých okol­ností bude potrebné vý­menu krypto­mien zda­niť, a akou sadbou. Novela sa okrem toho ne­týka iných krypto aktív ako vir­tu­ál­nych mien, čiže na­príklad NFT alebo nie­ktoré ďalšie krypto aktíva sa budú zda­ňo­vať štan­dar­dnou 19%, prí­padne 25% sadzbou, a vzťa­ho­vať sa na to budú aj 14 % zdra­votné odvody ako do­teraz,“ hovorí da­ňový a fi­nan­čný ad­vo­kát Peter Varga z kan­ce­lárie High­gate Law & Tax.

Zdanenie predaja podielov v ob­chod­ných spo­loč­nos­tiach s rôz­nymi pra­vidlami

Novela má však podľa právnikov aj množstvo ďalších tech­nic­kých a prin­ci­piál­nych ne­dostatkov. Os­lo­bo­dené od daní mali byť aj za­mest­na­necké akcie, prí­padne po­diely vo firme, ktorými môže za­mest­ná­vateľ od­me­niť svojich zamest­nancov, prípadne živnost­níkov – tzv. ESOP. Ak však pôjde o podiel v „eseročke“ a fyzická osoba ho po troch rokoch predá, bude musieť zo zisku zaplatiť daň. Ak by išlo o akcie, ne­mu­sela by ich zda­ňo­vať. Od daní má byť zá­ro­veň u fyzických osôb oslo­bo­dený predaj po­dielu v ese­ročke po troch rokoch, avšak platí to len v tom prí­pade, ak osoba podiel na­do­budla po 1. ja­nu­ári 2024. Naopak, tieto pod­mienky sa nevzťa­hujú na akciovú spo­loč­nosť. Ak ide o pre­daj po­dielov na družstve alebo o po­diely ko­man­di­tistu, tieto budú riadne zda­nené.

„Predmetné zmeny neprešli riadnym le­gis­la­tív­nym ko­na­ním, chýbalo kva­litné medzi­re­zortné pri­po­mien­kové ko­na­nie a ana­lýza, a tak kva­lita pri­ja­tej novely zákona o dani z príjmov ne­zod­po­vedá štan­dar­dom kva­lity právnych noriem v oblasti ve­rej­ného práva. Prij­até zmeny ob­sa­hujú aj množstvo ďalších tech­nických a le­gis­la­tívnych ne­dostatkov. Tiež sa javí, že v oblasti inves­tičných fondov sú usta­no­venia v novele v roz­pore s právom EÚ,“ kon­šta­tuje da­ňový advokát Peter Varga z kan­ce­lárie High­gate Law & Tax.

Tvorcovia zároveň do novely ne­za­pra­co­vali také oblasti, ako je uz­na­nie da­ňo­vých strát, nezda­ňo­vanie kúpy vir­tu­ál­nych mien od ne­známych osôb alebo ob­sta­rá­vacie ceny vir­tu­ál­nych mien pri alter­na­tívnych na­do­bud­nu­tiach, na­príklad ako sú­časť mzdy. Zákon má na­do­bud­núť účin­nosť od no­vého roka. Právnici z High­gate Law & Tax však už teraz od­po­rú­čajú bu­dú­cim zá­ko­no­dar­com, ktorí za­sadnú do par­la­mentných lavíc po sep­tem­bro­vých voľbách, aby zákon o dani z príjmov opä­tovne no­ve­li­zo­vali s cie­ľom odstrániť zo zákona medzery, nezrovna­losti a sta­noviť jasné a jedno­značné pra­vidlá.


Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *