Kategórie
Tlačové správy

Odpustenie odvodov potravinárom zaváňa nedovolenou štátnou pomocou

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­rita (SASKA) k zákonu z dielne strany SMER – SD o od­pus­tení od­vo­dov nie­ktorým potra­vi­nár­skym firmám.

Zákon z dielne strany SMER – SD na pol­ročné odpustenie odvodov pre nie­kto­rých potra­vi­nárov, ktorý je od za­čiatku augusta účinný, no neuplat­ni­teľný, je len ďalším pred­vo­leb­ným po­pu­lizmom. SASKA zá­ro­veň upo­zor­ňuje na to, že môže ísť o ne­do­vo­lenú štátnu pomoc, pri­čom potra­vi­nárom môže zákon na konci dňa oveľa viac uškodiť, ako pomôcť.

„Smer sľubuje lacnejšie potraviny, pričom tie ne­ur­čujú po­li­tici, ale trh. Zákon umož­ňuje vybraným firmám v poľ­no­hos­po­dárstve a potra­vi­nárstve uplatniť si odvodovú úľavu za svojich za­mest­nancov od júla do de­cem­bra tohto roka. Netýka sa to ale na­prí­klad ovo­ci­nárov, ze­mia­karov či ze­le­ni­nárov, pre­tože si ne­sadli so Smerom za okrúhly stôl,“ po­ve­dala tím­lí­derka SASKY pre pô­do­hos­po­dár­stvo Jarmila Halgašová s tým, že sa už stalo tra­dí­ciou ku­po­vať si pred voľ­bami voličov prázdnymi sľubmi.

Podľa tímlídra SASKY pre sociálne veci Petra Cmoreja je zákon unikátny a bizarný.

„Napriek tomu, že odborníci aj eko­no­mickí ana­ly­tici dopredu ho­vo­rili, že toto roz­hodne k zlac­neniu potravín ne­po­vedie, zahla­so­vali zaň poslanci Smeru, Hlasu aj Sme Rodina, Re­pub­liky či OĽaNO. Keď bol Milan Krajniak ešte mi­nis­trom práce, na­pí­sal v ofi­ciál­nom liste, že zákon je v navrho­va­nej účin­nosti ne­vy­ko­na­teľný a teda zá­sadne s jeho účin­nosťou ne­možno súhlasiť. Zá­ro­veň sa obá­val, že ide o ne­do­vo­lenú štátnu pomoc. Keď sa však stal poslancom, za zákon zahla­so­val“uviedol Peter Cmorej.

Milan Krajniak sa mal radšej podľa Petra Cmoreja držať svojho postoja z čias svojho ministrovania.

„Sociálna poisťovňa informovala poslancov výboru pre pô­do­hos­po­dár­stvo a ži­votné prostredie o tom, že spolu s re­zor­tom práce a proti­mo­no­polným úradom zákon dôkladne pre­ve­rujú, pre­tože majú vážne po­dozre­nie na ne­do­vo­lenú štátnu pomoc. Zá­ro­veň pois­ťovňa o svojom po­dozrení inten­zívne ko­mu­ni­kuje s Európskou ko­mi­siou. Nastala teda úplne bizarná situácia. Zákon je platný a účinný, potra­vi­nári by tak už ne­mu­seli platiť odvody. Sociálna pois­ťovňa ho však ne­môže a ani nechce uviesť do praxe, pre­tože ak by Európska ko­mi­sia štátnu pomoc neschválila, slo­ven­ské firmy by museli štátu peniaze doplatiť aj s pe­nále a úrokmi. Ak aj štátnu pomoc komisia na­po­kon schváli, tá bude môcť byť vyplatená až koncom tohto či začiatkom bu­dú­ceho roka, čo je už po uply­nutí zákonnej pol­roč­nej lehoty,“ vysvetlil tím­líder pre so­ciálne veci Peter Cmorej.

SASKA na rozdiel od iných strán ponúka kon­krétne rie­še­nia a nie­len po­pu­lis­tické sľuby. Pre potra­vi­nárov sme v ostat­nom vo­leb­nom období uro­bili veľa – za­viedli sme napríklad sezónne za­mest­ná­vanie pre poľ­no­hos­po­dárov a potra­vi­nárov, zní­žili sme DPH na gastro z 20 na 10 per­cent, zle­ga­li­zo­vali sme domáce varenie piva. V našom vo­leb­nom programe na­vyše máme ďalšie množstvo kon­krét­nych opatrení. Adresne budeme po­má­hať v kri­tickom období sociálne naj­slab­ším sku­pi­nám, pričom im pomôže aj eko­no­mický rast, ktorý vie za­bez­pe­čiť jedine SASKA. Naším cieľom je preto zvýšiť životnú úroveň, pričom ľudia si tak budú môcť dovoliť nielen viac potravín.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *