Kategórie
Tlačové správy

Prečo chcieť drevostavbu?

Spoločnosť ATRIUM pôsobí v Česku už 30 rokov a 20 rokov na Slo­ven­sku.

Na stavbu domov spo­loč­nosť ATRIUM po­u­žíva vy­su­šené smre­kové, jed­ľové a smre­kov­cové drevo; a ďalšie eko­lo­gické ma­te­riály, ako sú na­príklad sad­ro­vlák­nité dosky či mi­ne­rály tepelnej izo­lácie bez ob­sahu for­mal­de­hy­dov.

1.

Vynikajúce izolačné vlastnosti

Drevostavby vykúrite veľmi rýchlo a s mi­ni­mál­nymi ná­klad­mi. Vďaka pa­ten­to­vanej kon­štruk­čnej tech­no­lógii DifuTech v ener­ge­tických štan­dar­doch ATRIUM CLIMA PLUS, CLIMA COMFORT a CLIMA PASIV, ušetríte ročne na vy­ku­ro­vaní stovky eur.

2.

Akustická pohoda

Domy od firmy ATRIUM zbúrali mýty o tom, že sú dre­vo­stavby ná­chylné na pre­nos zvuku z ex­te­riéru do in­te­riéru. Každý uží­va­teľ nového domu oča­káva akus­tickú po­ho­du a čo naj­menej hluku z vonku. Domy ATRIUM majú steny vy­ro­bené po­mo­cou sendvi­čovej kon­štruk­cie. Steny tak tvorí nie­koľko vrstiev ma­te­riálu s rôz­nou dy­na­mickou hrúbkou a vý­bor­nými akus­tic­kými pa­ra­met­rami.

Terra 173
Terra 173.

Vďaka masívnym betónovým pod­la­ho­vým po­terom a špe­ciál­nym vrstvám, zvuk pohlcu­júcich ma­te­riá­lov, za­ži­jete vý­borné od­hluč­nenie tiež medzi jed­not­li­vými pod­la­žiami domu. V dre­vo­stav­bách ATRIUM vládne jed­no­ducho po­ho­da a po­koj.

3.

Rýchlosť výstavby

Viete, že bývať môžete už za 3 až 4 mesiace? Prí­padne toľko času potre­bu­jeme na kom­pletné do­kon­čenie domu, vrá­tane umytia pod­láh a okien. Jed­not­livé časti dre­vo­stavby sú totiž vy­ro­bené vopred vo vý­rob­ných halách a po­tom sa sta­vajú ako sta­veb­nica. Už v halách sú v ob­vo­dových stenách za­bu­do­vané okná, vcho­dové dvere a von­kajšie pa­ra­pety. Steny sú už osa­dené hrubou omietkou.

Zmontovanie hrubej stavby z pri­pra­ve­ných dielov za­berie len 2 až 3 dni a stavba aj jej kon­štruk­cia sú za­bez­pe­čené proti po­ve­ter­nos­tným vply­vom. Ďalšie re­me­selné práce vy­ko­ná­vame tak, aby bol dom ho­tový a pri­pra­vený k na­sťa­ho­vaniu už do 12 až 16 týž­dňov od za­há­jenia mon­táže, v sú­vis­losti na po­u­ži­tých ma­te­ri­á­loch a tech­no­lo­gic­kých pred­pi­soch pre ich spra­co­vanie.

4.

Plynulá výstavba aj v zime

Vďaka tomu, že väčšina príprav pre­bieha vo vý­rob­ných halách, mô­žeme sta­vať aj cez zimu. Ako­náhle do­kon­číme hrubú stavbu, je možné dom začať vy­ku­rovať a re­me­selné práce vy­ko­ná­vať aj v chlad­ných me­sia­coch.

5.

Certifikovaný stavebný systém

Stavebný proces ATRIUM zodpovedá naj­prís­nej­ším českým aj eu­róp­skym nor­mám kva­lity. Celý kon­štruk­čný systém prie­bežne kon­tro­lujú skú­šob­ne TSÚS Praha, VVÚD Praha a LGA Norim­berg. Okrem toho ga­ran­tu­jeme, že všetky ma­te­riály, ktoré k stavbe po­u­ží­vame, sú zdra­votne vy­ho­vu­júce.

Drevostavby ATRIUM sú tiež cer­ti­fi­ko­vané podľa Do­ku­mentu ná­rod­nej kva­lity (DNK), ktorý zá­ro­veň po­su­dzuje kva­litu nie­len výroby ale aj mon­táže domu. Firma ATRIUM je pra­vi­delne a úspešne cer­ti­fi­ko­vaná na ISO 9001:2009 od CQS Praha. Kaž­do­ročne úspešne obo­ha­cu­jeme cer­ti­fi­kát Kva­litná firma – ove­rené zá­kaz­ník­mi od firmy APC Hra­nice. Za pre­doš­lých 5 rokov firma ATRIUM nie­koľ­ko­krát obdr­žala ten naj­vyšší možný rating Czech sta­bi­lity Adward AAA a cer­ti­fi­kát efek­ti­vity.

6.

Dom, ktorý vydrží

Máte obavu, že drevo je príliš krehké a dom z dreva ne­môže vydržať? Je to presne naopak. Veď pri vý­le­toch do čes­kých a slo­ven­ských hôr iste ob­di­vu­jete za­cho­valé dre­vené dre­ve­nice, mnohé z nich sú aj stovky rokov staré. Drevo je veľmi odolný ma­te­riál. Celé Be­nát­ky stoja na dre­ve­ných pi­lie­roch, ktoré držia mesto nad vodou už 800 rokov.

Neexistuje iný prírodný ma­te­riál, ktorý by mal lep­šiu pev­nosť a pruž­nosť s pri­hliad­nu­tím k jeho hmot­nosti.

Za kvalitou našich dre­vo­sta­vieb si stojíme, preto na nosnú dre­ve­nú kon­štruk­ciu našich domov posky­tu­jeme zá­ru­ku 30 rokov.

7.

Viac priestoru

Moderné drevostavby majú výrazne tenšie ob­vo­dové steny a priečky, vďaka čomu máte viacej priestoru na bý­va­nie. Na­príklad v dvoj­pod­laž­nom mon­to­vanom dome o zasta­vanej ploche 100 m² vy­ka­zuje dre­vo­stav­ba väčšiu obytnú plochu o viac než 10 m², v po­rov­naní s do­mom posta­veným kla­sic­kým spô­so­bom o rov­na­kej zasta­vanej ploche a po­rov­na­teľ­ných te­pel­no-tech­nic­kých pa­ra­met­rov. Dá sa teda po­ve­dať, že pri dome o zasta­va­nej ploche 100 m² má dre­vo­stav­ba posta­vená sendvi­čo­vým spô­so­bom o jednu izbu na­vyše.

Minor 138
Minor 138.

Autor: ATRIUM SK, s.r.o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *