Kategórie
Osobné

Znovuzrodený kresťan Dahmer

Jeffrey Dahmer bol viac­ná­sob­ný vrah.

Jeffrey Dahmer
Jeffrey Dahmer.
Zdroj foto: Wikipédia.

O Dahmerovi som sa prvý raz dozvedel pri čí­ta­ní knihy Po­le­mika o viere, s pod­ti­tu­lom „Keď rozum klepe na božie dvere“, ktorú v roku 2002 na­pí­sal Adam Roman.

Na 85. strane sa nachádza esej Veľká noc. Tam Dahmera spo­me­nul takto:

„Od božieho obrazu sa človek naj­viac vzdia­lil v hlú­posti stre­do­ve­kých scho­las­ti­kov a inkvi­zí­to­rov, v spup­nosti a bo­ho­rov­nosti pre­mno­hých moc­nárov, v zlo­čin­nosti Sta­li­no­vých gu­la­gov a Hit­le­ro­vých spa­ľovní ľudí, v činoch ta­kých ma­so­vých vrahov ako boli Alžbeta Bátoriová alebo Jeffrey Dahmer.“

V knihe je použité slovo hro­mad­ných, ktoré Adam Roman neskôr na­hra­dil slo­vom ma­so­vých. Je to jedno. Isté je, že ide o sé­rio­vého vraha.

Jeffreyho Dahmera spo­me­nul Adam Roman ešte 21. mar­ca 2001 v eseji O postoji nie­kto­rých vedcov k ná­bo­žen­skej viere:

„Naozaj považujete pápeža Alexandra VI. (ob­čian­skym menom Rod­rigo Bor­gia), ktorý mal štyri ne­man­žel­ské deti, za nástupcu Krista na zemi? A na­ko­niec, naozaj veríte, že človek, ktorý počas celého svojho života nikomu vážne neu­blí­žil, iba ne­u­ve­ril v ‚spá­so­nos­né‘ uče­nie akejsi po­chyb­nej cirkvi, je horší než Jeffrey Dahmer, ktorý zavraždil 17 mužov, pred smrťou im vŕtal lebky, cez otvor do nich vstre­ko­val mravčiu ky­se­linu, sú­lo­žil s takto do­ka­li­če­nými obe­ťami a po­tom i s mŕtvo­lami, ich telá varil a žral, ale na­ko­niec vo vä­ze­ní na­šiel cestu k ‚po­ká­niu‘ a pri­jal všetky ‚svä­tosti‘?? Te­ší­te sa na stret­nutie s Dah­me­rom v raji? Bu­de­te sa spo­lu s ním ko­chať po­hľa­dom do tváre Pá­no­vej? Toto všetko pod­po­ru­jete svo­jou au­to­ri­tou? Aj toto je to­tiž ob­sa­hom viery, ktorá podľa vás nie je v roz­pore s ve­dou!“

V eseji Márno­trat­ný syn z 10. no­vem­bra 2001 Adam Roman na­pí­sal:

„To nepochopiteľné, čo sa má po­do­ben­stvom o már­no­trat­nom sy­novi vysvetliť, je vzťah boha k hrieš­ni­kovi. A ten je na­ozaj po­zo­ru­hod­ný: ‚taká bude ra­dosť v nebi nad jed­ným hrieš­ni­kom, ktorý činí po­ká­nie, ako nad de­väť­de­siat­de­väť spra­vod­li­vými, ktorí ne­po­tre­bu­jú po­ká­nia‘. (Lk 15, 7). Ne­viem z akých dô­vo­dov majú an­jeli ple­sať nad ob­rá­te­ním 17-ná­sob­ného vra­ha Jeffreyho Dahmera, ale pri­pusťme, že budú ple­sať. Má toto ne­po­cho­pi­teľ­né ple­sa­nie rov­na­ké ob­jas­ne­nie ako ra­dosť otca nad sy­nom, ktorý ‚bol mŕtvy, a ožil‘? (Lk 15, 24).“

V eseji Strobelova „Kauza viera“ kri­ti­zuje hru­bé ne­dos­tatky au­to­ra knihy.

„Ako sa, preboha, môžu tieto zvrhlé úvahy, ci­to­va­né Stro­be­lom, vy­hla­so­vať za základ uni­ver­zál­nej mo­rálky? Ak má byť mo­rálka uni­ver­zálna, má predsa nájsť pod­po­ru a uz­na­nie u všet­kých ľudí, bez roz­dielu vyzna­nia. Ale ako môže ateista ak­cep­to­vať ‚vysvet­lenie‘, že jeho dcére, zversky zná­sil­ne­nej a zavraž­de­nej nezdr­žan­li­vým sa­distom, ‚môže boh vrátiť život‘? Ako by mohol byť spo­koj­ný ateis­tický fi­lo­zof Bertrand Russell s pred­sta­vou o vlastnej hl­bo­kej a­mo­rál­nosti, a sú­čas­ne vzne­še­nej mo­rál­nosti ma­so­vého vraha Jeffreyho Dah­mera? Ak túto ab­sur­dnú a zvrá­tenú pred­stavu ne­pri­jal, ešte mu ne­ja­ký stu­pídny teo­lóg bryz­gol do tváre, že sa do­pus­til ‚pýchy‘, lebo si do­vo­lil po­su­dzo­vať sa­mé­ho boha!“

Teraz čítam časopis Život č. 19/11. 5. 2023. Na 52. strane v rub­ri­ke His­tó­ria je člá­nok Monštrum z Mil­wau­kee. Au­tor­ka Mária Mišovičová v článku píše:

„Na prvý pohľad vyzeral úplne oby­čajne. O to de­si­vej­šie boli zver­stvá, ktoré Jeff­rey Dah­mer (1960 – 1994) vy­ko­nal. O život pri­pra­vil se­dem­násť mu­žov, uchý­lil sa ku ka­ni­ba­lizmu aj k ne­kro­fílii.“

O jeho znovuzrodení napísala:

„Po uväznení sa Jeffrey Dahmer pustil do štú­dia Biblie a vy­hla­so­val o sebe, že sa z neho stal zno­vu­zro­dený kresťan. Napriek týmto ná­bo­žen­ským výstred­nos­tiam svoje sprá­va­nie ne­zme­nil. Dostá­val sa do kon­flik­tov s do­zor­cami i so spo­lu­väz­ňami. Tých napríklad pro­vo­ko­val tak, že z jedla, zo ze­mia­kov alebo špa­giet veľmi verne na­po­dob­nil zo­ha­vené kon­ča­tiny ľud­ských tiel a do­tvo­ril ich ke­ču­pom.“

Dahmerov život ukončil spo­lu­vä­zeň Christopher Scarver.

V diskusii uvítam vaše názory na Dah­me­ra. Naj­lep­šie by bolo, ke­by sa vy­jad­rili zno­vu­zro­dení kres­ťania.


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *