Kategórie
Tlačové správy

Predstavili sme šesť konkrétnych opatrení proti rastúcim úrokom hypoték

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k návrhom na rie­še­nie rastú­cich úrokov hy­po­ték.

Z tlačovej besedy SASKY (Toto je naše riešenie pre hypotéky)
Z tlačovej besedy SASKY.

Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) pred­sta­vila šesť kon­krét­nych opa­tre­ní na tlme­nie nárastu úrokov pri hy­po­té­kach.

„Väčšina strán prichádza s lacnými a klamlivými po­pu­lis­tic­kými rie­še­niami. Tento rok sa končí via­za­nosť úro­kovej miery asi u de­sa­tiny úverov. Budúci rok to bude asi u 20 % úverov. Cel­kovo ide zhruba o 300-tisíc hypoték, pri­čom je potrebné po­ve­dať, že pôjde o významný rast splátky, ktorá môže stúpnuť aj o vyše 100 € me­sačne. Treba však jasne po­ve­dať, že rast miezd bude vo veľ­kej väčšine tlmiť do­pady vyšších splátok na ro­din­né roz­počty. Opa­ko­vane a dlho­dobo ho­vo­ríme o adresnej pomoci. Aj z toho dô­vodu vy­pra­co­vala Rada pre eko­no­mický rast 6 kon­krét­nych a ne­po­pu­lis­tic­kých opatrení, ktoré sme si pre­dis­ku­to­vali aj s bankami,“ pri­blížil pred­seda Výboru NR SR pre fi­nan­cie a roz­po­čet Marián Viskupič.

Prvým opatrením, ktorý predstavila Rada pre eko­no­mický rast, je umožniť zlu­čo­vanie spotrebných úverov so splat­nosťou kratšou ako je splat­nosť hy­po­te­kár­neho úveru do exis­tu­jú­ceho hy­po­te­kár­neho úveru.

„Druhým opatrením je zaviesť počas pre­chod­ného ob­do­bia mož­nosť po­zas­taviť pla­tenie istiny úveru naj­viac na 12 me­sia­cov. Tak­tiež chceme umožniť predĺ­ženie splá­ca­nia existu­jú­ceho hy­po­te­kár­neho úveru až do 65. roku života. Naj­význam­nejším opatrením však je, že maxi­málne per­cen­tu­ál­ne zvý­šenie splátky hy­po­te­kár­neho úveru pri re­fi­xácii nesmie byť vyššie ako rast prie­mernej mzdy vy­hlá­se­nej ŠÚ SR za pred­chá­dza­júce tri známe roky,“ pri­blí­žil Ján Oravec.

Navyše, opatrenia bude možné udeliť každému dlž­ní­kovi, a to iba pre je­den hy­po­te­kárny úver. Posled­ným opatrením je, že sa banky zaviažu, že umožnia jed­not­livé opatrenia pou­ží­vať aj ku­mu­la­tívne, bez zá­pisu v úve­ro­vom registri a bez zhor­še­nia kre­dit­ného alebo iného ratingu dlžníka.

„Výsledkom našej práce je premyslený a kon­krét­ny návrh, ktorý rieši extrémne rastúce úroky. Vďaka našim rie­še­niam nikto ne­príde o strechu nad hla­vou či svoj byt, ktorý fi­nan­cuje cez svoju hy­po­téku. Tieto opatrenia máme s bankami do­hod­nuté. Ak bude SASKA po voľ­bách sú­čas­ťou vlády, okam­žite ich pre­sa­díme. Banky sa k našim návrhom dobro­voľne za­via­žu vý­me­nou za to, že ne­bu­de­me súhlasiť s opä­tov­ným za­ve­de­ním ban­ko­vého od­vodu. Na­vyše, práve ban­kový odvod by viedol k tomu, že by občanom stúpli ceny poplat­kov či už za platbu kartou alebo výber v ho­to­vosti,“ uzavrel pred­seda SASKY Richard Sulík.

Riešenia SASKY:

  1. Umožniť zlúčenie spotrebného úveru s hy­po­te­kár­nym
  2. Možnosť pozastaviť platenie istiny
  3. Umožniť predĺženie splácania hy­po­te­kár­neho úveru
  4. Nárast splátky nesmie byť vyšší ako rast prie­mer­nej mzdy za pred­chá­dza­júce tri roky
  5. Opatrenia pre jeden hy­po­te­kár­ny úver
  6. Kumulatívne používanie opatrení

Tlačovú besedu nájdete na odkaze: Toto je naše rie­še­nie pre hy­po­té­ky.


Autor: Tlačové oddelenie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *