Kategórie
Tlačové správy

Reštaurácie trápia nižšie návštevy aj šetrnejší hostia

Prazdroj preto spustil unikátny po­ra­den­sko-vzde­lá­va­cí portál pre ti­sícky pod­nikov.

Plzeňský Prazdroj

Slovenským reštauráciám a po­hos­tin­stvám sta­rosti ne­u­bú­dajú. Až 29 % z nich sa po­týka s úbytkom zá­kaz­níkov a podľa ďal­ších 26 % si hostia ob­jed­ná­vajú lac­nej­šie jedlá a ná­poje ako v mi­nu­losti.

Vyplýva to z nedávnych dát spo­loč­nosti Plzeňský Prazdroj Slo­ven­sko. Aby pod­ni­kom v ne­ľah­kých časoch firma po­mohla, pri­chá­dza s do­po­siaľ naj­širším po­ra­den­sko-vzde­lá­va­cím programom s názvom Akadémia Prvý pri zdroji, ktorý svojím roz­sa­hom nemá obdobu. Využiť ho môžu okam­žite všetci jeho priami od­be­ra­telia, ktorých je na Slo­ven­sku viac ako šesť­tisíc.

Program Prvý pri zdroji ponúka reš­tau­rá­ciám cie­lenú pomoc vo všet­kých ich ak­ti­vi­tách.

„Ide o novú digitálnu platformu, kde ma­ji­telia, pre­vádz­kari a ďalší pro­fe­sio­náli z od­boru nájdu jedno­duché tipy, rady a ško­le­nia, ako svoj biznis po­su­núť vpred a na­lá­kať nových hostí. Po­hos­tin­stvám a reštau­rá­ciám tak dá­va­me kom­plex­ný nástroj pre rast ich pod­ni­ka­nia,“ hovorí Branislav Kubiš, ob­chod­ný ria­di­teľ pre pod­niky a reš­tau­rácie, Plzeňský Prazdroj Slo­ven­sko.

Dodal, že projekt oslovuje prakticky vše­tok per­so­nál cez vý­čap­níkov a čaš­níkov až po tých, ktorí sa sta­rajú o ich eko­no­miku.

Akadémia Prvý pri zdroji vznikla v ná­roč­nom ob­dobí, keď slo­ven­ské po­hos­tin­stvá a reš­tau­rá­cie podľa údajov Data-Servisu stále riešia citeľné dopady ko­ro­na­ví­ru­so­vej krízy a musia tiež hľadať cesty, ako sa vy­rov­nať s vy­so­kými nákladmi a zá­ro­veň obme­dzo­vaním vý­dav­kov zo strany zá­kaz­níkov.

„Nie je to pre nich vôbec jedno­duché, musia sa zo­rien­to­vať a pri­chá­dzať s udr­ža­teľ­nými rie­še­niami, aby mohli úspešne a dlho­dobo pokra­čo­vať. Ako líder na trhu im v tom s naším on­line programom po­dá­vame po­moc­nú ruku,“ dopĺňa Branislav Kubiš.

V Česku pritom program funguje od jesene mi­nu­lého roka. Za ten čas pou­ží­va­telia ab­sol­vo­vali tak­mer 3 800 kurzov a vzde­lá­vaniu či osob­nému roz­voju tak ve­no­vali spolu vyše 231 dní.

Ambasádorom Akadémie Prvý pri zdroji je šéfkuchár a podnikateľ v gastronómii Zdeněk Pohlreich
Ambasádorom Akadémie Prvý pri zdroji je šéf­kuchár a pod­ni­kateľ v gastro­nómii Zdeněk Pohlreich.

Majiteľom podnikov aj ich personálu Prazdroj ponúka široký obsah vzde­lá­va­cích video­kurzov, ktoré sú roz­de­lené do oblastí podľa jed­not­li­vých ka­te­górií. Venujú sa sta­rostli­vosti o pivo, obsluhe hostí, stra­tégii ria­denia firmy i eko­no­mike pre­vádzky, mar­ke­tingu, vizuálu pre­vádzky či udr­ža­teľ­nosti. Každá časť ob­sa­huje šesť až je­de­násť blokov od všeo­bec­ných infor­mácií až po kon­krétne rady, tipy alebo od­po­rú­čania; a jed­not­li­vými kurzmi spre­vá­dzajú osob­nosti daného od­boru. Am­ba­sá­do­rom programu je šéf­kuchár a pod­ni­ka­teľ v gastro­nómii Zdeněk Pohlreich:

„Slovenské gastro urobilo v ostatných rokoch veľký posun k lep­šiemu. Žiaľ, ťažké výzvy ako pan­dé­mia nového ko­ro­na­ví­rusu, všeo­becná nesta­bi­lita či nárast energií a ďal­ších vstupov na­ro­bili mnohým prob­lémy. Len ten, kto na sebe tvrdo pra­cuje, vy­lep­šuje svoju pre­vádz­ku a maxi­málne sa stará o hostí, má dnes prí­le­ži­tosť uspieť. Je však jasné, že nie každý vie, ako na to. Preto je skvelé, že Prazdroj prišiel s pro­jek­tom, ktorý radí, ako reš­tau­račný biz­nis na­kop­núť.“

Celková komerčná cena za ab­sol­vo­vanie všet­kých kurzov jed­ným uží­va­te­ľom sa podľa od­hadu pivo­varu po­hy­buje okolo 1 200 eur, Prazdroj ich ale svo­jim pria­mym od­be­ra­teľom po­núka bez­platne.

Pilsner Urquell prevádzka
Pilsner Urquell prevádzka.

Prevádzkari a podnikatelia v gastro­nómii, ktorí už program vy­u­ží­vajú, si jeho prínos pre celý per­so­nál poch­va­ľujú.

„Keďže gastro a ľudia v ňom si v mi­nu­lých rokoch vytrpeli sku­točne veľa, ví­ta­me ini­cia­tívu Prazdroja, ktorý dlho­dobo hľadá kon­cep­čné rie­še­nia, ako pre­vádz­kam po­môcť a roz­ší­riť im obzory. Pro­jekt Prvý pri zdroji oce­ňu­jem, prak­ticky každý si v ňom nájde to svoje – od ob­slu­hy až po ve­de­nie,“ tvrdí Roman Vereš, majiteľ mar­tin­skej pre­vádz­ky Arabica Coffee&Bar Záturčie.

Podobne to vníma aj Jakub Denčiak z po­hos­tin­stva S pub v Handlovej:

„Online prostredie programu nám vy­ho­vuje, lebo sa mô­žeme kedy­koľ­vek vrátiť k téme, ktorá nás trápi, alebo ktorú chceme zlepšiť. Ško­le­nia pre per­so­nál aj ma­naž­ment sú na vy­so­kej úrovni a všetci cítime, že reálne in­ves­tu­jeme do vlastných zruč­ností. Som pre­sved­čený, že sa vďaka nim mô­žeme stále zdo­ko­na­ľo­vať.“

Nový program Prvý pri zdroji tak v di­gi­tál­nom prostredí dopĺňa to, na čom Plzeňský Prazdroj dlho­dobo spo­lu­pra­cuje priamo s pre­vádz­karmi v reálnom prostredí. Ide o partnerskú spo­lu­prácu na mno­hých úrovniach podľa toho, čo práve podnik potre­buje vy­lep­šiť – eko­no­miku, zlo­že­nie menu, servis, sta­rostli­vosť o pivo alebo pro­pa­gáciu. Pre­hľadne a pri­tom pomerne ob­siahlo im po­má­ha nie­len fi­nan­čne a ma­te­riálne s vy­ba­ve­ním (výčapy, poháre, pod­pivníky atď.), ale aj so vzhľadom (nové fasády, vy­lep­še­nie inte­rié­rov…).

„Nie sme síce majiteľmi po­hos­tin­stiev a reštau­rácií, ale ako ich naj­väčší tu­zem­ský do­dá­va­teľ piva vní­mame zod­po­ved­nosť za roz­voj slo­ven­skej pivnej kul­túry a po­nú­kame naj­roz­siah­lejší systém pod­pory gastro­no­mic­kých pod­nikov. Naše ak­ti­vity rôznou formou po­má­hajú tak­mer každej z vyše 6-tisíc pre­vá­dzok, ktorým do­dá­vame pivo. Len v roku 2022 sme do ich pod­pory in­ves­to­vali vyše 4,2 milióna eur a tento rok objem do­konca na­vy­šu­jeme. Ich potreby neu­stále ma­pu­jeme a sme s nimi v pra­vi­del­nom kon­takte,“ do­dáva Branislav Kubiš.

Foto:

Akadémia Prvý pri zdroji
Akadémia Prvý pri zdroji
Akadémia Prvý pri zdroji

Autorka: Zdenka Huňady, tla­čo­vá ho­vor­kyňa Plzeňského Prazdroja Slo­ven­sko.

Správu dodala Vanesa Veselá z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *