Kategórie
Tlačové správy

Dohoda pre pediatrov je len čiastočné riešenie

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita k dohode s pe­diatrami.

Rada pre záchranu zdravotníctva strany Slo­bo­da a So­li­da­rita (SASKA) po­va­žuje na­vý­šenie poplatkov za zneu­žitie po­ho­to­vostí či urgen­tných príjmov a do­ho­du mi­nis­ter­stva so zástup­cami am­bu­lan­cií a ne­moc­níc len za čiastočné rie­še­nie cel­ko­vej situ­ácie.

„Navýšenie poplatkov rieši len situácie, kde sa po­ho­to­vosť zne­u­žíva. Ni­jako sa však ne­rieši si­tu­á­cia, keď lekári sedia v am­bu­lan­ciách zby­točne, pre­tože na danom mieste nie je po­ho­to­vosť vy­u­ží­vaná. Rýchle a ne­kon­cep­čné pri­jí­manie plošných riešení po­va­žu­jeme skôr za známku bez­rad­nosti,“ uviedla tím­lí­derka strany pre zdra­vot­níctvo Jana Bittó Cigániková.

Rada pre záchranu zdravotníctva naopak prináša kon­krétne rie­še­nia, ktoré by mohli si­tu­á­cii s pe­diatrami po­môcť.

„Konkrétne ide o zmenu definície Am­bu­lan­tnej po­ho­to­vos­tnej služby (APS) a jej de­cen­tra­li­záciu jej nasta­venia na VÚC. Tak­tiež ob­me­dzenie bodov posky­to­vania APS či te­le­fo­nická linka pomoci. Ďalej navrhuje zaviesť triáž v ne­moc­ni­ciach, t. j. roz­čle­nenie prí­pa­dov podľa urgentnosti. Triáž by sa za­čí­nala už na danej te­le­fo­nickej linke, kde by sa od­fil­tro­vali pa­cienti, ktorých problém sa dá vy­rie­šiť aj inak, ako návštevou urgentu. Na­vyše, bezod­kladne musíme za­há­jiť osve­tovú kam­paň a v spo­lu­práci s pois­ťov­ňami významne zvý­hod­ňovať posky­to­va­teľov, ktorých pacienti na APS chodiť nemusia alebo chodia vý­ni­močne,“ priblížil kan­di­dát SASKY na mi­nistra zdra­vot­níctva Tomáš Szalay.

Predstavitelia strany Sloboda a So­li­da­rita ne­vi­dia pri týchto systé­mo­vých rie­še­niach nutnosť zvolať mimo­riadnu schôdzu parla­mentu.

„Mimoriadna schôdza bude pri súčasnom zlo­žení parla­mentu cirkusom po­pu­lizmu. Sme presvedčení, že snaha rôznych po­li­tikov zaujať pred voľbami by nespô­so­bila schvá­lenie rozumných opat­rení, ale absurdné návrhy typu ‚mať ambu­lantnú po­ho­to­vosť pri každej vŕbe otvo­renú non­stop‘ bez ohľadu na to, či ju sku­točne potre­bu­jeme,“ doplnila Jana Bittó Cigániková.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *