Kategórie
Tlačové správy

SASKA ako jediná predložila serióznu odpoveď ministrovi financií

O odpoveď žiadal on sám. Z jeho reakcie sme sklamaní.

Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) nerozumie reakcii mi­nis­ter­stva fi­nan­cií na nami pred­sta­vený ba­lí­ček 96 opatrení pre eko­no­mický rast. Na­miesto toho, aby si návrhy, o ktoré on sám žiadal, preštu­do­val, teraz tvrdí, že sa ne­bude za­pá­jať do pred­vo­leb­nej kam­pane.

„Bol to pritom minister financií Michal Horváth, ktorý pred dvomi týždňami vyzval politické strany, aby predstavili návrhy, ktorými by sa mohla úradnícka vláda inšpi­ro­vať a ktoré by viedli k zlep­še­niu situ­á­cie vo ve­rej­ných fi­nan­ciách. My sme boli jediná strana, ktorá si splnila domácu úlohu a pred­lo­žila funkčné a kon­krétne návrhy na zvý­še­nie eko­no­mic­kého rastu, a teda aj kon­so­li­dáciu štátneho roz­počtu. Na­miesto jasnej od­po­vede od mi­nis­ter­stva fi­nan­cií, vidíme opa­ko­vanú snahu zvýšiť dane, s čím ne­mô­žeme zásadne súhlasiť a vní­ma­me ju ako pro­vo­káciu. Ak sa teda pán minister nechce zapájať do pred­vo­leb­nej kam­pane, nech na­bu­dúce ne­vy­zýva po­li­tické strany na pomoc. Navyše ho žia­dame, aby sa vyhol akým­koľ­vek nápadom zvýšiť dane, ktoré v ko­neč­nom dôsledku po­ve­dú k vyšším cenám,“ uviedol pred­seda SASKY Richard Sulík.

SASKA pripomína, že ak chceme zvýšiť mzdy, za­bez­pečiť lepšie dô­chod­ky či kva­lit­nejšiu prácu, je ne­vyhnutný eko­no­mický rast.

„Je poľutovaniahodné, že úradnícka vláda, zložená z odbor­níkov, nevníma po­ten­ciál eko­no­mic­kého rastu, z kto­rého môžu pro­fi­to­vať práve verejné fi­nan­cie. Pri­dala sa tak k bez­rad­nej väčšine po­li­tic­kých strán, ktorých návrhy sú len o pre­roz­de­ľo­vaní a nie o tvorbe bohatstva. A práve to­muto cieľu, zrých­leniu eko­no­mic­kého rastu, treba prispô­sobiť všetky vládne po­li­tiky a ich opatrenia. Presne to by sme oča­ká­vali od každej vlády, nielen tej, ktorá má po­kojne pri­viesť Slo­ven­sko k voľbám,“ doplnil posla­nec NR SR a tím­líder SASKY pre hospo­dárstvo Ján Oravec.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *