Kategórie
Tlačové správy

Takmer štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu

Šesť z desiatich si sporí menej ako vlani.

Home Credit

Skoro štvrtina Slovákov nemá vôbec žiadnu fi­nan­čnú rezervu pre prí­pad, že by sa zhoršila ich životná situácia. Na dru­hej strane, pätina ľudí uvádza, že majú úspory naj­menej na úrovni päť­ná­sobku mesačného príjmu ich rodiny.

Ako ďalej ukázal prieskum pre spoločnosť Home Credit [1], vyše 20 % opý­ta­ných si mesačne neodkladá ani euro a šesť z de­sia­tich si v tomto roku dokáže usporiť z výplaty menej ako vlani. V prí­pade náhleho výpadku príjmu by až 22 % ľudí nevydržalo zvládnuť takúto situáciu ani jeden mesiac. Úplne v inej fi­nan­čnej kon­dícii je 9 % Slovákov, ktorí by vďaka svojim úsporám vedelo za­bez­pe­čiť fun­go­vanie domácnosti aj celý rok bez príjmu.

Tohoročné výrazné zdražovanie tovarov a služieb, no na druhej strane len minimálny rast miezd – to sú faktory, ktoré sa odzr­kad­ľujú aj na fi­nan­čnej kon­dícii slo­ven­ských domácností.

„Z prieskumu pre spoločnosť Home Credit nám vyply­nulo, že skoro štvrtina Slo­vá­kov, presne 23 %, nemá žiadnu fi­nan­čnú rezervu. Ďalšia tretina opý­ta­ných má úspory vo výške mesačného príjmu či menej ako je mesačný príjem ich domácnosti. Na opačnej strane je tu tak­mer pätina takých, ktorí majú cel­kové fi­nan­čné rezervy mini­málne na úrovni piatich príjmov ich rodiny,“ pribli­žuje Jaroslav Ondrušek, ana­ly­tik trhu zo spo­loč­nosti Home Credit.

Keď sa pozrieme na medziročné porovnanie úspor Slovákov, viac ako po­lo­vica si po­hor­šila, pri­čom až 38 % uvádza, že ich má výrazne nižšie ako v roku 2022 a ďalších 15 % trochu nižšie. Naopak, pri­lep­šiť si vo výške fi­nan­čných úspor sa po­da­rilo 13 per­cen­tám respon­dentov.

Celkové finančné rezervy
Celkové finančné rezervy.
Porovnanie s rokom 2022
Porovnanie s rokom 2022.

Väčšina si dokáže odložiť medzi­ročne menej peňazí

„Keď sa pozrieme na to, ako sa Slovákom darí v do­mác­nos­tiach hospo­dáriť s fi­nan­ciami, viac ako pätina si mesiac čo mesiac ne­do­káže od­lo­žiť ani euro. Tre­tina do­mác­ností si usporí mesačne od 40 do 120 eur. 12 % opý­ta­ných si za mesiac odloží bokom sumu od 200 do 400 eur,“ dopĺňa Jaroslav Ondrušek.

Podľa prieskumu si až 62 % opýtaných dovolí každý mesiac vytvoriť menšiu fi­nan­čnú rezervu do­mác­nosti v po­rov­naní s tým, ako tomu bolo vlani, z toho si 43 % odloží výrazne menej. Ďalšia tak­mer štvrtina (23 %) je na tom rov­nako a len približne jeden z de­sia­tich sa vyjadril, že jeho rodina si dokáže sporiť medzi­ročne viac ako pred rokom.

Koľko si odkladajú každý mesiac na rezervu
Koľko si odkladajú každý mesiac na re­zervu.
Porovnanie s rokom 2022
Porovnanie s rokom 2022.

Náhly výpadok príjmu by bol pre mno­hých ne­rie­ši­teľ­ným prob­lémom

V prípade náhleho výpadku príjmu by až 22 % slo­ven­ských do­mác­ností nevydržalo zvládnuť takúto situ­á­ciu ani jeden mesiac, ďalších 17 % len mesiac, 30 % by do­ká­zalo takto fun­go­vať 3 až 6 mesiacov. Na druhej strane, v oveľa lepšej fi­nan­čnej kon­dícii je 9 % Slo­vá­kov, ktorí by vďaka svojim úsporám vedeli žiť bez príjmu aj viac ako 12 mesiacov.

„Finančná rezerva je veľmi dôležitá a ne­treba to pod­ce­ňo­vať. Určite je dobré sle­do­vať si mesačne príjmy a výdavky, ideálne si ich aj za­pi­so­vať a následne vy­hod­notiť. Pokiaľ je to ako­koľ­vek možne, odkla­dajte si z každej výplaty vopred sta­no­venú sumu. Stačí aj pár percent z výplaty a urobiť si tak nejakú železnú rezervu pre prípad náhleho výpadku príjmu, aby ste do­ká­zali platiť neodkladné výdavky, ako sú splátka hy­po­téky, úverov, úhrada energií, poistného či faktúr mobilným ope­rá­torom. Ideálne je prejsť si ponuky kon­ku­ren­čných spo­loč­ností a vybrať si tú naj­vý­hod­nejšiu, na čom sa dajú ušetriť ne­malé prostriedky z rodinnej kasy,“ radí zákaznícky ombudsman Home Creditu, Miroslav Zborovský.


[1] – Reprezentatívny prieskum od 27. 5. do 2. 6. 2023 rea­li­zo­vala agen­túra STEM/MARK exklu­zívne pre Home Credit Slovakia, a.s.

Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *