Kategórie
Tlačové správy

Nesúhlasíme s vyššími daňami

Očakávame odpoveď od ministra financií.

Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) apeluje na mi­nistra fi­nan­cií, aby sa na­miesto pred­kla­dania nových vyšších daní zao­be­ral 96 konkrétnymi opatre­niami pre vyšší eko­no­mický rast, ktoré sme mu zaslali.

Navyše, úradnícka vláda má priviesť Slovensko v pokoji do volieb a ne­za­pájať sa do pred­vo­leb­ného súboja návrhmi na vyššie dane.

„Od ministra financií Michala Horvátha očakávame, že zaujme sta­no­visko k nami predsta­veným 96 návrhom na zvý­šenie eko­no­mic­kého rastu. Ten však na­miesto toho opa­ko­vane pri­chá­dza s návrhmi, ktoré dane treba zvýšiť. Toto je ne­pri­ja­teľný spô­sob, ktorý za­sa­huje do pred­vo­lebnej kam­pane. Zvýšiť dane dokáže totiž každý. Ak však chceme Slovensku seriózne pomôcť, za­bez­pe­čiť vyššie mzdy, kva­litnú prácu či lepšie dôchodky, ne­prispeje k tomu mylná predstava o vyšších daniach, ale eko­no­mický rast,“ uvie­dol pred­seda SASKY Richard Sulík.

SASKA navyše opakuje, že vyššie dane sú pre ňu červenou čiarou.

„Ministerstvo financií postupne uve­rej­ňuje ďalšie návrhy v MPK, ktorými chce zvýšiť daňové príjmy štát. Naj­nov­šie má ísť o vyššiu spotrebnú daň napríklad na pivo či víno; či takzvanú do­rov­ná­vaciu daň pre veľké zahra­ničné sku­piny pô­so­biace na Slo­ven­sku. Tieto návrhy tak v ko­neč­nom dôsledku budú zna­me­nať vyššie ceny a zní­že­nie ži­vot­nej úrovne,“ doplnil pred­seda Výboru NR SR pre fi­nan­cie a roz­po­čet Marián Viskupič.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Jedna odpoveď na “Nesúhlasíme s vyššími daňami”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *