Kategórie
Osobné

Som Rusín (z diskusie)

Jedno diskusné fórum je súkromné. Len registrovaní účastníci vidia diskusné témy a následné príspevky.

Dlhoročný komunista pod prezývkou Kasafran uverejnil 6. 8. 2023 o 10.47 h tému Žijeme v dobe glo­bál­neho ja­zy­ko­vého im­pe­ria­lizmu.

Autor témy, komunista Kasafran, propaguje video, v ktorom sa Peter Baláž z Eko­no­mic­kého ústavu SAV zao­berá témou ja­zy­kov v Eu­róp­skej únii. Uzná­vam, že to je tech­nický prob­lém, pre­tože po­tre­bu­jeme veľa tlmoč­níkov a pre­kla­da­teľov, aby sa zúčastnení politici do­ro­zu­meli.

Ale nie je dôvod sa do diskusie zaregistrovať. Úplne stačí to, čo som sem sko­pí­ro­val. Chcem totiž ho­vo­riť o nie­čom, čo je ved­ľajšie, čo sa týka skôr občanov Európskej únie, ktorí ne­ho­voria po anglicky. Peter Baláž sa kladie len otvo­rené otázky, bez od­po­vedí. Kasafran sa však nechal na­chy­tať na slovné spo­je­nie „glo­bálny ja­zy­kový im­pe­ria­lizmus“.

Era reagoval na mentálne postihnutého komunistu Kasafrana, ktorý na staré kolená ide voliť fašistov z Republiky.

Era napísal: „Celá idea ‚paneurópanstva‘ a ‚potrebujem vytvoriť Európanov‘ je nezmysel.

A preto aj nejaký umelý ‚európsky jazyk‘ je rovnako slepá cesta, odtrh­nutá od ži­vota.

Angličtina je jedno­ducho súčasným espe­ran­tom a ešte pár sto­ročí bude. Tak, ako bola latinčina jasným výrazom života stredo­veku, tak je angličtina jasným výrazom novo­veku.

V podstate nie je čo riešiť.“

Na neho som reagoval:

„Európania sme, či chceme alebo nechceme, pre­tože žijeme na európskom kon­ti­nente. Ty však žiješ medzi Eski­mákmi, preto po­va­žuješ Euró­panov za nezmysel. Ryby chutia? Nie je ti chladno? Keď k tebe príde muž na návštevu, tak ešte stále dobro­srdečne ponúkneš vlastnú ženu, aby sexuálne uspo­ko­jila návštevníka?

Vieš, my v Európe, teda Euró­pania, neriešime také haluze, aké tu pred­kla­dáš.“

Čiže „paneurópanstvo“ a „potrebu vytvoriť Európanov“.

Era nadviazal: „Cítim sa ako Slovák, cítim sa do­konca ako Slovan – vďaka reči, čo je živý prvok ľudskej bytosti. Cítim sa ako človek a cítim sa ako oby­va­teľ Zeme.

Ale necítim sa ako Európan. A aj Baláž to vie, lebo hovorí: ‚Vytvo­rili sme Európsku úniu, teraz po­tre­bu­jeme vytvoriť Euró­panov.‘

Lenže akých Euró­panov má na mysli, ak z Európy vy­lu­čuje ne­čle­nov EÚ?
Absurd.

To, že som Euró­pan, lebo žijem v Európe, to je čistá abstrakcia, iba logické myslenie, žiadny hlbší zážitok. Za Európu, ktorú predsta­vuje EÚ by som sa do boja určite ne­pri­hlásil.

Európa je toto:“

A do príspevku vložil mapku.

Mapa Európy
Mapa Európy.

Reagoval som na neho:

„Budeš prekvapený, ale ja sa cítim ako Slovák len ako občan Slo­ven­skej re­pub­liky. Inak som Rusín.

A teraz o mne premýšľaj.

Som v DNA Rusín, ale vlastenec Slovák

A to ťa asi dorazí, ale slovo Rusín je možno spi­sovne po ru­sínsky, i po slo­ven­sky, ale Rusíni si medzi sebou hovoria, že sú Rusnáci, a ho­vo­ria po rusnácky. A tak, ako to majú Židia, i Rusnáci majú po­me­no­vanie pre Nerusnákov. Tí, ktorí nie sú Rusnáci, sú fakovia (s malým písmenom f). Fakovia sú teda napríklad Slováci. Bližšie sy­no­ny­mum pre slovo fakov (jeden, jednotné číslo) je gadžo. Židia pou­ží­vajú slovo gój. Množné číslo: gójovia.

Mne sa už v detstve, vlastne v mla­dosti, v pu­berte, páčilo, že Rusnáci na­zý­vajú gadžo­vinu (teda Slo­vákov; lebo to je taká hro­mada, ako sia­ho­vina, sia­ho­vica, metro­vica) výraz fakov, čo som si spájal s anglickým výrazom fuck off. Miestna legenda hovorí, že kedysi išli Rusnáci za prácou do Ame­riky, kde sa do­ho­vo­rili miestnym anglickým nárečím. Rusnáci kašľali na prácu, išlo im o pe­niaze, teda o love, lebo za love mali po návrate veľa love (sexu). A tam v ame­rickom bordeli neraz počuli výraz FUCK OFF. A pozreli sa, že kto to hovorí? A to Peter zo Spišskej Novej Vsi. A to sa potom medzi Rusnákmi roz­ší­rilo na všetkých fakov (fuck off), teda všetkých Slovákov, vrá­tane fakova Kasafrana.“

„Po rusnácky: ja bv Rusnák, jem i budu Rusnák!“

Viete, ako sa to píše po rusínsky?

Я Русинъ былъ, есмь, и буду,
Я родился Русином.

Alexander Duchnovič (Духнович Олександр Васильович)

Era poznamenal: „Vôbec z toho nie som prekva­pený.“

Pokračujem: „Máš dnes šťastie, lebo som mal cestovať do SNV. Rozbil by som ti hubu. Vieš, ako tomu ho­vo­ríme? Takú ti pri­ľepľu, že sa pere­verneš!!!“

Ešte som v diskusii reagoval:

„O spoločný jazyk pre Euró­panov sa snažia espe­ran­tisti. Myslia si, že pou­ží­vanie espe­ranta v Európe je pre národy v Európe naj­vý­hod­nejšie. Ale ich názor sa neujal.“

Alebo: „Angličtina sa presadila vo vede. Tam neu­ve­rej­níš nič po slo­ven­sky, a ak, tak ťa bude vedecká ko­mu­nita ig­no­ro­vať. A ešte napríklad v hudbe. Aj nemecké skupiny spie­vajú po anglicky. Jedno­ducho, angličtina je pre potreby naj­lepšie pou­ži­teľná.

Pamätám sa, ako mi v osobnom roz­ho­vore pri vínku Adam Roman po­ve­dal, že tak dobre vie po anglicky, že si slová v hlave ne­pre­kladá. Myslí už anglicky. Je málo ľudí, väčšinou prekla­da­telia, mnohí politici, no­vi­nári, vedci, progra­má­tori, ktorí už myslia v anglickom jazyku. Sú oproti iným, napríklad oproti mne, vo veľ­kej vý­hode.“

Už len tak z diskusie: „Paneurópanstvo smrdí rovnako ako pan­sla­vizmus. Teraz neviem, či sa tomu ne­ho­vorí paneuró­pa­nizmus.“

Era: „Presne tak, ako čecho­slo­va­kizmus.“

Ja: „Čechoslovakizmus existoval len pre západné štáty. Dod­nes ne­ve­dia, že existuje Slo­ven­sko. Spo­me­nú si len na Ček.“

Archív:

Globálny jazykový imperializmus

Autor: Ján Parada.

Jedna odpoveď na “Som Rusín (z diskusie)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *