Kategórie
Tlačové správy

Počet ojazdených áut v ponuke sa zvyšuje, rastú ale aj ich ceny

Na slovenskom trhu bolo v júli v ponuke 61 247 auto­mo­bilov, čo je o 4 570 viac ako v júni. Stredná hod­nota ceny jazdeniek sa ale zvýšila.

Skupina AURES Holdings

Cena ojazdených automobilov sa v júli zvýšila a tým istým smerom sa pohol aj ich počet v ponuke na celom slo­ven­skom trhu, ktorý po uply­nu­lých rokoch ovplyv­ne­ných pan­dé­miou a voj­nou na Ukra­jine, medzi­me­sačne stúpol o tak­mer päť­tisíc áut.

Slovenský trh inzerovaných vozidiel tak v júli celkom ponúkol 61 247 jazdeniek. Čo sa týka ich veku, ten sa u jaz­de­ných áut znížil spolu s nájazdom kilo­metrov na ta­cho­metri. Vyply­nulo to z ana­lýzy trhu, ktorú pra­vi­del­ne pri­pra­vuje spo­loč­nosť AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­teľ medzi­ná­rodnej siete auto­centier AAA AUTO a Moto­techna.

„Predchádzajúce mesiace dochádza postupne k sta­bi­li­zácii slo­ven­ského se­kun­dár­neho auto­mo­bi­lo­vého trhu. V júli na to nad­viazal ďalší po­zit­ívny trend, kedy sa ko­nečne začal počet ojaz­de­ných auto­mo­bilov zvy­šo­vať. Keďže na trhu stále chýbajú nové vozidlá, cena ojaz­de­ných vo­zi­diel sa tomu dlho­dobo prispô­so­buje. Dopyt po jaz­den­kách ale neklesá. Práve naopak, čo môžeme sle­do­vať aj na na­šich pre­daj­ných výsledkoch, ktoré mo­men­tálne do­sa­hujú rekordné čísla,“ vysvetlil Petr Vaněček, pre­vádz­kový ria­diteľ a člen predsta­ven­stva sku­piny AURES Holdings.

Celý slovenský trh v júli ponúkol 61 247 ojaz­de­ných áut, teda o tak­mer päťtisíc viac než v pred­chá­dza­júcom mesiaci. Stredná hod­nota ceny sa zvý­šila o 1 399 eur na 9 999 eur. Hod­nota veku klesla z 10 rokov na 8,9 roka a počet na­jaz­de­ných kilo­metrov na ta­cho­metri sa tak­tiež zní­žil, a to o 13 000 kilo­metrov na 157 000 km. Pokles ceny je vi­di­teľný aj pri vo­zid­lách na alter­na­tívne pohony. Napríklad cena elek­tric­kých vo­zi­diel v júli klesla do­konca o 5 340 eur a po­hy­bo­vala sa naj­čas­tejšie na úrovni 35 600 eur. Ojaz­dené hybridy sa pre­dá­vali za 31 490 eur.

V susedných krajinách dochádza postupne tiež k sta­bi­li­zácii trhu. V Poľsku trh po­nú­kol medzi­me­sačne rov­naký počet auto­mo­bilov, a to 200 075 kusov. Stredná cena stále ešte rastie, ale už mier­nejším tempom a minulý mesiac sa naj­čas­tejšie po­hy­bo­vala na úrovni 7 114 eur (31 500 PLN). V prí­pade Česka po­nuka ojaz­de­ných vo­zi­diel klesla o 6 089 áut a cena sa tak­tiež zní­žila o 374 eur.

„Aj napriek tomu, že na slovenskom a poľskom trhu medzi­me­sačne stredná hodnota ceny stúpla, mohla by sa si­tu­á­cia v dru­hej po­lo­vici leta upo­kojiť rov­nako, ako v júli v Česku. Na oboch trhoch rastie pre­važne po­nuka zá­nov­ných auto­mo­bilov, čo ovplyvňuje aj vyššiu prie­mernú cenu jaz­de­niek inze­ro­va­ných na miestnych trhoch. Cena tu ale rov­nako ako v Česku u týchto áut medzi­me­sačne klesá,“ upresnil Petr Vaněček.

Najčastejšie ponúkanou značkou na slo­ven­skom trhu bola opäť česká Škoda s 10 212 vo­zid­lami, na­sle­do­vali Volks­wagen (7 948 áut) a BMW (4 415 aut). Z modelov áut bolo inze­ro­va­ných naj­viac vo­zi­diel Škoda Octavia (4 298 áut), Škoda Fabia (2 110 áut) a Volks­wagen Passat (2 051 áut). Až 35 % po­nú­ka­ných áut bolo vo verzii SUV a 25 % vo verzii kombi. Naj­čas­tejšie ste v po­nuke našli vo­zidlá s die­se­lovým po­ho­nom (53 %), ďalej po­tom s ben­zí­novým (26 %). Obľuba elektro­mo­bilov a hyb­ridov stále rastie. Na Slo­ven­sku je naj­viac po­nú­kaným elektro­mo­bilom BMW i3 a hyb­ridom Toyota Corolla.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *