Kategórie
Tlačové správy

Narodeninová oslava v ZOO Bratislava

Nezabudnuteľný zážitok pre vaše deti!

Narodeninová oslava v ZOO Bratislava

Chcete, aby narodeniny vašich detí boli naozaj je­di­neč­né? Pripravte im ne­za­bud­nu­teľnú na­ro­de­ni­novú oslavu v zoo­lo­gickej záhrade! Obklo­pení krásnou prí­ro­dou a fas­ci­nu­júcimi di­vo­kými zvie­ra­tami, zažijú deti neo­pa­ko­va­teľné dobro­družstvo a množstvo zábavy.

Každá oslava je pripravená na mieru a zahŕňa všetko, čo potre­bu­jete pre do­ko­nalú oslavu.

Výzdoba vonkajšieho priestoru a prestie­ranie. Oslava je situ­o­vaná v nád­her­nom prí­rod­nom prostredí s fa­reb­nou a ve­se­lou výzdobou, ktorá dotvára slávnostnú atmosféru. Posta­ráme sa aj o ta­nie­riky, prí­bory či poháre, nech si vaše deti môžu vychutnať oslavu v štýle.

Digitálne pozvánky pre detských účastníkov oslavy.

Jazda safari busom. Odvezte sa na oslavu ori­gi­nálne, v safari auto­bu­soch, ktoré zvládnu pre­pra­viť všetkých účastníkov po­hodlne a rýchlo.

Animátor, hľadanie pokladu, ko­men­to­vané kŕmenie lám. Počas oslavy je pre deti pri­pra­vený nie­len zábavný ale aj poučný program, ktorý zá­ro­veň reflek­tuje je­di­neč­né prostredie zoo­lo­gickej záhrady.

Malý spomienkový predmet pre detských účastníkov oslavy a darček pre oslá­venca.

Narodeninová oslava v ZOO Bratislava

Viac informácií k narodeninovým oslavám v ZOO Bra­tis­lava náj­dete aj v e-shope zoo­lo­gickej záhrady. Re­zer­vujte si ter­mín už dnes a urobte svojim deťom ich na­ro­de­niny ozaj vý­ni­močné! Veď oslava na­ro­denín v zoo je slávnostným zážitkom, na ktorý vaše deti budú ešte dlho spomínať!

O ZOO Bratislava: Bratislavská zoologická záhrada je prírodná zoo, krásne a po­koj­né miesto, obľú­bené u rodín s deťmi. Náj­dete v nej úžasné žirafy, noso­rožce, oran­gu­tany, vzácne kopytníky či veľké mačko­vité šelmy. Sústreďuje sa na ochranu a sta­rost­li­vosť o vzácne druhy zvierat a posky­tuje návštev­níkom je­di­nečný pohľad na di­vo­kú krásu prírody.

Návštevou zoologickej záhrady podporujete starostlivosť a ochranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prírody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi. Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *