Kategórie
Tlačové správy

Mýtus: Bez účtenky nemožno reklamovať

S reklamáciou tovaru alebo služieb sa raz za čas stretne mnoho z nás. I tak celý rad spo­tre­bi­te­ľov ne­pozná pri up­lat­ňo­vaní rekla­mácie všetky svoje práva. A často spo­tre­bi­telia vy­ba­vo­vanie rekla­mácie vzdajú kvôli „zatúlanej“ účtenke. Málo sa však vie, že účtenka k po­da­niu a ús­peš­nému vy­ba­veniu rekla­mácie nie je ne­vy­hnutná.

Absencia papierovej účtenky nie je auto­ma­ticky dô­vo­dom pre ne­pri­jatie rekla­mácie.

„Spotrebitelia si neraz myslia, že bez pa­pie­rovej účtenky ne­majú možnosť rekla­máciu podať. Žiaľ, nie­ktorí pod­ni­ka­telia túto ne­zna­losť zne­u­ží­vajú a pri­jatie rekla­mácie pod­mie­ňujú pa­pie­rovou účtenkou. Spo­tre­biteľ má však možnosť preu­ká­zať nákup či čer­panie služby celým radom ďalších spô­so­bov. Pri up­lat­ňo­vaní rekla­mácie totiž stačí preu­ká­zať, že u pod­ni­ka­teľa tovar za­kú­pil,“ upo­zor­ňuje Eduarda Hekšová, ria­di­teľka spo­tre­bi­teľskej or­ga­ni­zácie dTest.

Čím všetkým je teda možné nákup alebo čer­panie služby u pod­ni­ka­teľa (pre­dajcu) preu­ká­zať?

Niekedy si spotrebitelia prezieravo fotia (skenujú) účtenky do te­le­fónu pre prí­pad straty či neskoršej ne­či­ta­teľ­nosti pa­pie­rovej účtenky. Pokiaľ následne elek­tro­nickú kópiu pa­pie­rovej účtenky pred­ložia pre­daj­covi, tak ten musí tento doklad k rekla­mácii ak­cep­tovať. Dnes už pre tieto prí­pady existuje celý rad mo­bil­ných apli­kácií pre správu účteniek. Účtenku môžu spo­tre­bi­telia po ná­kupe jedno­ducho odfotiť, po­me­novať a ori­gi­nál účtenky s po­koj­ným srdcom za­ho­diť.

Pokiaľ spotrebiteľ platí za tovar či službu bez­ho­to­vostne, teda platbou kartou alebo pre­vo­dom, je naj­jed­no­duchšou cestou do­lo­žiť kúpu ban­kovým výpisom, kde je uve­de­ný názov ob­chod­níka, dátum nákupu a čiastka, ktorú zaplatil. Tento krok spo­tre­bi­telia môžu jedno­ducho vykonať vy­hľa­da­ním vo výpise v inter­ne­to­vom ban­kov­níctve.

Pokiaľ spotrebiteľ platil v hotovosti a nemá ani papierovú, ani elek­tro­nickú po­do­bu účtenky, situ­á­cia stále nie je stra­te­ná.

„Spotrebiteľ môže kúpu tovaru preu­ká­zať napríklad ori­gi­nál­nym obalom od to­varu alebo uni­kát­nosťou tovaru, ktorý nikto iný ne­pre­dáva – ty­picky môže ísť o tovar alebo službu nejakej autorskej tvorby,“ dodáva Eduarda Hekšová z dTestu.

V krajnom prípade, keby spor o rekla­máciu dospel až k súd­nemu ko­na­niu, je možné preu­ká­zať kúpu sve­deckou vý­po­veďou.

Nakoniec je však potrebné pamätať na ča­sovo ob­me­dzenú zod­po­ved­nosť za ne­dostatky alebo chyby tovaru – je tak nutné preu­ká­zať, kedy ku kúpe tovaru alebo čer­paniu služby došlo.

Účtenky z druhej ruky?

Mnoho spotrebiteľov rado nakupuje tovar z druhej ruky – je to často výhodné i eko­lo­gické. V takom prí­pade zvy­čajne dosta­vajú účtenku od pô­vod­ného vlastníka, ktorá potvrdzuje, že je na tovar ešte záruka. Pokiaľ však spo­tre­bi­teľ po­tre­buje tovar rekla­movať, môže naraziť na si­tu­á­ciu, kedy pod­ni­ka­teľ rekla­máciu neprijme. Spo­tre­bi­teľa môže pod­ni­kateľ pre­kva­piť tvrdením, že s novým ma­ji­teľom tovar nemá žiadny právny vzťah.

„Podnikateľ bude mať v tejto situácii pravdu. Práva z pl­ne­nia chyb­ného tovaru sú totiž via­zané ku kúpnej zmluve, ktorú predajca uzatvoril so svojím pô­vod­ným zá­kaz­níkom,“ pri­po­mína Eduarda Hekšová.

Riešenie pre takú situáciu je jednoduché. Pri kúpe tovaru z druhej ruky je vhodné spísať tzv. postú­penie práv z chyb­ného plnenia. V postú­pení práv z chyb­ného plnenia vlastník pre­hla­suje, že všetky sú­čas­né i bu­dúce práva postu­puje na no­vého vlastníka tovaru. Vzor tohto pre­hlá­senia náj­dete k stiahnutiu i na stránke dTest.

Ak sa stretnete so situáciou, kedy vám pre­dá­va­júci od­mieta prijať rekla­máciu kvôli ne­pred­lo­ženiu účtenky, od­po­rú­čame obrátiť sa na našu spo­tre­bi­teľskú po­radňu na te­le­fónnom čísle 299 149 009 (Česko; pon­de­lok – pia­tok, 9 – 17 h) alebo na e-mail dtest@dtest.cz.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *