Kategórie
Tlačové správy

Ponuka zánovných áut sa začína stabilizovať

Výber je väčší, ceny sú ale vyššie.

Mototechna

Ponuka zánovných automobilov na eu­róp­skom trhu za­čí­na po­ma­ly rásť. Na slo­ven­skom trhu bolo v prvom pol­roku tohto roku in­ze­ro­va­ných spolu 17 086 zá­nov­ných auto­mo­bilov, čo je v po­rov­naní s pred­chá­dza­júcim druhým pol­rokom mi­nu­lého roka ná­rast o 5 148 áut.

Podobná situácia je aj v Česku alebo v Poľsku. Ceny ojaz­de­ných zá­nov­ných auto­mo­bilov na Slo­ven­sku ale stúpli. Ce­no­vý medián týchto áut v po­rov­naní s mi­nu­lým rokom vzrástol o 2 315 eur a po­hy­buje sa tak na úrovni 35 000 eur. Vyply­nulo to z ana­lýzy trhu, ktorú kon­ti­nu­ál­ne vy­ko­ná­va sku­pina AURES Holdings, pre­vádz­ko­vateľ medzi­ná­rod­nej siete auto­centier AAA AUTO a Moto­techna.

„Hoci situácia na trhu nových auto­mo­bilov nie je stále sta­bilná a ča­ka­cie doby sú mno­ho­krát dlhšie ako rok, si­tu­á­cia na se­kun­dár­nom trhu zá­nov­ných vo­zi­diel sa postupne zlep­šuje. Počas prvého pol­roku si mohli mo­to­risti na celom slo­ven­skom trhu vyberať z viac ako o štvrtinu väčšieho množstva zá­nov­ných áut v po­rov­naní s druhým pol­rokom mi­nu­lého roka. Zá­nov­né autá svo­jimi pa­ra­met­rami suplujú ne­dos­tat­kové nové vo­zidlá. Sú nie­len ihneď k dis­po­zícii, ale vyzna­čujú sa nízkym vekom a ná­jaz­dom, zá­ru­kou od vý­robcu a cenou až o štyridsať  % nižšou ako nové vo­zid­lá,“ oko­men­to­vala si­tu­á­ciu na se­kun­dárnom auto­mo­bi­lo­vom trhu Karolína Topolová, gene­rálna ria­di­teľka a pred­sed­níčka predsta­venstva sku­piny AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­teľa medzi­ná­rodnej siete auto­centier AAA AUTO.

Slovenský trh jazdených zánovných áut ponúkol za toho­ročný prvý pol­rok o 5 148 áut viac ako v tom pred­chá­dza­júcom. Kon­krétne 17 086 zá­nov­ných áut. V Česku pri­budlo v po­nu­ke za uply­nulý pol­rok 9-tisíc zá­nov­ných áut (cel­kom 41 149 za 1. pol­rok 2023) a v Poľsku 5 580 (cel­kom 61 752 za 1. pol­rok 2023).

Za predošlý polrok sa stredná hodnota ceny týchto auto­mo­bi­lov na Slo­ven­sku zasta­vila na úrovni 35 000 eur, to je o 2 315 eur viac než v dru­hom pol­roku mi­nu­lého roku. V su­sed­nom Poľsku cena zá­nov­ných vo­zi­diel tak­tiež stúpla na 27 579 eur (124 000 PLN), no v Česku naopak cena klesla, a to o 374 eur na 27 817 eur (669 000 českých korún).

Zánovné automobily v slovenskej inzertnej ponuke sú naj­viac vo va­riante SUV (38,5 %), kombi (15,2 %) a hatch­back (14,5 %). Naj­čas­tejšie po­nú­kané auto­mo­bily sú vo­zidlá Hyundai, po kto­rých nasle­dujú autá českej značky Škoda s mo­delmi Fabia, Octavia alebo Superb. Väčšina po­nú­ka­ných zá­nov­ných áut má ben­zí­nový motor (44,4 %), ale významne narástla po­nu­ka alter­na­tív­nych palív. Predošlý pol­rok si mohli Slováci vyberať z tak­mer dvoj­ná­sob­ného množstva zá­nov­ných čisto ba­té­rio­vých vo­zi­diel (kon­krétne 1 373) a hyb­ridov (1 790) v po­rov­naní s druhým pol­rokom roku 2022. Z elektro­mo­bilov je naj­viac inze­ro­vaná Tesla Model 3 a z hy­bri­dov Toyota Corolla.

Najčastejšie inzerované zánovné vo­zid­lá v 1. pol­roku 2023

 SlovenskoČeskoPoľsko
1.Hyundai i30Škoda FabiaToyota Corolla
2.Škoda FabiaŠkoda OctaviaToyota C-HR
3.Škoda OctaviaŠkoda ScalaToyota Yaris
4.Kia CeedŠkoda KaroqHyundai i30
5.Škoda SuperbŠkoda KamiqKia Sportage

Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *