Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku neexistuje stratégia prevencie ochorení

Prinášame konkrétne riešenia.

Existuje mnoho ochorení, ktorým sa dá bez problé­mov pred­chá­dzať, lenže na Slo­ven­sku ne­e­xis­tuje žiadny plán, žiadna stra­tégia.

Rada pre záchranu zdravotníctva (RZZ) strany Sloboda a So­li­da­rita (SASKA) de­fi­no­vala 5 pri­már­nych cieľov v oblasti liekovej politiky, ktorým sa treba venovať. Pre­ven­cia je jedným z nich, pri­čom v tejto oblasti rada pri­ná­ša via­cero kon­krét­nych riešení.

„Jedným z našich základných cieľov je pre­ven­cia – ocho­re­niam pred­chá­dzať a včas ich odhaliť. Ak ocho­re­niu pre­dí­deme alebo ho včas diag­nos­ti­ku­jeme, máme naj­väčší pred­poklad na zdravie a v prípade potreby na úspešnú a efek­tív­nu liečbu. To, že na Slo­ven­sku ne­e­xis­tuje žiadny plán, žiadna stratégia, je ne­pri­ja­teľné,“ uviedol kan­di­dát SASKY na mi­nis­tra zdra­vot­níctva a člen Rady pre záchranu zdra­vot­níctva Tomáš Szalay.

Dodal, že prevenciou dokážeme za peniaze, ktoré máme k dis­po­zícii, zachrániť naj­viac ľudských životov a naj­viac zdravia. SASKA preto vytvorí Národný program boja proti ochoreniam, ktorým sa dá predchádzať.

„Pôjde o komplexný plán, ktorým sa zavedie vakcinačný a skrí­nin­gový systém. Ocho­re­niam totiž naj­ú­čin­nejšie pre­dí­deme očkovaním a ich včasné odhalenie naj­efek­tív­nejšie do­siah­neme skríningom, a teda syste­ma­tickým a pra­vi­del­ným mo­ni­to­ro­vaním ich výskytu pred­tým, ako sa objavia prvé príznaky,“ vysvetlil člen Rady pre záchranu zdra­vot­níctva Tomáš Szalay.

Podporovať budeme aj zdravý životný štýl. Konkrétnym príkladom ochorenia, ktoré je vo svete na ústupe a na Slovensku naň ochorejú dve ženy denne, je rakovina krčka maternice. Ročne naň zomrie 200 žien. V čase od­ha­le­nia ocho­re­nia je podľa členky RZZ Tatiany Spevákovej ne­sko­ro u každej tretej z nich.

„Paradoxom je, že táto diagnóza by pritom vôbec ne­mu­se­la exis­to­vať, pre­tože jej pô­vod­com je vírus HPV, proti ktorému existuje očkovanie. Je ne­po­cho­pi­teľné, že aj napriek tomu je rakovina krčka maternice u žien druhým naj­čas­tejším on­ko­lo­gickým ocho­re­ním,“ uviedla.

Miera zaočkovanosti je na Slovensku naj­nižšia spo­medzi štátov Európskej únie, 30 % u dievčat a 12 % u chlapcov.

„Hoci záujem o oč­ko­va­nie stúpa, ne­do­sa­hu­jeme cieľ sta­no­vený Sve­to­vou zdra­vot­níckou or­ga­ni­záciou, ktorý je 90 %,“ pozna­me­nala Tatiana Speváková.

SASKA chce preto rozšíriť vekovú hranicu plne hradenej vakcíny, ktorá je dnes dostupná len pre deti v 13. roku života. Tú chce ministerstvo zdra­vot­níctva rozšíriť pre deti v 14. a 15. roku života, čo vítame. Za­ve­dieme tiež tzv. „catch up“ programy, a teda programy „dobehni očkovanie“, ktoré budú určené pre tie deti, ktoré očkovanie nestihli, no majú oň záujem. Tiež chceme zaviesť očkovanie na školách a znížiť vekovú hranicu na roz­hod­nutie dať sa očkovať na 15 rokov.

„Podporíme tiež všeobecných lekárov a pediatrov v tom, aby deti očkovali; samo­správy v tom, aby or­ga­ni­zo­vali očkovacie dni a zá­ro­veň pripravíme celo­ná­rodnú kampaň na pod­po­ru pre­ven­cie, búranie ste­reo­typov a ší­re­nie osvety. Pre záchranu žien, ktoré HPV vírusu neunikli, za­ve­dieme pra­vi­delný skríning HPV, a to pre každú ženu vo veku 25 až 64 rokov v pra­vi­del­ných päť­ročných inter­va­loch,“ uviedla členka Rady pre záchranu zdra­vot­níctva Patrícia Dutková.

Dodala, že jedinou cestou, ako vymiznú niektoré diagnózy z mapy ochorení, sú prevencia, očkovanie a skríning.


Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie SASKY.

2 odpovede na “Na Slovensku neexistuje stratégia prevencie ochorení”

A to ste v SASKE až teraz na to prišli? Čo ste robili, keď ste boli vo vláde? Handrkovali ste sa s Matovičom. Biedna politika.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *