Kategórie
Tlačové správy

Najväčší projekt využitia geotermálnej energie v strednej Európe bude v Košiciach

Dodávky tepla z ekologického zdroja majú začať prúdiť do troch rokov. Z nových euro­fondov môže projekt získať 56 miliónov eur z Fondu na spra­vod­livú trans­for­máciu.

Z využitia geotermálnej energie pre Košice sa stáva národná priorita. Rozhodla o tom dnes Komisia pri Mo­ni­to­ro­va­com výbore Programu Slovensko pre Fond na spra­vod­livú trans­for­máciu. Komisia schválila návrh ministra investícií Petra Balíka, aby projekt geo­ter­mál­neho vrtu pri Ďurkove, ktorý má od roku 2026 do Košíc priniesť ekologické teplo, dostal status národného projektu.

V praxi to znamená, že pre národný projekt bude v naj­bližších týždňoch vyhlásená výzva z nových euro­fondov. Na podporu geo­ter­málnej energie a rozvodov tepla je z Fondu na spra­vod­livú trans­for­máciu pre územie Košického kraja vyčlenených 56,1 milióna eur. O podporu sa bude uchádzať spoločnosť, ktorá projekt dlho­dobo pripravuje – MH Teplárenský holding, a.s. (MH TH) za účasti partnera GEOTERM KOŠICE, a.s., ktorý je vlastníkom geo­ter­mál­nych vrtov. Celkové náklady projektu sa odhadujú na takmer 88 miliónov eur.

So zámerom podporiť národný projekt Využitia geo­ter­mál­nej energie v Košickej kotline z Fondu na spra­vod­livú trans­for­máciu oboznámil minister investícií Peter Balík vládu minulý týždeň.

„Tento unikátny projekt rieši akútny problém závislosti Slovenska na dovoze fosílnych palív a ich využívania v teplárenstve. Podporí využívanie ob­no­vi­teľ­ných zdrojov energie, k čomu sme sa zaviazali ako člen Európskej únie v kontexte ener­ge­tickej aj kli­ma­tickej krízy,“ uviedol minister Balík.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) pripravuje projekt na podporu využitia geo­ter­mál­neho potenciálu v Košickom kraji už takmer dva roky v spolu­práci s ďalšími partnermi.

„Dnes, keď ľudí trápia rastúce ceny energií, prichádzame s konkrétnym riešením, ktoré je strategické a eko­lo­gické. Výrazne obmedzíme spaľovanie fosílnych palív a do­mác­nosti v Košiciach budú mať teplo z ne­ďa­le­kého geo­ter­mál­neho vrtu. Slovensko musí vo väčšej miere využívať svoje prírodné energetické zdroje a po­sil­ňovať tak svoju ener­ge­tickú sebe­stač­nosť. Košický projekt ide presne v tomto duchu, aby ľudia mali stabilné a cenovo dostupné dodávky tepla,“ zdôraznil minister Balík.

„O geotermálnom zdroji pri Košiciach vieme už viac ako dve desať­ročia, no žiaľ až doteraz sme ne­do­ká­za­li využiť jeho po­ten­ciál. Preto bolo pre mňa absolútnou prioritou, aby sa projekt zelenej a udržateľnej energie stal realitou. Dnes sme k naplneniu nášho sna o eko­lo­gic­kom teple pre naše mesto bližšie ako kedy­koľ­vek predtým. Košice sa stávajú slovenským lídrom vo vy­u­ží­vaní geo­ter­mál­nej energie, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí boli ochotní načúvať, diskutovať a nakoniec aj konať,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Vďaka geotermálnemu zdroju, ktorý má potenciál byť naj­väčším na Slovensku, by mohol celkový podiel ob­no­vi­teľ­nej energie na výrobe tepla pre Košice dosiahnuť 42 % a pokryť spotrebu tepla pre 171 000 od­be­ra­te­ľov. Projekt pritom vytvára do bu­dúc­nosti základné pred­po­klady pre to, aby polovica celkovej výroby tepla pre druhé najväčšie mesto Slovenska pochádzala z geo­ter­mál­nej energie. Zároveň sa zníži spotreba fosílnych palív (uhlia a plynu) v teplárni, čím sa následne až o 54 000 ton ročne znížia jej emisie CO2. Projekt počíta aj s následným využitím zvyškového tepla na poľnohospodárske, rekreačné a ďalšie účely v obciach pozdĺž 15-kilo­met­ro­vej trasy teplo­vodu, od lo­ka­li­ty pri obci Ďurkov až do Košíc.

„Najväčší geotermálny projekt v strednej Európe dnes dostal zelenú k svojej rea­li­zácii. Schválením zámeru národného projektu môže byť výstavba geo­ter­mál­neho strediska a 15-kilo­metro­vého ho­rú­co­vod­ného napájača finančne pod­po­re­ná z Fondu na spra­vod­livú trans­for­máciu. Vďaka tomuto rozhodnutiu bude teplo z geo­ter­mál­neho zdroja možné dodávať do Košíc už v roku 2026,“ povedal Vojtech Červenka, obchodný riaditeľ teplárenskej spoločnosti MH TH.

„Tento projekt má potenciál byť naj­význam­nejším projektom využívania geo­ter­mál­nej energie pre vy­ku­ro­va­nie v rámci Slovenska. Veríme, že v spolu­práci s MH TH sa nám podarí od začiatku roka 2026 spustiť do prevádzky dodávku geo­ter­mál­neho tepla do sys­té­mu centrálneho zásobovania teplom v Ko­ši­ciach v objeme 65 GWh ročne, čo by malo stúpnuť až na 175 GWh v roku 2030; a po­ten­ciálne s vý­hľa­dom až do 325 GWh tepla ročne v roku 2035, v prí­pa­de, že prvá fáza projektu bude úspešná,“ uviedol Roland Karkó, predseda predstavenstva GEOTERM KOŠICE, a.s.

Fond na spravodlivú transformáciu je súčasťou Programu Slovensko a slúži na pomoc trans­for­mu­júcim sa regiónom pri pre­cho­de k zelenšej eko­no­mi­ke. Z celkovej sumy 441 miliónov eur pôjde takmer 159 miliónov do opráv­ne­ných okresov v rámci Košického kraja, viac ako 56 miliónov do opráv­ne­ných okresov v Bansko­bystrickom kraji a takmer 226 miliónov na hornú Nitru.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Najväčší projekt využitia geotermálnej energie v strednej Európe bude v Košiciach”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *