Kategórie
Tlačové správy

Roky poukazujeme na problém s ťažbou zlata

Vláda nám dnes dala za pravdu.

Vláda dnes na svojom rokovaní rozhodla o tom, že ruda, z ktorej sa viac ako 30 rokov získava zlato, je zlatá ruda a má sa za jej vyťaženie platiť sadzba 5 %.

Strana Sloboda a Solidarita na to upo­zor­ňo­va­la od roku 2019, a to aj počas pô­so­be­nia na mi­nis­ter­stve hospo­dárstva. Bývalé vedenie rezortu vtedy iniciovalo kontrolu platieb úhrad za vyťažený nerast; a za roky 2016 až 2020 vyrubilo ne­do­pla­tok 1,7 milióna eur. O tieto peniaze tak bol ochu­dob­nený štátny roz­po­čet.

„V roku 2019 sme zistili, že firma, ktorá vy­ko­ná­va ťažbu v banskej prevádzke a predaj zlata v nej tvorí viac ako 90 % jej tržieb, deklaruje namiesto ťažby zlatej rudy ťažbu tzv. poly­me­ta­lic­kých rúd. Navyše si na to uplatňovala výnimku z na­ria­de­nia vlády, ktorá namiesto 5% sadzby úhrady umožňovala sadzbu len 0,1 %. Vo výsledku to znamená, že firma bude musieť zo zisku za vy­ťa­že­né zlato ročne namiesto 8 až 10-tisíc eur odvádzať 400 až 500-tisíc eur,“ vysvetlil expert strany pre energetiku Karol Galek.

Dodal, že táto úhrada je príjmom Envi­ron­men­tál­neho fondu a vyplýva z článku 4 Ústavy SR, ktorý hovorí o tom, že nerastné bohatstvo je vo vlastníctve Slovenskej republiky.

„Keďže sa exminister hospodárstva Karel Hirman na svojej poslednej tlačovej konferencii dušoval, že ten, kto nájde v kon­cen­tráte po úprave nejaké zlato, zaslúži si od neho šampanské, tak súčasný premiér má naň jed­no­znač­ne nárok,“ uviedol Karol Galek.

Ministerstvo hospodárstva pod vedením Richarda Sulíka okrem vyrubenia nedoplatku zrušilo aj výnimku v nariadení vlády. Firma podľa jeho slov stále tvrdila, že nejde o zlatú rudu.

„Náš nález bol plne v súlade s de­fi­ní­ciami pojmov OECD, ktorá jasne definuje zlatú rudu ako nerast, z ktorého je možné získavať zlato bez ohľa­du na to, či sa v tejto rude na­chá­dzajú aj prí­me­si iných kovov,“ uviedol expert Slobody a So­li­da­ri­ty pre ener­ge­ti­ku Karol Galek.

„Verím, že nové nariadenie vlády bude smerovať k efek­tív­nej­šiemu využívaniu nerastného bohatstva, a teda majetku Slovenska, v prospech oby­va­te­ľov a nielen ako zásterka pre zopár záujmových skupín, ktoré by naj­radšej videli chybu v do­te­raj­šej le­gis­la­tíve, len aby sa vyhli úhrade ne­do­plat­ku za ne­priz­nané sadzby úhrad z mi­nu­losti,“ doplnila tímlíderka strany pre ži­vot­né prostredie Anna Zemanová.


Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *