Kategórie
Tlačové správy

Prinesie MiCA regulácia väčšiu mieru transparentnosti a ochrany pre investorov?

Svet kryptoaktív v celej Európskej únii, a teda aj na Slo­ven­sku, čakajú jed­not­nej­šie pravidlá.

Highgate Law & Tax

V rôznych krajinách totiž platili rôzne predpisy a v nie­kto­rých dokonca regulácia úplne chýbala. EÚ preto po dva a pol roku konzultácií definitívne schválila komplexný regulačný rámec Markets in Crypto Assets, tzv. MiCA.

Cieľom nariadenia je pri nakladaní s krypto­aktívami zvýšiť transparentnosť, pôsobiť proti vzniku ekonomických a spotre­bi­teľ­ských škôd a pod­vo­dov a tiež zjednotiť ich fungovanie naprieč krajinami EÚ. MiCA však najmä prináša nástroje na zlep­še­nie pod­ni­ka­teľ­ského aj klientskeho komfortu. Upozorňuje na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax, ktorej právnici sú súčasťou rôznych pracovných tímov štátnych orgánov pre prípravu legislatívy upravujúcej aj oblasť finančnej regulácie. Právnici zároveň dodávajú, že re­gu­lá­cia prirodzene prinesie aj zvýšenie nákladov pre krypto startupy poskytujúce služby v oblasti kryptoaktív, na čo by sa mali pripraviť.

Vyššia transparentnosť aj vymožiteľnosť práva

Svet kryptoaktív dnes už nie je len zábava pre IT nadšencov. Kryptoaktíva v nejakej podobe vlastní približne pol miliardy ľudí po celom svete a aj zhruba 300-tisíc Slovákov. Nakladanie s  kryptoaktívami však u nás a ani v Európe nebolo jednotne regulované, prípadne túto oblasť upravovali viaceré zákony nepriamo. Vznikol tak nielen priestor pre šedú ekonomiku, pranie špinavých peňazí či daňové úniky, ale najmä chýbajúca regulácia vytvorila chaos v re­gu­lač­ných režimoch asi u každého krypto projektu a exponovala zákazníkov či investorov k väčším rizikám. Cieľom schváleného rámca Markets in Crypto Assets je nielen zabezpečiť transparentnosť a ochranu pred praním špinavých peňazí, ale predovšetkým poskytnúť väčšiu mieru ochrany spotrebiteľom, ktorí nakupujú krypto­aktíva a umožniť krypto projektom fungovať v EÚ jednoduchšie a pred­ví­da­teľ­nejšie. Jednotný regulačný rámec totiž tiež prináša právnu istotu aj pre posky­to­va­teľov služieb krypto­aktív s jasným súborom noriem pre rôzne služby (vydávanie tokenov, výmena, úschova atď…).

„Chýbajúca regulácia v oblasti krypta stavala obchodujúce proti­strany do zne­vý­hod­ne­nej pozície, lebo ochrana ich práv bola len ťažko vymožiteľná. Absencia jasných pravidiel alebo akých­koľ­vek regulačných obmedzení na jednej strane zdanlivo prináša množstvo ‚výhod‘, napríklad pri op­ti­ma­li­zá­cii či krátení daní. Na druhej strane však so sebou nesie aj veľa nášľapných mín v ne­jed­not­nom výklade práva a v roz­diel­nych pravidlách v rôznych štátoch pri cez­hra­nič­ných transakciách. Z dlho­do­bé­ho hľadiska však takáto snaha o čiastočnú inšti­tu­cio­na­li­zá­ciu krypto prostredia predstavuje v ideálnom svete určite viac výhod ako nevýhod. MiCA, ako aj ostatná súvisiaca EÚ krypto regulácia, tak preto prináša väčšiu mieru pred­ví­da­teľ­nosti aplikáciou zásad, ktoré sa používajú v tra­dič­nej finančnej regulácii,“ vysvetľuje advokát a odborník Highgate Law & Tax na fi­nan­čnú reguláciu Peter Varga.

Jedna licencia a stop šedej ekonomike

MiCA vytvára jednotné regulačné prostredie, v ktorom môžu posky­to­va­te­lia služieb krypto­aktív pôsobiť v rámci celej EÚ bez potreby samostatných licencií v každom členskom štáte. Po získaní licencie vo svojej krajine sa môžu passportovať do ostatných členských štátov únie a ponúkať služby na jednotnom európskom trhu.

„MiCA, ale aj ostatné legislatívne počiny EÚ v oblasti krypto­aktív, ako sú napríklad zmeny v MIFID alebo DLT nariadenie, prinášajú väčšiu mieru pred­ví­da­teľ­nosti. Do­teraz totiž pri emisii tokenov na Slo­ven­sku ste pri ich distribúcii v iných členských štátoch museli spoznávať reguláciu každého štátu. MiCA by mala tento ne­kom­fort do vý­znam­nej miery eliminovať. Zároveň regulácia umožňuje využívanie technológie DLT pri vytváraní klasických finančných nástrojov, ako sú akcie alebo dlhopisy. Doposiaľ krajiny, ako je Slovensko, toto vôbec neumožňovali. Takže regulácia vo viacerých ohľadoch sprístupňuje DLT a block­chain širším masám podnikateľov a investorom v pred­ví­da­teľ­nej­šom režime,“ objasňuje daňový advokát Peter Varga.

Podnikane v oblasti krypto­aktív bude drahšie

Kým doteraz mohli na Slovensku obchodníci v posky­to­va­ní služieb v oblasti kryptom viac-menej voľne pod­ni­kať, po novom dostanú licenciu až na základe splnenia via­ce­rých pod­mie­nok. MiCA tak pre spo­loč­nosti (najmä startupy), pod­ni­ka­jú­ce v tejto oblasti, prinesie aj zvý­še­nie nákladov.

„Ide pritom nielen o náklady spojené s fi­nan­čným vy­ka­zo­va­ním, účtovníctvom a po­ra­denstvom. Firmy posky­tu­júce služby v oblasti krypta budú musieť spĺňať pru­den­ciálne po­žia­dav­ky, po­žia­dav­ky na or­ga­ni­zá­ciu a ria­de­nie spo­loč­nosti, ale zá­ro­veň budú musieť byť aj dosta­točne transparentní voči ve­rej­nosti. Tieto náklady by však mohli a mali byť vy­vá­že­né vý­ho­da­mi prístupu k jed­not­nému trhu EÚ a vyššej dô­ve­ry­hod­nosti zo strany spotre­bi­te­ľov,“ uzatvára daňový advokát Peter Varga z Highgate Law & Tax.

Ustanovenia MiCA nadobudnú účinnosť čiastočne v polovici a finálne na konci budúceho roka. Dovtedy budú musieť európske regulačné orgány vypracovať technické pravidlá, ako legislatívu im­ple­men­to­vať. Na Markets in Crypto Assets nadviaže následne aj smer­ni­ca DAC8. Na základe nej budú musieť spo­loč­nosti po­nú­ka­jú­ce služby v oblasti krypto­aktív nahlasovať transakcie svojich klientov vnútro­štátnym orgánom, a to v prípade domácich aj cez­hra­nič­ných transakcií, pričom táto povinnosť sa bude uplatňovať od roku 2026.


Autor: Highgate Law & Tax.

Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *