Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Počuli ste o NVVE?

O spoločnosti pre dobro­voľnú eutanáziu.

NVVE

13. novembra 2015 bol v denníku Dutch­News uve­rej­nený článok Voluntary euthanasia society renews calls for end-of-life pill (Spo­loč­nosť pre dobro­voľnú eutanáziu obnovuje výzvu pre pou­ží­va­nie pilulky, ktorá slúži na ukon­čenie života).

Spoločnosť pre dobrovoľnú eutanáziu obnovuje kampaň za pilulku pre starých ľudí, ktorí pre bolesti chcú umrieť. Denník Dutch­News.nl sa odvoláva na článok Vereniging wil experiment met pil om zelf leven te beëindigen, ktorý napísal Enzo van Steenbergen pre rotter­damský denník NRC.

Myšlienku tejto pilulky vyslovil na začiatku 1990. rokov sudca holandského Naj­vyš­šieho súdu, profesor práva a bojovník za eu­ta­ná­ziu Huib Drion (preto sa tejto pilulke hovorí aj Drio­nova pilulka).

Huib Drion navrhoval, aby sa pilulka zadarmo poskytovala ľuďom starším ako 70 rokov, ktorí trpia ne­zne­si­teľ­nými bolesťami. Z lekárskych, etických a zákonných dôvodov nemala iniciatíva úspech.

V súčasnosti sa spoločnosť NVVE opätovne pokúša o uzá­ko­ne­nie pilulky, ku ktorej by mali prístup len lekárnici a rodinní lekári, aby nemohla byť zneužitá na samo­vraždu alebo vraždu.

Plánujú vyvolať širokú debatu za účasti ministerstiev zdravotníctva a spra­vod­livosti, ako aj Holandskej kráľovskej lekárskej spoločnosti (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst – KNMG).

Riaditeľ NVVE Robert Schurink pre NRC povedal:

„Dnešná generácia starších ľudí sa neostýcha vysloviť svoje prianie ovládnuť koniec svojho života.“

NVVE pomáha dnes chorým ľuďom tak, že im dá adresu, kde si môžu potrebné pilulky kúpiť.

Eutanázia nie je v Holandsku zákonom povolená, ale záko­no­darstvo chráni lekárov, ak pomôžu pacientovi trpiacemu ne­zne­si­teľ­né bolesti a bez ná­de­je na zlep­še­nie. Minulý rok sa v Holandsku pomohlo umrieť 14 000 pacientom, ktorí mali zväčša rakovinu.


O NVVE

NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, Dutch right-to-die organization, Holandská organizácia za právo umrieť) poskytuje in­for­mácie, kon­zul­tácie a vzde­lá­vanie o eu­ta­ná­zii a asisto­va­nej samo­vražde v Holandsku. Lobuje, podporuje a uľahčuje výskum a iné iniciatívy súvisiace s dobro­voľnou smrťou.

Jej motto je: „Dôstojný život si zaslúži dôstojnú smrť.“

NVVE má 161 000 členov a ich počet stále rastie. Sídlo má v Amsterdame, kde 25 profesionálov plánuje a koor­di­nu­je aktivity. Po celom Holandsku organizuje spolkový život 150 dobro­voľ­níkov (domové návštevy, literatúra atď.). NVVE nepredpisuje nijaké lieky a ne­za­mest­náva lekárov, aby členom pomáhali umrieť.

Ročné členské je 17,50 eur na osobu a je jediným zdrojom príjmov spolku. Nežiadajú o finančnú pomoc od štátu, ani ju nedostávajú. Občas prichádzajú dary a odkazy v závetoch.

Z histórie NVVE

Spoločnosť NVVE bola založená v roku 1973 ako dôsledok verejného protestu proti súdnemu procesu s Dr. T. Postmom, ktorý bol uznaný vinným z dobro­voľnej eutanázie a dostal pod­mie­neč­ný trest. Holandská verejnosť zastávala stanovisko, že lekár má mať právo ukončiť niečí život na jeho požiadanie. Vznikla malá, ale mocná, skupina ľudí, najprv na podporu doktora Postmu a potom na hľa­da­nie legálnych možností eutanázie.

Boj trval takmer 30 rokov a bolo potrebné množstvo súdnych prípadov, odvážnych a za­nie­te­ných ak­ti­vis­tov, lekárov, práv­ni­kov a po­li­ti­kov, aby sa dostavil úspech. 10. apríla 2001 schválila horná komora holandského par­la­mentu Zákon o eu­ta­ná­zii, s plným názvom Zákon o ukon­čení života na po­žia­da­nie a o asisto­va­nej samo­vražde; už 28. no­vem­bra 2000 ho schválila dolná komora par­la­mentu. Platiť začal 1. apríla 2002.

Holandský zákon o eutanázii

V Holandsku nie je lekárovi zakázané robiť eutanáziu, ak dodržuje kritériá špe­ci­fi­ko­va­né v Zákone o ukon­če­ní života na po­žia­da­nie a o asisto­va­nej samo­vražde, a o každom prípade podá písomnú správu. V súhlase s pred­pí­sa­nými kri­té­ria­mi musí mať lekár istotu, že okrem iného pacient volí eutanáziu dobro­voľne a uve­do­me­lo, a že jeho utrpenie je ne­utí­ši­teľ­né a bez nádeje na zlep­še­nie.

Eutanázia sa dá robiť len na po­žia­da­nie sa­mot­ného pacienta, nie jeho príbuzných alebo priateľov. Lekár nie je povinný vy­po­čuť pacientovu žiadosť o eu­ta­ná­ziu; ak nechce zákrok urobiť, má prípad s pacientom pre­de­ba­to­vať a od­po­rú­čať mu iného lekára.

Zákon sa dá aplikovať len na ľudí, ktorí majú osobný vzťah k lekárovi, ktorý je sub­jek­tom holandských zákonov. To znamená, že ľudia, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Holandsku, nemôžu sa dožadovať eutanázie alebo lekárskej pomoci pri asisto­va­nej samo­vražde podľa pred­met­ného zákona.

Ciele NVVE

  • Zlepšenie (pokrok) v používaní a so­ciál­nej pri­ja­teľ­nosti existujúcich zákonných možností slobodnej voľby ukončenia života.
  • Zlepšenie (pokrok) v so­ciál­nej pri­ja­teľ­nosti a zá­kon­nej regulácii slobodnej voľby ukončenia života v si­tuá­ciách, ktoré nie sú uvedené v existu­jú­cich zákonných možnostiach.
  • Uznanie slobodnej voľby ukončenia života (a po­mo­ci pri ňom) ako ľudského práva.

Činnosť NVVE

  • Poskytovanie informácií a osobné po­ra­den­stvo
  • Podávanie pokročilých smerníc a zá­ve­tov
  • Texty odmietnutia lekárskej liečby
  • Organizácia kampaní verejnej osvety
  • Uverejňovanie aktualít v smero­dajnom štvrť­ročníku
  • Prednášky a pracovné stret­nu­tia
  • Lobovanie

Prameň: Voluntary euthanasia society renews calls for end-of-life pill, Dutch­News, 13. 11. 2015 a O or­ga­ni­zá­cii NVVE.


Pripravil: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nistov č. 107 z 13. 3. 2016.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *