Kategórie
Tlačové správy

Eurofondy sú obrovskou príležitosťou na rozvoj Slovenska

A zavádzanie inovácií vo všetkých regiónoch.

Vďaka kohéznej politike Európskej únie zacielenej na vy­rov­ná­va­nie rozdielov medzi regiónmi máme prí­le­ži­tosť urobiť zo Slo­ven­ska krajinu, do ktorej sa chcú vrátiť odborníci zo za­hra­ni­čia, a z ktorej nebudú odchádzať mladé talenty.

Krajanov žijúcich v Bruseli o tom ubezpečil minister investícií, re­gio­nál­neho rozvoja a in­for­ma­ti­zácie Peter Balík. Na násled­ných expertných rokovaniach minister potvrdil pozície Slovenska z májového bratislavského summitu ministrov a zástupcov deviatich krajín EÚ o budúcnosti euro­fondov.

„Takmer 13-miliardovú obálku z nových euro­fondov, z Programu Slovensko, využijeme pre lepší život ľudí vo všetkých regiónoch a okresoch. Robíme všetko pre na­pl­ne­nie cieľov kohéznej politiky – chceme Európu, ktorá bude bližšie k občanom, viac prepojená, smart, sociálna a viac zelená. Chceme na to využiť všetky dostupné tech­no­lo­gické inovácie, ale najmä obrovský potenciál našich odborníkov a odborníčok. Na do­siah­nu­tie týchto cieľov chceme motivovať každého, vrátane mladých ľudí študujúcich alebo pracujúcich v za­hra­ni­čí, aby sa vracali na Slo­ven­sko a boli nám nápomocní v snahe spraviť zo Slo­ven­ska lepšiu krajinu pre život,“ uviedol Peter Balík na stret­nutí s kra­janmi, ktoré sa konalo vo štvrtok večer, na úvod dvoj­dňovej pracovnej cesty ministra v Bruseli.

Našich krajanov tu podľa oficiálnych údajov žije takmer dve­tisíc, čo je počet oby­va­te­ľov prevažnej väčšiny obcí na Slo­ven­sku. [1] Stretnutie sa konalo vo štvrtok večer, na úvod dvoj­dňovej pracovnej návštevy ministra investícií a re­gio­nál­neho rozvoja v metro­pole Belgicka.

Dnešný pracovný program minister otvoril rokovaním s pred­se­dom Výboru pre re­gio­nál­ny rozvoj Európskeho par­la­men­tu Younousom Omarjee o sme­ro­vaní kohéznej politiky a jej perspektívach z pohľadu Slovenska. Následne sa stretol s pred­sta­vi­teľmi Európskeho výboru regiónov, tiež nazývaným hlasom regiónov a miest v Európskej únii. Pracovnú cestu uzavrel rokovaním s pod­pred­sedom Európskej komisie pre medzi­inšti­tu­cio­nálne vzťahy a stra­te­gický výhľad Marošom Šefčovičom.

„Európa bude úspešná, ak bude súdržná a silná; a jednou z ciest, ako to dosiahnuť, sú euro­fondy. Preto je dôležité naďalej podporovať kohéznu politiku ako hlavný nástroj rozvoja regiónov a vy­rov­ná­va­nia regionálnych rozdielov. Na to, aby sa jej ciele čo najviac priblížili skutočným potrebám obyvateľov jednotlivých regiónov Únie, musíme využiť všetky dostupné nástroje a dáta,“ zdôraznil minister investícií, re­gio­nál­neho rozvoja a in­for­ma­ti­zácie SR počas stretnutia s pred­sta­vi­teľ­mi Európskeho výboru regiónov.

Priblížil aj slovenskú iniciatívu z bratislavského summitu ministrov zodpovedných za po­li­ti­ku súdržnosti krajín V4+4 (krajiny V4 vrátane Slovinska, Chorvátska, Bulharska a Ru­mun­ska), na ktorú nad­viaže nastupujúce české predsedníctvo vo V4.

Výbor regiónov zastupuje miestne a regionálne orgány zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Poskytuje poradenstvo o nových právnych predpisoch, ktoré majú vplyv na regióny a mestá. Európska komisia a Rada Európskej únie musia s výborom konzultovať všetky svoje návrhy s dopadom na tieto oblasti. O dô­le­ži­tosti výboru svedčí fakt, že až 70 % právnych predpisov EÚ má priamy vplyv na re­gio­nálnu a miestnu úroveň štátov Európskej únie, vrátane Slovenska.

„Len pár dní dozadu sme vyhlásili prvú výzvu z nových euro­fondov, z Programu Slovensko. Viac ako 46 miliónov z Fondu na spra­vod­livú transfor­máciu pôjde na kva­lit­nej­šie odborné vzde­lá­va­nie na hornej Nitre, v Košickom a Bansko­bystrickom kraji. Vzde­la­nie, ktoré odráža aktuálne potreby z praxe, je jedným zo zá­klad­ných pred­po­kladov toho, aby si absolventi našli vo svojom regióne prácu, rozvíjali ho a ne­od­chá­dzali do iných miest či do za­hra­ni­čia. V krátkom čase budú nasledovať aj výzvy na obnovu ciest, mo­der­ni­zá­ciu základných škôl a športovísk, ale aj na ob­no­vi­teľné zdroje energie a ďalšie dôležité oblasti. V záujme rýchlejšieho čerpania nových euro­fondov chceme do konca tohto roka vyhlásiť výzvy za viac ako jednu tretinu z celkovej takmer 13-mi­liar­dovej národnej obálky,“ dodal minister investícií, re­gio­nál­neho rozvoja a in­for­ma­ti­zácie Peter Balík.

[1] Zdroj: Štatistický úrad SR, Veľkostné skupiny obcí –­SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiek k 3. 4. 2023.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *