Kategórie
Tlačové správy

Deti v Slovenskej republike v číslach

Myšlienka dať deťom slávnostný deň plný radosti vznikla na Sve­to­vej kon­fe­ren­cii pre blaho detí (World Conference for the Well­being of Children) v Že­ne­ve v roku 1925.

SODB 2021

Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svo­jich kra­ji­nách takýto deň s cieľom potešiť deti a pou­ká­zať na problémy detí vo svete, na ich práva a potreby. Po prvý­krát bol Deň detí osla­vo­va­ný v San Francisku v spo­mí­na­nom roku 1925, na Slo­vensku sa slávi od roku 1952. Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky sa pripája ku Dňu detí svojím želaním jeho krásneho prežitia a spro­stred­ko­va­ním zau­jí­ma­vých infor­mácií zo SODB 2021 o deťoch a rodinách s deťmi v Slo­venskej re­pub­li­ke tak, ako ich odhalil cenzus.

Deti do 14 rokov v SR

V SR bolo ku dňu sčítania viac ako 867-tisíc (867 410) detí v pred­pro­duk­tív­nom veku (0 – 14 rokov). Vyše 51 % z nich boli chlapci (444 276), čo je pri­ro­dze­ným dôsled­kom historicky potvrdeného faktu, že sa rodí viac chlapcov ako dievčat.

Podľa pohlavia a veku

Deti do 14 rokov v krajoch SR

Deti do veku 14 rokov

Deti v predproduktívnom veku 0 – 14 rokov tvorili v čase sčítania spolu ne­ce­lých 16 % zo všetkých oby­va­te­ľov SR. Najviac detí vo veku 0 – 14 rokov malo trvalý pobyt na území Pre­šov­ského kraja, kde ich bolo takmer 148-tisíc. Tieto deti tvorili viac ako 18 % zo všetkých oby­va­te­ľov kraja, čo je naj­vyšší podiel spo­me­dzi všetkých krajov SR. Naopak naj­nižší počet detí v pred­pro­duk­tív­nom veku (81 497) býva v Tren­čian­skom kraji.

Deti do 14 rokov v okresoch SR

Spomedzi okresov tvorili deti v pred­pro­duk­tív­nom veku 0 až 14 rokov naj­vyšší podiel v okresoch Kežmarok (23,8 %), Sabinov (22,6 %) a Ná­mes­to­vo (21,6 %). Až 6 okresov malo podiel detskej pred­pro­duk­tív­nej zložky vyšší ako 20 %, čo zna­me­ná, že pätina po­pu­lá­cie týchto okresov bola mladšia ako 15 rokov. Naopak naj­nižší podiel detí vo veku 0 – 14 rokov v rámci po­pu­lá­cie okresu do­sia­hol okres Myjava (12,6 %).

V ktorej obci je najviac detí?

Spomedzi obcí bolo v čase sčítania 9 takých, kde podiel detskej zložky v pred­pro­duk­tív­nom veku do­sia­hol viac ako 40 % z cel­ko­vé­ho počtu oby­va­te­ľov. Naj­vyššie relatívne zastúpenie detí vo veku 0 až 14 rokov bolo v obciach: Chminianske Jakubovany (45,8 %), Lomnička (44,8 %) a Pod­ho­ra­ny (okres Kežmarok) (44,4 %). Pre po­rov­na­nie, v čase sčítania v 6 obciach nemalo trvalý pobyt žiadne dieťa vo veku 0 až 14 rokov.

Deti v rodinách

Takmer 60,5 % domácností so závislými deťmi v SR tvoria tradičné rodiny založené man­žel­stvom. Ko­ha­bi­tu­jú­ce páry tvoria takmer 11,4 % z rodín so zá­vis­lými deťmi. Zvyšných takmer 28,2 % z rodín so zá­vis­lými deťmi tvoria domácnosti o­sa­me­lých rodičov. Spomedzi rodinných domácností so závislými deťmi v SR tvoria viac ako polovicu (50,4 %) také, v ktorých je členom okrem rodiča/rodičov iba 1 závislé dieťa. Spolu je takýchto domácností 323-tisíc. Tento model rodinného správania je naj­počet­nejší v každom z krajov SR. V ab­so­lút­nom počte rodín s 1 závislým dieťaťom sa ich naj­viac nachádza v Bra­tislavskom kraji (47 841).

Rodiny s dvomi a viac deťmi

Dve deti v rodine sú druhým naj­roz­ší­re­nej­ším modelom rodiny v Slo­venskej re­pub­li­ke. Naj­vyšší relatívny podiel, 40 % zo všetkých rodín so závislými deťmi, tvoria rodiny s 2 závislými deťmi v Tren­čian­skom kraji.

Rodinné domácnosti s tromi alebo viac závislými deťmi tvoria približne 12 % zo všetkých domácností so závislými deťmi na Slo­vensku. Zatiaľ čo v Pre­šovskom kraji je takmer každá piata (19,4 %) rodinná domácnosť tvorená okrem rodiča/rodičov 3 závislými deťmi, v Bra­tislavskom kraji je takýchto rodín menej ako 8 %.

Počet závislých detí

Poznámka 1: Závislé dieťa je ekonomicky ne­aktívna osoba mladšia ako 25 rokov vo vzťahu syn (dcéra)/matka k inému členovi rodinnej domácnosti.

Poznámka 2: Rodinné domácnosti so závislými deťmi sú tvorené úplnými rodinami, tzn. man­želskými pármi a ko­ha­bi­tu­jú­ci­mi pármi (druh a družka) a ne­úplnými rodinami, tzn. o­sa­me­lý­mi matkami alebo o­sa­me­lý­mi otcami so zá­vis­lými deťmi.

Typ domácností

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *