Kategórie
Tlačové správy

Ako sa bude vyvíjať počet zdravotníkov na Slovensku

Slovensko dlhodobo zažíva nedostatok zdravotníckych pracovníkov.

Následkom starnutia obyvateľstva sa v na­sle­du­jú­cich rokoch situácia ešte zhorší a dôjde k zvý­še­niu záťaže pre zdra­vot­nícky systém. V po­pu­lá­cii totiž bude väčšie množstvo ľudí, ktorí budú vyžadovať nad­priemerné množstvo starostlivosti.

V INESS sme pripravili publikáciu, v ktorej pomocou modelov vývoja počtu lekárov a zdra­vot­ných sestier ilustrujeme hĺbku tohto problému. V čase, keď už sme mali významnú časť analýzy pripravenú, uverejnila svoju publikáciu na prakticky to­tož­nú tému aj Rada pre rozpočtovú zod­po­ved­nosť (RRZ). Napriek značnému prekryvu však obsahujú obe publikácie aj infor­mácie, ktoré sú pre ne ex­klu­zívne. Naša analýza prináša novú dimenziu do tejto debaty v podobe poukázania na zmenu pomeru medzi počtom zdra­vot­níckych pracovníkov a naj­ná­klad­nejšou skupinou v zdra­vot­nom systéme (jed­not­livci vo veku 70 rokov a viac).

Podľa nášho modelu očakávame, že v roku 2030 bude oproti roku 2021:

  • Počet lekárov vyšší o necelých 1 600 (nárast o pri­bliž­ne 7,9 %)
  • Počet zdravotných sestier nižší o pri­bliž­ne 2 200 (pokles o pri­bliž­ne 7,1 %)

Slovensko však zároveň čaká nárast skupiny oby­va­te­ľov vo veku 70 rokov a viac, ktorí predstavujú naj­väčšiu záťaž pre zdra­vot­nícky systém. Do roku 2030 sa tak oproti roku 2021 zvýši:

  • Počet osôb vo veku 70+ na jedného lekára o 10 osôb (nárast o pri­bliž­ne 33 %)
  • Počet osôb vo veku 70+ na jednu zdravotnú sestru o 11 osôb (nárast o ne­ce­lých 58 %)

Napriek nárastu počtu lekárov tak nastane situácia, kedy budú mať lekári v po­rov­na­ní so sú­čas­nosťou viac práce, čo sa premietne do horšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Situácia bude ešte horšia v prípade zdravotných sestier, keďže ich počet poklesne aj v ab­so­lút­nych číslach. Vzhľadom na rozsah a akútnosť problému sú na za­cho­va­nie dostupnosti zdravotnej starostlivosti potrebné systémové zmeny. V ne­dáv­nej publikácii Chýbajúci zdravotníci: 21 zlepšení navrhujeme konkrétne zmeny.

Medzi príklady týchto opatrení patrí v prípade lekárov zjednodušenie vstupu lekárov z tretích krajín, či zvýšenie kapacity lekárskych fakúlt (potenciál tejto možnosti je však značne limitovaný).

V prípade sestier môžeme upriamiť pozornosť na zvý­še­nie udržania sestier v systéme, keďže sa toto číslo podľa nie­ktorých zdrojov pohybuje len na úrovni 40 %. Ďalšími bodmi sú zatraktívnenie samotnej profesie, a to napríklad ďalším zvýšením platov, od­bre­me­ne­ním od ad­mi­nistratívnej práce a úpravou kompetencií.

Nevyhnutné bude aj zavedenie nástrojov na ovplyv­ňo­va­nie dopytu po zdra­vot­nej starostlivosti. Stratégie sa môžu pohybovať od za­ve­de­nia poplatkov s cieľom pre­dí­de­nia nad­spotreby až po eman­ci­pá­ciu pacientov a prenos časti starostlivosti na rodiny a komunity.

Publikácia 2030: menej zdravotníkov, viac chorých je dostupná vo formáte PDF na stránke INESS.


Autor: Matej Bárta, analytik INESS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *