Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad SR uverejnil základné údaje o domácnostiach

Štatistický úrad Slovenskej re­pub­li­ky u­ve­rej­nil na we­bo­vej stránke www.scitanie.sk základné výsledky o do­mác­nos­tiach zo Sčí­ta­nia oby­va­te­ľov, domov a bytov v roku 2021.

SODB 2021

K 1. januáru 2021 bolo na Slo­vensku 2 376 103 cen­zo­vých domácností

Štruktúra cenzových domácností na Slovensku (1. 1. 2021)
Štruktúra cenzových domácností na Slovensku (1. 1. 2021).
Podiel obyvateľov v typoch cenzových domácností na Slovensku (1. 1. 2021)
Podiel obyvateľov v typoch cenzových domácností na Slovensku (1. 1. 2021).

Na Slovensku prevládajú v rámci cen­zo­vých do­mác­ností ro­din­né do­mác­nosti, ktoré tvoria viac ako 60 % (1 436 078). V ro­din­ných do­mác­nos­tiach žije až 4 163 329 oby­va­te­ľov Slovenska.

Nerodinné domácnosti (do­mác­nosti jed­not­livcov a iné do­mác­nosti bez ro­din­ných väzieb) pred­sta­vu­jú viac ako 37 % a žije v nich 959 900 oby­va­te­ľov.

Úplné rodinné domácnosti tvoria ¾ zo všetkých rodinných domácností. Takmer 88 % úplných rodinných domácností sú manželské páry, 12 % pripadá na ko­ha­bi­tu­jú­ce páry.

V neúplných rodinách prevláda model osamelej matky s dieťaťom, prípadne via­cerými deťmi. Tieto tvoria takmer 86 %. Osamelí otcovia s die­ťa­ťom pred­sta­vu­jú 14 %.

Jednotlivci tvoria viac ako 35 % cenzových domácností (t. j. 835 614 do­mác­ností) a 55 % z nich sú ženy.

Celkovo je na Slovensku 1 833 150 bytových domácností

Priemerný počet členov bytovej do­mác­nosti v SR je 2,8 osôb. Pre­vlá­da­jú jedno­členné (27,14 %) a dvoj­členné bytové domácnosti (26,93 %).

Údaje o cenzových a bytových domácnostiach sú spracované na základe súčasného pobytu obyvateľov.

Bytovú domácnosť tvoria všetky osoby, ktoré spoločne bývajú v byte, tzn. každý obývaný byt predstavuje jednu bytovú domácnosť. Hlavným kritériom je spoločné bývanie.

Cenzové domácnosti tvoria osoby spoločne bývajúce v jednom byte, ktoré medzi sebou majú vzájomné rodinné/príbuzenské vzťahy.

Najvýznamnejšie zmeny oproti roku 2011

  • Zvýšil sa počet domácností jednotlivcov takmer o 230-tisíc, čo pred­sta­vu­je nárast o 37 %.
  • Zvýšil sa počet domácností ko­ha­bi­tu­jú­cich párov so zá­vis­lými deťmi o takmer 30-tisíc, čo pred­sta­vu­je nárast o 67 %.
  • Poklesol počet úplných rodinných domácností po­zostá­va­jú­cich z man­želského páru so závislými deťmi o takmer 72-tisíc, čo pred­sta­vu­je pokles o 16 %.
  • Narástol podiel cenzových domácností s 1 alebo 2 členmi do­mác­nosti (o 6 %)
  • Poklesol podiel cenzových domácností s troma a viac členmi.
Počet obyvateľov podľa súčasného pobytu a index rastu a poklesu bytových a cenzových domácností v krajoch SR, SODB 2021 (zmena oproti 2011)
Počet obyvateľov podľa súčasného pobytu a index rastu/poklesu bytových a cenzových domácností v krajoch SR, SODB 2021 (zmena oproti 2011).

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *